WAJTAOA—BLONG STADI Disemba 2022

Long magasin ya i gat ol stadi blong 30 Jenuware–26 Februari 2023.

?Yu Yu Rimemba?

?Yu yu laekem ridim ol haf blong Wajtaoa we oli jes pas? Traem luk sipos yu tingbaot yet.

Indeks blong Wajtaoa Mo Wekap! 2022

Indeks blong ol atikol we oli kamaot long Wajtaoa mo Wekap! blong 2022. Oli putum folem ol topik.