Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

God Bambae i Finisim Ol Trabol We i Mekem Man i Safa

God Bambae i Finisim Ol Trabol We i Mekem Man i Safa

“Hae God. Naoia, long ples blong mifala, ol man oli stap faet, oli stap kilkilim olgeta oli ded. Oltaem, mi stap krae i kam long yu blong yu givhan long mifala. ?Be wetaem bambae yu harem mi, yu tekemaot mifala long ol trabol ya?” (Habakuk 1:2, 3) Hemia ol tok blong gudfala man ya Habakuk we God i glad long hem. ?Olsem wanem? ?Ol tok ya oli soemaot se hem i no gat bilif? !Nogat! God i talem long Habakuk se hem i putum wan stret taem blong finisim ol trabol ya we i mekem ol man oli safa.—Habakuk 2:2, 3.

Taem wan fren o famle i stap safa, i isi blong ting se God i slo tumas, mo hem i sud mekem wan samting kwiktaem. Be Baebol i talem se: “I no olsem. [Jehova] i gat longfala tingting long yufala, from we hem i no wantem se wan man i ded, hem i wantem se olgeta man oli tanem tingting blong olgeta.”—2 Pita 3:9.

?WETAEM GOD BAMBAE I FINISIM OL TRABOL?

!Taem ya i klosap nao! Jisas i talem se ol man blong tede bambae oli luk ol saen we oli soemaot se yumi stap long ol las dei “blong wol.” (Matiu 24:3-42) Ol saen ya we oli stap kamtru oli soemaot se i no longtaem nating, God bambae i finisim ol trabol long wol ya. *

?Be olsem wanem God bambae i finisim ol trabol we oli mekem man i safa? Taem Jisas i stap long wol, hem i soemaot paoa we God i gat blong finisim ol trabol ya. Traem tingbaot ol samting ya.

Ol Disasta: Taem Jisas mo ol disaepol oli stap krosem Lugun Blong Galili long wan bot, wan bigfala win i blu we klosap i draonem bot blong olgeta. Be Jisas i soemaot se hem mo Papa blong hem, tufala i gat paoa blong jenisim weta. (Kolosi 1:15, 16) Jisas i tok long win ya se: “!Yu stap kwaet!” ?Wanem i hapen? “Win i godaon, mo olgeta samting i kwaet.”—Mak 4:35-39.

Ol Sik: Ol man oli save gud se Jisas i stap hilim ol blaen man, ol handikap, olgeta we oli gat sik blong faol, leprosi, mo enikaen sik. “Hem i mekem olgeta sikman oli kam gud bakegen.”—Matiu 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Kakae i Sot: Jisas i yusum paoa we Papa blong hem i givim blong mekem kakae i kam plante. Baebol i tokbaot tu taem we Jisas i givim kakae long plante taosen man.—Matiu 14:14-21; 15:32-38.

Ded: Tri taem Baebol i talem se Jisas i mekem dedman i laef bakegen. Wan long ol man ya i bin ded fo dei. Hemia i soemaot paoa we Jehova i gat blong finisim ded.—Mak 5:35-42; Luk 7:11-16; Jon 11:3-44.

^ par. 5 Blong save moa long ol las dei, luk japta 9 blong buk ya ?Baebol i Tijim Wanem? we ol Witnes blong Jehova oli printim mo yu save daonlodem fri long www.jw.org.[1]