Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol man blong ol defdefren skul oli bilif se sol blong man i no save ded

 STORI BLONG FRAN PEJ? | BAEBOL I TALEM WANEM LONG SAED BLONG LAEF MO DED?

Wan Kwestin We i Had

Wan Kwestin We i Had

OL MAN oli gat defdefren tingting long saed blong laef mo ded. Samfala oli ting se afta long ded, man i gohed blong laef, maet long wan narafala bodi mo long wan narafala ples. Sam narafala oli ting se bambae oli bon bakegen mo oli gohed blong laef. Sam narafala bakegen oli ting se ded i en blong evri samting.

Ating ples we yu gruap long hem mo kastom blong yu, i mekem se yu gat prapa bilif blong yu long saed ya. ?Wanem i hapen afta we man i ded? Ol man oli gat plante defdefren tingting long saed ya. ?Taswe, weples yumi save faenem stret ansa blong kwestin ya?

Blong plante handred yia, ol lida blong ol skul oli tijim se sol blong man i no save ded. Ol skul we oli talem se oli Kristin, mo ol Hindu, ol man Jiu, ol Muslim, mo ol narafala skul, oli bilif se taem man i ded, sol blong hem i gohed blong laef long ples blong ol spirit. Be ol Budis oli bilif se sipos man i bon bakegen plante taem, hem i save kasem mak we i harem gud olwe long tingting blong hem, mo oli kolem Nirvana.

Folem ol tijing ya, bighaf blong ol man long wol oli bilif se ded i openem rod blong ol man oli laef long wan narafala wol. Plante man oli ting se ded i wan impoten samting long laef blong man, mo i stap long plan blong God. ?Be Baebol i talem wanem? Plis ridim haf we i kam biaen. Maet bambae yu sapraes long ansa blong Baebol.