WAJTAOA N. 2 2020 | ?Wanem Ya Kingdom Blong God?

Ol man oli askem kwestin ya blong plante handred yia. Ansa i klia nomo long Baebol.

“Mekem Kingdom Blong Yu i Kam”—Prea We Plante Milian Man Oli Talem

Blong kasem save long prea ya, ?wanem ol kwestin long saed blong Kingdom blong God we yumi mas save ansa blong olgeta?

?From Wanem Yumi Nidim Kingdom Blong God?

Taem ol sinman oli rulum olgeta bakegen, trabol i kamaot.

?Hu i King Blong Kingdom Ya?

Sam man we oli raetem Baebol oli givim save long saed blong man we bambae i King long Kingdom blong God. I gat wan man nomo we i stret blong kam King.

?Wetaem Kingdom Blong God Bambae i Rulum Wol?

Sam man blong Jisas tu oli wantem save samting ya. ?Hem i ansa olsem wanem?

?Kingdom Blong God Bambae i Mekem Wanem?

Jisas i save se i gat wan gavman nomo we i save stretem ol trabol long wol, hemia Kingdom blong God. ?Kingdom i mekem wanem finis?

!Tekem Saed Blong Kingdom Naoia!

Jisas i talem long ol man blong hem blong oli lukaot Kingdom fastaem. ?Olsem wanem blong mekem samting ya?

Kingdom Blong God—?Hem i Wanem?

Plante man oli prea blong Kingdom blong God i kam. ?Be yu tingbaot samtaem se Kingdom blong God hem i wanem, mo bambae i mekem wanem?