Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

God Bambae i Givhan Long Yu

God Bambae i Givhan Long Yu

Fabien i sik bigwan mo oli mas katem hat blong hem. Mo tu, wan yia bifo, waef blong hem i ded. Hem i se: “Taem mi ridim buk blong Job, mi kasemsave se Jehova i putum buk ya long Baebol from wan gudfala risen. Taem yumi ridim stori blong wan man long Baebol we i gat sem filing olsem yumi, hemia i leftemap tingting.” Hem i gohed se: “Yes, laef i no blong nating nomo.”

Tasa we i yang nomo taem mama blong hem i ded, i se: “Nating se mi gat plante problem, be from we mi save God, laef i no blong nating nomo. Mi gat hop mo mi glad. Yumi save gat strong tingting se Jehova i naf blong givhan long yumi, mo givim paoa evri dei blong gotru long ol trabol.”

MAGASIN ya i soemaot olsem wanem ol trabol oli save mekem laef i kam had tumas. Taem yu kasem bigfala trabol, maet yu ting se laef i blong nating nomo, mo i no gat wan man i tingbaot yu. Be yu no mas fogetem se God i stap tingbaot yu. Hem i lavem yu.

Man we i raetem Sam 86, hem i trastem God, i se: “Taem mi mi stap long trabol, mi stap singaot long yu, from we mi save se yu yu stap ansa long ol prea blong mi.” (Ol Sam 86:7) Be maet yu wantem save se: ‘?Olsem wanem God bambae i ansa long mi, “taem mi mi stap long trabol”?’

Maet God i no mekem wan merikel blong tekemaot ol trabol blong yu. Be bambae hem i putum pis long tingting mo hat blong yu, nao bambae yu yu naf blong gotru long ol trabol ya. Baebol i promes se: ‘Yu no mas letem tingting blong yu i trabol, be yu mas askem olgeta samting we yu wantem long God. Yu mas prea long hem, yu mas krae i go long hem blong hem i givhan long yu, mo yu mas talem tangkiu long hem, nao pis ya blong God we i bigwan tumas i bitim olgeta save blong yumi, bambae i lukaot gud long hat mo tingting blong yu.’ (Filipae 4:6, 7) Traem tingbaot olsem wanem ol vas ya oli soemaot se God i tingbaot yu.

God i Stap Tingbaot Yu

“God i no fogetem wan long [ol smol pijin ya]. . . . Long fes blong hem, yufala i gud moa i winim plante smol pijin.”Luk 12:6, 7.

TRAEM TINGBAOT: Ol smosmol pijin oli no impoten, be God i stap tingbaot olgeta. Hem i stap wajem olgeta wanwan, mo oli sas long tingting blong hem. Be ol man oli sas moa. Oli hae moa long ol narafala laef samting we God i wokem long wol. Hem i mekem ol man blong oli “tekem fasin blong hem,” mo oli naf blong soemaot gudfala fasin ya.—Jenesis 1:26, 27.

‘Hae God. Yu yu lukluk gud long mi finis, mo yu savegud mi. Yu save olgeta tingting blong mi. Plis yu skelem laef blong mi, blong yu faenemaot ol samting we mi stap wari long hem.’Ol Sam 139:1, 2, 23.

TRAEM TINGBAOT: God i savegud yu. Hem i save ol tingting mo filing we ol narafala oli no save. Maet narafala man i no kasem save ol trabol mo wari blong yu, be God i stap tingbaot yu mo i wantem givhan. Taswe laef i no blong nating nomo.

 Laef i No Blong Nating

“Hae God. Plis yu lesin long prea blong mi. Mi mi stap krae blong yu givhan long mi, plis yu harem mi. . . . Plis yu lesin long mi, yu ansa long mi kwiktaem. . . . Bambae hem i harem prea blong yumi.”Ol Sam 102:1, 2, 17.

TRAEM TINGBAOT: Jehova i stap makem evri taem we ol man oli harem nogud mo krae, stat long taem we fas man i mekem sin. (Ol Sam 56:8) Evri taem we yu tu yu krae, God i tingbaot yu, from we yu yu sas long tingting blong hem.

‘!Yu no seksek! !Mi bambae mi mekem yu yu strong! !Mi bambae mi givhan long yu! !Mi mi God blong yu! Mi nao mi stap talem se, “!Yu no fraet! !Mi bambae mi givhan long yu!”’Aesea 41:10, 13.

TRAEM TINGBAOT: God i rere oltaem blong givhan. Sipos yu kasem bigfala trabol, hem i save leftemap tingting blong yu bakegen.

Hop Blong Wan Gudfala Laef

“God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long hem, oli no ded be oli kasem laef we i no save finis.”Jon 3:16.

TRAEM TINGBAOT: God i lavem yu tumas, nao hem i givim Pikinini blong hem Jisas, olsem wan sakrefaes blong sevem yu. Taswe yu gat janis blong kasem wan gudfala laef long fiuja, mo stap glad blong olwe. *

Nating se yu gat ol trabol mo wari we i mekem laef i had tumas, i gud yu stadi long Baebol mo wokem wan strong bilif long ol promes blong God long fiuja. Hop ya bambae i mekem yu yu glad, mo bambae yu gat strong tingting se laef i no blong nating nomo.

^ par. 19 Blong kasem save moa olsem wanem sakrefaes blong Jisas i save givhan long yu, wajem video ya Tingbaot Ded Blong Jisas long www.jw.org. Yu go long OL BUK > OL VIDEO > OL MITING MO WOK BLONG PRIJ.