WAJTAOA—BLONG STADI Jun 2016

Magasin ya i gat ol stadi blong 1-28 Ogis, 2016.

Yumi Glad Se Jehova i Olsem Man Blong Wokem Graonpot

?Olsem wanem Jehova i jusum olgeta we hem i wantem jenisim? ?From wanem hem i jenisim olgeta? ?Olsem wanem hem i jenisim olgeta?

?Yu Yu Letem Jehova i Jenisim Fasin Blong Yu?

?Wanem ol fasin we oli save mekem se yumi kam olsem graon we i sofsof long han blong Jehova?

‘Jehova i God Blong Yumi, Mo Hem Wan Nomo i God’

?I minim wanem se “hem wan nomo” i God, mo olsem wanem yumi soemaot se yumi wantem wosipim hem nomo?

Yu No Letem Mastik Blong Narafala i Mekem Yu Foldaon

Ol man blong God bifo, oli talem no mekem sam samting we i spolem ol narafala. ?Yumi save lanem wanem long ol eksampol blong olgeta?

Wan Fasin We i Sas Moa i Bitim Daemon

I gud tumas blong gat fasin ya i bitim ol narafala samting.

Kwestin

?Long vison blong Esikel, man blong raetemdaon ol samting mo ol sikis man we oli karem ol samting blong faet oli pija blong hu?