Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

“Mekem Kingdom Blong Yu i Kam”—Prea We Plante Milian Man Oli Talem

“Mekem Kingdom Blong Yu i Kam”—Prea We Plante Milian Man Oli Talem

?Yu tu yu stap prea blong Kingdom blong God i kam? Long ol handred yia we i pas, plante milian man oli stap prea se: “Mekem kingdom blong yu i kam.” ?From wanem oli prea olsem? From we Jisas i talem long ol man we oli folem hem se oli mas prea from Kingdom blong God.

Fastaem ol man we oli folem Jisas oli no kasem save long evri samting long saed blong Kingdom ya. Oli askem long hem se: “?Masta, i stret taem nao blong yu stanemap kingdom blong Isrel bakegen?” Ating oli sapraes taem Jisas i no talem wan stret taem we Kingdom blong God bambae i kam. (Ol Wok 1:6, 7) ?Olsem wanem? ?Hemia i min se yumi no save faenemaot wanem ya Kingdom blong God, mo wetaem bambae i kam? !Si, yumi save faenem ansa!

Wajtaoa ya bambae i givhan long yu blong yu faenem ansa blong ol kwestin ya:

  • ?From wanem yumi nidim Kingdom blong God?

  • ?Hu i King blong Kingdom ya?

  • ?Wetaem Kingdom ya bambae i rulum wol?

  • ?Kingdom blong God bambae i mekem wanem?

  • ?From wanem yumi mas tekem saed blong Kingdom naoia?

  • ?Wanem ya Kingdom blong God?