Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

“Ol Man We Tingting Blong Olgeta i Stap Daon, Bambae Oli Tekem Graon Ya”

“Ol Man We Tingting Blong Olgeta i Stap Daon, Bambae Oli Tekem Graon Ya”

Oltaem yumi stap luk ol fasin we i no stret, mo ol rabis man oli mekem i no stret long ol gudfala man. ?Olsem wanem? ?I gat wan taem we ol rabis fasin long wol ya bambae oli finis?

Ol Sam 37 i givim ansa, mo i givim ol gudfala advaes blong lidim yumi. Makem samting we hem i talem long ol kwestin ya.

  • ?Yumi mas mekem wanem taem narafala i mekem i nogud long yumi?Vas 1, 2.

  • ?Wanem bambae i hapen long ol rabis man?Vas 10.

  • ?Wanem fiuja blong ol man we oli mekem stret fasin?Vas 11, 29.

  • ?Yumi mas mekem wanem naoia?Vas 34.

Ol Sam 37 i talem se olgeta we oli ‘putum tingting blong olgeta i stap strong long Hae God, mo obei long ol tok blong hem,’ bambae oli kasem wan nambawan fiuja. Ol Witnes blong Jehova bambae oli glad blong stadi Baebol wetem yu, nao yu mo famle blong yu i save gat wan gudfala fiuja.