Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STADI 23

!‘Lukaot Se i No Gat Man i Mekem Yu Yu Fas Long Trap’!

!‘Lukaot Se i No Gat Man i Mekem Yu Yu Fas Long Trap’!

“Yufala i mas lukaot se i no gat man i mekem yufala i fas long trap. Man olsem i save yusum waes blong wol mo ol giaman tok we i blong nating nomo. Ol samting olsem oli stanap long kastom blong ol man.”—KOL. 2:8.

SINGSING 96 Tok Blong God i Nambawan

BIGFALA TINGTING *

1. Folem Kolosi 2:4, 8, ?olsem wanem Setan i traem blong jenisim tingting blong yumi?

SETAN i wantem se yumi no moa wosipim Jehova. Taswe, hem i traem blong jenisim tingting blong yumi i kam olsem tingting blong hem, nao yumi fas long trap blong hem. Hem i yusum ol samting we yumi laekem mo yumi wantem, blong trikim yumi mo pulum yumi blong folem hem.—Ridim Kolosi 2:4, 8.

2-3. (1) ?From wanem yumi mas lesin long woning we i stap long Kolosi 2:8? (2) Long stadi ya, ?bambae yumi tokbaot wanem?

2 ?Olsem wanem? ?Yumi rili stap long bigfala denja? !Yes! Traem tingbaot: Pol i no raetem woning ya long Kolosi 2:8 i go long ol man we oli no wosipim Jehova. Be hem i raet i go long ol Kristin we tabu spirit i makemaot olgeta. (Kol. 1:2, 5) Ol Kristin long taem ya oli stap long denja, mo tede, yumi stap long denja we i bigwan moa. (1 Kor. 10:12) ?From wanem? From we Setan i kamdaon finis long wol ya, mo hem i stap traehad blong lidim ol man blong God oli go krangke. (Rev. 12:9, 12, 17) Mo tu, naoia ol rabis man mo ol man blong giaman oli stap kam “mowas.”—2 Tim. 3:1, 13.

3 Long stadi ya, bambae yumi tokbaot olsem wanem Setan i yusum “ol giaman tok we i blong nating nomo,” blong traem  jenisim tingting blong yumi. Bambae yumi tokbaot tri “giaman trik” o “wok” blong hem. (Efes. 6:11; futnot) Long nekis stadi, bambae yumi tokbaot olsem wanem blong karemaot ol rong tingting we hem i yusum blong trikim yumi. Be fastaem, bambae yumi tokbaot olsem wanem Setan i giaman long ol man Isrel taem oli go insaed long Promes Lan, mo samting we yumi lanem from.

SETAN I PULUM OL MAN ISREL BLONG OLI WOSIPIM AEDOL

4-6. Folem Dutronome 11:10-15, ?ol man Isrel oli mas lanem wanem niufala samting long Promes Lan?

4 Setan i trikim gud ol man Isrel blong oli joen long wosip blong aedol. ?Hem i mekem wanem? Hem i save se oli nidim kakae, taswe hem i yusum samting ya blong pulum olgeta. Taem oli go long Promes Lan, oli mas lanem niufala fasin blong wokem garen. Long Ijip, oli pulum wota long Nael Reva blong putum long garen. Be long Promes Lan, i no gat wan bigfala reva olsem. Taswe oli dipen long ren mo wota blong naet nomo blong mekem kakae i gru. (Ridim Dutronome 11:10-15; Aes. 18:4, 5) I no isi blong ol man Isrel oli lan long samting ya. Bighaf blong olgeta we oli savegud olsem wanem blong wokem garen, oli ded finis long draeples.

?Olsem wanem Setan i jenisim tingting blong ol man blong wokem garen long Isrel? (Haf 4-6) *

5 Jehova i eksplenem jenis ya long ol man blong hem. Afta, hem i givim wan woning long olgeta, we i luk olsem se i no joen nating wetem garen. Hem i se: “Yufala i no mas letem ol narafala man oli pulum yufala i gowe long Hae God, blong go mekem wosip long ol narafala god.” (Dut. 11:16, 17) ?From wanem Jehova i givim woning ya blong no wosipim ol giaman god, taem hem i stap tokbaot garen?

6 Jehova i save se ol man Isrel bambae oli  wantem se ol man raonabaot we oli no wosipim Jehova, oli soemaot long olgeta niufala fasin ya blong wokem garen. I tru, ol man Kenan oli gat moa save long garen, mo ol man Isrel oli save lanem plante samting. Be i gat wan denja. Tingting blong ol man Kenan i defren long tingting blong ol man blong God. Hemia from we oli wosipim Bal. Oli ting se Bal i god blong skae mo i givim ren. Be Jehova i no wantem se giaman bilif ya i trikim ol man blong hem. Nating se i olsem, bakegen mo bakegen oli foldaon long wosip blong Bal. (Nam. 25:2, 3, 5; Jaj. 2:13; 1 King 18:18) Makem gud olsem wanem Setan i mekem ol man Isrel oli fas long trap blong hem.

TRI TRIK BLONG MEKEM OL MAN ISREL OLI FAS LONG TRAP

7. ?Wanem i traem bilif blong ol man Isrel long Promes Lan?

7 Fastaem Setan i yusum samting we ol man Isrel oli wantem we i stret nomo, hemia ren blong wasem garen. Stat long manis Eprel go kasem Septemba, i no gat plante ren long Promes Lan. Ol man oli dipen long ren we i stat long Oktoba, blong mekem kakae i gru. Oli bilif se oli mas mekem sam kastom, blong pulum ol god blong olgeta blong givim ren. Setan i pulum ol man Isrel we bilif blong olgeta i slak, blong oli ting se sipos oli no wantem we draetaem i gohed longtaem tumas, oli mas folem ol giaman kastom ya blong ona long Bal.

8. ?Wanem narafala trik we Setan i yusum? Eksplenem.

8 Setan i yusum wan narafala samting tu blong trikim ol man Isrel, hemia ol doti fasin blong seks. Ol man we oli wosipim ol giaman god oli mekem ol rabis fasin bitim mak. I gat ol man mo woman blong rod we oli mekem ol doti fasin insaed long tempol. !Oli ting se i oraet nomo blong man i slip wetem man mo woman wetem woman, mo oli letem enikaen doti fasin blong seks i gohed! (Dut. 23:17, 18; 1 King 14:24) Oli bilif se ol doti kastom ya oli pulum ol god blong olgeta blong mekem kakae i gru gud. Plante man Isrel oli letem ol giaman bilif ya oli pulum olgeta, nao oli stat blong wosipim ol giaman god. Blong talem stret, oli fas long trap blong Setan.

9. Folem Hosea 2:16, 17, ?olsem wanem Setan i mekem ol man Isrel oli konfius long saed blong Jehova?

9 Nambatri trik we Setan i yusum, hem i mekem ol man Isrel oli konfius long saed blong Jehova. Long taem blong profet Jeremaea, Jehova i talem se ol giaman profet oli mekem ol man blong hem oli fogetem nem blong hem, mo pulum olgeta blong “mekem wosip long god ya Bal.” (Jer. 23:27) I luk olsem se sam man Isrel oli stat blong yusum nem blong Bal we i minim “God” o “Masta,” long ples blong Jehova. Hemia i mekem i had blong oli luksave se Bal i no sem mak long Jehova. I isi blong oli miksimap wosip blong Bal wetem wosip blong Jehova.—Ridim Hosea 2:16, 17 mo futnot.

OL TRIK WE SETAN I YUSUM TEDE

10. ?Wanem ol trik we Setan i stap yusum tede?

10 Tede Setan i yusum ol semfala trik ya, blong mekem ol man oli fas long trap blong hem. Hem i yusum ol samting we man i wantem we oli stret nomo, mo ol doti fasin blong seks, mo i mekem ol man oli konfius long saed blong Jehova. Fastaem, bambae yumi tokbaot olsem wanem Setan i mekem ol man oli konfius.

11. ?Olsem wanem Setan i mekem ol man oli konfius long saed blong Jehova?

11 Setan i mekem ol man oli konfius long saed blong Jehova. Taem ol aposol blong Jisas oli ded, samfala we oli talem se oli Kristin, oli tijim  ol man long ol giaman bilif. (Wok 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Ol man blong apostasi ya oli mekem ol narafala oli konfius long saed blong tru God. Oli mekem olsem taem oli no moa yusum nem blong God long ol kopi blong Baebol we oli mekem, be oli putum “Masta” o “God” long ples blong hem. Taem oli mekem olsem, i had blong man we i ridim Baebol i luksave se Jehova i defren long ol narafala “god” o “masta” we Baebol i tokbaot. (1 Kor. 8:5) Taem oli yusum “Masta” blong tokbaot Jehova mo Jisas tugeta, i had blong man i kasem save se Jehova i no sem mak long Pikinini blong hem, mo tufala i no gat sem posisen. (Jon 17:3) Tingting ya i mekem se Triniti i kamaot, wan tijing we i no stap long Baebol. Plante man we oli bilif long tijing ya oli ting se i had tumas blong save God. !Be hemia wan bigfala giaman!—Wok 17:27.

?Olsem wanem Setan i yusum giaman wosip blong pulum ol man blong mekem ol doti fasin blong seks? (Haf 12) *

12. ?Ol giaman skul oli leftemap wanem, mo wanem frut i kamaot folem Rom 1:28-31?

12 Setan i yusum ol doti fasin blong seks. Long Isrel bifo, Setan i yusum giaman wosip blong leftemap ol doti fasin blong seks. Tede, hem i mekem i sem mak. Ol giaman skul oli letem ol memba blong olgeta oli mekem ol doti fasin ya, mo samtaem oli pulum olgeta tu blong oli mekem. Taswe, plante man we oli talem se oli man blong God, oli lego ol klin fasin finis. Long leta we aposol Pol i raetem long ol Kristin long Rom, hem i tokbaot frut we i kamaot from. (Ridim Rom 1:28-31.) Sam long “ol fasin we oli no stret nating,” hemia ol doti fasin blong seks, wetem fasin ya we man i slip wetem man bakegen. (Rom 1:24-27, 32; Rev. 2:20) !I impoten tumas we yumi folem ol klia tijing blong Baebol nomo!

13. ?Wanem narafala trik we Setan i yusum?

13 Setan i yusum ol samting we yumi wantem we oli stret nomo. I stret nomo we yumi wantem skul gud blong kasem wan wok, mo givim ol samting we famle blong yumi i nidim. (1 Tim. 5:8) Be yumi mas lukaot gud. Long plante kantri, ol skul oli tijim yangfala long ol waes blong wol. Oli pulum ol yangfala blong ting se i no gat God, mo Baebol i no tru. Oli tijim ol yangfala se ol man we oli waes oli bilif long evolusen. (Rom 1:21-23) Ol tijing ya oli agensem ‘waes we i kamaot long God.’—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. ?Waes blong wol i pulum man blong mekem wanem?

 14 Waes blong wol i agensem ol stret fasin blong Jehova. Waes ya i no pulum man blong gat ol fasin we oli frut blong tabu spirit, be i pulum man blong mekem ‘ol wok we oli kamaot long tingting blong hem nomo.’ (Gal. 5:19-23) Waes ya i pulum ol man blong oli flas, mekem se “oli tingbaot olgeta nomo.” (2 Tim. 3:2-4) Fasin ya i defren olgeta long tingting daon we God i wantem se ol man blong hem oli mas gat. (2 Saml. 22:28) Sam Kristin we oli go long yunivesiti oli stat blong tingting olsem ol man blong wol, i bitim we oli tingting olsem God. Bambae yumi tokbaot wanem i hapen long wan sista.

?Olsem wanem waes blong wol i save jenisim tingting blong yumi? (Haf 14-16) *

15-16. ?Stori blong wan sista i tijim yu long wanem?

15 Wan sista we i mekem wok blong Jehova fultaem blong 15 yia finis, i talem se: “Afta we mi baptaes, mi stap ridim mo harem ol woning long saed blong yunivesiti, be mi ting se mi no nidim advaes ya.” ?Sista ya i kasem wanem trabol? Hem i talem se: “Mi spenem plante taem blong stadi from ol kos ya, mekem se mi no moa toktok plante wetem Jehova long prea. Mi taed tumas blong storian wetem ol narafala long Baebol, mo blong rerem ol miting. Taem mi luksave se mi no moa fren gud wetem Jehova, mi save se mi mas lego yunivesiti. Mo hemia nao samting we mi mekem.”

16 ?Yunivesiti i mekem wanem long sista ya? Hem i se: “Mi sem blong talem se yunivesiti i tijim mi blong faenem poen long ol narafala, antap moa long ol brata mo sista. Mi ting se oli sud mekem moa i bitim wanem we oli stap mekem, mo mi no moa joen wetem olgeta. I tekem longtaem blong mi jenisim tingting ya.  Samting we i hapen long mi, i soemaot se i nogud blong sakemaot ol woning we ogenaesesen blong Jehova i givim. Jehova i save gud mi, i bitim we mi save mi wan. !Sore tumas we mi no lesin long hem!

17. (1) ?Yu mas gat strong tingting blong mekem wanem? (2) ?Long nekis stadi, bambae yumi tokbaot wanem?

17 Yu mas gat strong tingting blong no fas long trap blong Setan, hemia “waes blong wol mo ol giaman tok we i blong nating nomo.” Oltaem yu mas lukaot se Setan i no trikim yu. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Yu no mas letem Setan i mekem yu yu konfius long saed blong Jehova. Yu mas folem ol stret fasin blong Jehova long laef blong yu. Mo yu no mas letem Setan i trikim yu blong sakemaot advaes blong Jehova. ?Be olsem wanem sipos yu luksave se yu stat finis blong tingting olsem ol man blong wol? Nekis stadi bambae i soemaot olsem wanem Tok blong God i save givhan long yu, blong brekemdaon ol tingting mo fasin we “oli olsem ol strongfala haos.”—2 Kor. 10:4, 5.

SINGSING 49 Yumi Mekem Hat Blong Jehova i Glad

^ par. 5 Setan i save gud olsem wanem blong trikim ol man. Hem i mekem olgeta oli bilif se oli fri, be samting we i tru se hem i holem olgeta oli fas long trap. Long stadi ya, bambae yumi tokbaot sam trik we Setan i yusum blong giaman long ol man.

^ par. 48 PIJA: Ol man Kenan oli pulum sam man Isrel we oli joen wetem olgeta, blong oli wosipim Bal mo mekem ol doti fasin blong seks.

^ par. 51 PIJA: Ol kala long posta oli soemaot tingting blong jos se i oraet nomo blong man i slip wetem man.

^ par. 53 PIJA: Wan yangfala sista wetem sam narafala long yunivesiti oli stap lesin long tija, we i talem se sayens mo teknoloji bambae i stretem ol trabol long wol. Long Haos Kingdom, sista ya i no lesin gud mo i faenem poen long ol narafala.