Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Baebol i Talem Wanem?

?Baebol i Talem Wanem?

?Wanem ya Kingdom blong God?

SAM MAN OLI BILIF se Kingdom blong God i stap long hat blong man. Sam narafala oli ting se taem ol man oli traehad blong putum pis long wol mo joen gud, hemia nao Kingdom. ?Wanem tingting blong yu?

SAMTING WE BAEBOL I TALEM

“God ya we i stap long heven bambae i stanemap wan king we rul blong hem bambae i no save finis samtaem. . . . Bambae hem i save flatemgud paoa blong ol narafala king, nao bambae hem i rul oltaem gogo i no save finis.” (Daniel 2:44) Kingdom blong God i wan gavman.

NARAFALA SAMTING WE YUMI LANEM LONG BAEBOL

  • Kingdom blong God i stap long heven.​—Matiu 10:7, King James Version; Luk 10:9, KJV.

  • God i yusum Kingdom blong mekem samting we hem i wantem i kamaot long heven mo wol.​—Matiu 6:10.

?Wetaem bambae Kingdom blong God i kam?

?WANEM TINGTING BLONG YU?

  • I no gat man i save

  • Klosap nao

  • Neva

SAMTING WE BAEBOL I TALEM

“Bambae ol man oli stap talemaot gud nius ya, se God i King blong olgeta man [“gud nius ya blong Kingdom,” NW]. Bambae oli talemaot long olgeta ples long wol, blong oli witnes blong hem long fes blong olgeta man. Nao biaen, bambae Lasdei i save kam.” (Matiu 24:14) Taem gud nius i kasem olgeta ples long wol, Kingdom bambae i kam blong spolem ol rabis fasin blong wol.

NARAFALA SAMTING WE YUMI LANEM LONG BAEBOL

  • I no gat wan man long wol we i save stret taem blong Kingdom i kam.​—Matiu 24:36.

  • Profet tok blong Baebol i soemaot se i no longtaem Kingdom bambae i kam.​—Matiu 24:3, 7, 12.