Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | ?YU SAVE HAREM GUD BAKEGENU?

God i Stap Givhan Long Yumi

God i Stap Givhan Long Yumi

Aposol Pol i tokbaot Jehova * se hem i ‘God we i stamba blong fasin blong givhan. Hem i stap givhan long yumi long olgeta trabol blong yumi.’ (2 Korin 1:3, 4) Taswe Baebol i promes se God i naf blong givhan long evri man. Nating se trabol we yumi kasem i bigwan tumas, be Papa blong yumi long heven i save mekem yumi harem gud bakegen.

I tru, sipos yumi wantem se God i givhan long yumi, yumi mas mekem wan samting. ?Sipos yumi neva mekem plan blong go luk dokta, olsem wanem dokta i save givhan long yumi? Profet Amos i talem se: “?Sipos tu man i no mekem plan blong kam wanples fastaem, yufala i ting se tufala i save wokbaot wanples?” (Amos 3:3) Baebol i talem se: “Yufala i mas stap klosap long God, nao hem bambae i kam stap klosap long yufala.”—Jemes 4:8.

?From wanem yumi sua se God bambae i kam klosap long yumi? Fas samting se, hem i talem oltaem se hem i wantem givhan long yumi. (Yu luk bokis.) Mo seken samting se, yumi save stori blong ol man long taem bifo mo tede tu, we God i mekem olgeta oli harem gud bakegen.

Tede, plante man we oli kasem trabol oli askem long God blong i givhan long olgeta. Bifo, King Deved tu i mekem olsem, i se: “Sipos mi kam, mi krae long yu blong yu givhan long mi, plis yu harem krae blong mi.” ?Olsem wanem? ?God i ansa long hem? Yes. Deved i talem se: “[God] i stap givhan long mi, mo i stap mekem mi mi glad.”​—Ol Sam 28:2, 7.

JISAS I GIVHAN LONG OLGETA WE OLI HAREM NOGUD

God i mekem se Jisas tu i gat wan impoten wok blong givhan long ol man blong oli harem gud bakegen. Wan long ol wok we God i givim long hem, i blong “mekem ol man we tingting blong olgeta i foldaon olgeta, oli harem gud bakegen,” mo blong “leftemap tingting blong olgeta we oli harem nogud, oli stap krae.” (Aesea 61:1, 2) Olsem profet Aesea i tokbaot, Jisas i intres bigwan long olgeta we oli ‘hadwok tumas, mo oli stap karem ol hevi samting.’​—Matiu 11:28-30.

Jisas i mekem ol man oli harem gud bakegen taem hem i talem ol waes advaes, i kaen long olgeta, mo tu, samtaem hem i hilim olgeta. Wan dei, wan man we i gat wan rabis sik blong skin, i kam luk Jisas mo i krae long hem se: “Plis, sipos yu yu wantem, mi mi save se yu yu gat paoa blong mekem mi mi gud bakegen.”  Jisas i sore tumas long hem, nao i talem se: “Yes, mi mi wantem. !Yu klin!” (Mak 1:40, 41) Mo sik man ya i kam gud bakegen.

Tede, Jisas i no stap long wol ya blong leftemap tingting blong yumi wanwan. Be Papa blong hem Jehova, “we i stamba blong fasin blong givhan,” i gohed blong givhan long olgeta we oli kasem trabol. (2 Korin 1:3) I gud yumi luk fo samting we God i yusum.

  • Baebol. “Olgeta tok ya we oli raetem long Baebol bifo, oli raetem blong tijim yumi. Nao tingting blong yumi i save stap strong, from we tok ya blong Baebol i stap mekem yumi harem gud, i stap mekem tingting blong yumi i longfala.”​—Rom 15:4.

  • Tabu Spirit. Smoltaem afta we Jisas i ded, olgeta Kristin oli stap gud we i no moa gat man i spolem olgeta. ?From wanem? From we ‘tabu spirit i stap givhan long olgeta, i stap mekem olgeta oli strong moa.’ (Ol Wok 9:31) Tabu spirit, hem i paoa blong God we i strong tumas. God i save yusum paoa ya blong mekem ol man we oli kasem trabol oli harem gud bakegen.

  • Prea. Baebol i talem se: “I nogud yufala i stap tingting tumas.” Be ‘yufala i mas askem long [God], olgeta samting we yufala i wantem. Nao pis we hem i givim, we i bigfala moa, i bitim save blong yumi, bambae hem i putum long tingting blong yufala, blong lukaot gud long yufala.’​—Filipae 4:6, 7.

  • Ol Kristin Brata Mo Sista oli ol fren we yumi save trastem olgeta blong leftemap tingting blong yumi, taem yumi kasem trabol. Aposol Pol i talem se ol fren blong hem oli stap mekem hem i “harem gud,” taem hem i stap long trabol mo i stap harem nogud.—Kolosi 4:11; 1 Tesalonaeka 3:7.

Be maet yu stap tingting se olsem wanem ol advaes ya oli save wok long laef blong yu. I gud yumi lukluk gud long stori blong ol man we yumi tokbaot long stat blong magasin ya. Bambae yu tu yu luksave se Jehova i stap mekem promes blong hem i kamtru, se: “Bambae mi mi leftemap tingting blong yufala, . . . olsem we woman i stap leftemap tingting blong pikinini blong hem, i stap mekem hem i harem gud bakegen.”​—Aesea 66:13.

^ haf. 3 Jehova i nem blong God long Baebol.