Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | VISON WE I SOEMAOT HEVEN

?Hu i Stap Long Heven?

?Hu i Stap Long Heven?

?Yu yu tingbaot samtaem se heven i olsem wanem, mo hu i stap long heven? Sipos yes, i no yu wan nomo. Blong plante yia finis ol man oli wantem save samting ya. Sam man oli ting se heven i ples blong ol olfala bubu we oli ded finis, we yumi mas ona long olgeta. Sam narafala oli ting se heven i wan gudfala ples we i kwaet, mo oli ting se ol enjel mo ol gudfala man we oli ded oli stap long ples ya. Be samfala oli ting se heven i ples blong plante milian god.

Plante man oli stap agiu se i no gat man i save talem se heven i olsem wanem, from we i no gat man i luk heven stret long ae blong hem. Be tingting ya i no stret. Jisas Kraes i stap long heven bifo we hem i kamdaon long wol. Hem i talemaot samting ya long ol lida blong skul long taem blong hem, i se: “Mi mi no kamaot long heven blong mekem ol samting we mi nomo mi wantem. Mi kam blong mekem ol samting we Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i wantem.” Taswe, Jisas nao i talemaot long ol aposol blong hem se: “Long haos blong Papa blong mi, i gat plante rum i stap.”​—Jon 6:38; 14:2.

Yumi save se Papa blong Jisas, hemia God we nem blong hem Jehova, mo “haos” blong Jehova i stap long heven. (Ol Sam 83:18, NW) Taswe, Jehova God mo Jisas Kraes nomo tufala i save talemaot se heven i olsem wanem. Blong mekem olsem, tufala i givim ol naesfala vison long sam man blong bilif, blong oli tokbaot se heven i olsem wanem.

Long nekis haf, bambae yumi luk sam vas blong Baebol we i tokbaot ol samting we sam man oli luk long ol vison. Taem yu stap ridim ol vison ya, i gud blong tingbaot se man i no save luk heven mo i no save tajem. Taswe, taem God i soemaot ol trufala samting we oli stap long heven, hem i no yusum ol samting we olgeta long heven nomo oli naf blong kasem save long hem, from we bambae i had blong yumi kasem save. Be long ol vison ya, hem i yusum ol samting we man i naf blong kasem save long hem. Ol vison ya bambae oli givhan long yu blong kasem save long olgeta we oli stap long heven.