Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

!Tekem Saed Blong Kingdom Naoia!

!Tekem Saed Blong Kingdom Naoia!

Traem tingbaot se wan bigfala hariken i stap kam. Oli stap talemaot woning long radio se: “!KAMAOT! !FAENEM WAN SEF PLES NAOIA!” ?Bambae yu mekem wanem? Bambae yu lukaot wan sef ples.

I no longtaem, wan samting olsem hariken we Jisas i kolem “wan bigfala trabol,” bambae i kasem yumi evriwan. (Matiu 24:21) Yumi no save ronwe long bigfala trabol ya, be yumi save mekem wan samting blong stap sef. ?Wanem samting ya?

Long bigfala toktok blong Jisas antap long hil, hem i givim advaes ya se: “Yufala i mas gohed blong lukaot Kingdom [blong God] mo stret fasin blong hem fastaem.” (Matiu 6:33) ?Yumi mekem samting ya olsem wanem?

Lukaot Kingdom fastaem. Hemia i min se Kingdom blong God i mas impoten moa i bitim ol narafala samting long laef blong yumi. (Matiu 6:25, 32, 33) ?From wanem? From we Kingdom ya nomo i naf blong stretem ol problem blong yumi, be ol man oli no naf.

Lukaot stret fasin blong hem. Yumi mas traem bes blong yumi blong obei long ol loa mo advaes blong God. ?From wanem? From we sipos yumi folem tingting blong yumi nomo, bambae yumi kasem trabol. (Ol Proveb 16:25) Be sipos yumi folem ol loa blong God, bambae yumi mekem hem i glad, mo antap long samting ya, bambae laef blong yumi i gud moa.—Aesea 48:17, 18.

Gohed blong lukaot Kingdom mo stret fasin blong hem fastaem. Jisas i givim woning se yumi no mas letem sam narafala samting i pulum yumi. Maet yumi ting se sipos yumi kasem plante mane, bambae yumi harem  gud. Mo tu, samfala oli bisi tumas long ol samting long laef blong olgeta, nao oli no moa gat taem blong lukaot Kingdom blong God.—Matiu 6:19-21, 25-32.

Be Jisas i promes se olgeta we oli tekem saed blong Kingdom bambae oli gat ol samting we oli nidim naoia, mo bambae oli kasem ol blesing blong olwe long fiuja.—Matiu 6:33.

I tru se ol disaepol blong Jisas bifo oli no luk taem ya we ol trabol blong olgeta i finis. Be taem oli lukaot Kingdom mo stret fasin blong hem fastaem, samting ya i protektem olgeta. ?Long wanem rod?

Taem oli folem ol loa blong God long laef blong olgeta, oli blokem plante trabol we ol narafala man oli kasem. Be sipos oli kasem wan trabol we i bigwan tumas, oli naf blong gohed, from we oli bilif strong se Kingdom bambae i kam. God i givim “paoa ya we i bigwan bitim mak,” blong oli save stanap strong.—2 Korin 4:7-9.

?BAMBAE YU YU LUKAOT KINGDOM FASTAEM?

Ol fas Kristin oli obei long Jisas mo lukaot Kingdom fastaem. Oli talemaot gud nius blong Kingdom long olgeta ples we oli naf blong kasem. (Kolosi 1:23) ?I gat sam man we oli stap mekem wok ya tede? !Yes!

Ol Witnes blong Jehova oli save se i no longtaem, Kingdom blong God bambae i finisim ol trabol. Taswe oli traem bes blong olgeta blong folem ol tok ya blong Jisas, se: “Bambae oli talemaot gud nius ya blong Kingdom long olgeta ples long wol, blong oli witnes long olgeta neson, nao biaen en bambae i kam.”—Matiu 24:14.

?Bambae yu mekem wanem taem yu harem gud nius ya? I gud yu folem fasin blong ol man Berea bifo. Taem aposol Pol i talemaot gud nius blong Kingdom long olgeta, “oli wantem tumas blong harem.” Afta, oli “stadigud long ol tok blong Baebol” blong pruvum se ol tok ya i tru, nao oli folem long laef blong olgeta.—Ol Wok 17:11, 12.

Yu tu yu save mekem olsem. Sipos yu lukaot Kingdom blong God mo stret fasin blong hem fastaem, hemia bambae i protektem yu naoia, mo long fiuja, bambae yu gat pis mo yu stap sef blong olwe.