Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

!Fiuja Blong Yu Hem i Jus Blong Yu!

!Fiuja Blong Yu Hem i Jus Blong Yu!

?YU YU SAVE JUSUM FIUJA BLONG YU? Sam man oli ting se oli no save mekem prapa jus blong olgeta from we God i makemaot finis fiuja blong olgeta. Taem oli no save mekem samting we oli wantem, oli lego nomo. Oli talem se: “!Hemia i stap long plan finis!”

Sam narafala, tingting i foldaon from we oli luk se i no gat rod blong stretem ol nogud fasin long wol ya. Mo tu, nating se oli traehad blong mekem laef i kam gud moa, be plante taem faet, raf fasin, disasta, mo ol sik i spolem plan blong olgeta. Taswe oli talem se: ‘!Lego nomo!’

Ol samting we oli hapen long laef oli save spolem ol plan blong yu. (Prija 9:11) Be long saed blong laef olwe long fiuja, hem i jus blong yu. Baebol i soemaot se fiuja blong yu i dipen long jus blong yu. I gud yumi luk samting we Baebol i talem.

Bifo we neson blong Isrel i go long Promes Lan, lida blong olgeta, Moses, i talem se: “?Yufala i wantem laef, no yufala i wantem ded? ?Yufala i wantem blong Hae God i blesem yufala, no blong hem i givim panis long yufala? . . . yufala i mas jus. . . . Hae God i God blong yumi, mo yufala i mas lavem hem, yufala i mas obei long hem, mo oltaem, tingting blong yufala i mas strong long hem.”Dutronome 30:15, 19, 20.

“?Yufala i wantem laef, no yufala i wantem ded? ?Yufala i wantem blong Hae God i blesem yufala, no blong hem i givim panis long yufala? . . . !Mi mi wantem tumas blong yufala i jusumaot laef!”—Dutronome 30:19

Yes, God i tekemaot ol man Isrel we oli wok slef long Ijip, mo i givim janis long olgeta blong oli fri mo glad long Promes Lan. Be oli no kasem ol blesing ya olsem nomo. Oli mas “jusumaot laef.” ?Olsem wanem oli jusumaot laef? Oli mas ‘lavem God, obei long hem, mo tingting blong olgeta i mas stap strong long hem.’

Sem mak tede, yu tu yu mas jus, mo fiuja blong yu bambae i dipen long jus we yu mekem. Sipos yu jus blong lavem God, obei long hem, mo tingting blong yu i stap strong long hem, i olsem we yu jusum laef, hemia laef we i no save finis long paradaes long wol. ?Be olsem wanem blong mekem trifala samting ya?

LAVEM GOD

Lav i nambawan fasin blong God. Tabu spirit i pulum aposol Jon blong raetem se: “God hem i lav.” (1 Jon 4:8) Taswe, taem wan man i askem long Jisas se wanem loa i hae moa, Jisas i talem se: “Yu mas lavem God blong yu Jehova long olgeta hat blong yu mo long olgeta laef blong yu mo long olgeta tingting blong yu.” (Matiu 22:37) Yumi no save fren gud wetem Jehova God sipos yumi fraet nogud long hem o yumi obei long hem nomo from we yumi mas, be yumi save fren gud wetem hem sipos yumi lavem hem. ?From wanem yumi mas jus blong lavem hem?

Jehova i lavem ol man olsem wan papa we i lavem ol pikinini blong hem. Nating se papa ya i sinman, hem i tijim, i leftemap tingting, i givhan, mo i stretem ol pikinini blong hem, from we hem i lavem olgeta mo i wantem se oli glad mo oli gat wan gudfala laef. ?Be papa ya i wantem se ol pikinini oli mekem wanem? Hem i wantem se oli lavem hem, mo oli folem ol tijing we hem i givim blong halpem olgeta. ?Yu ting se i stret we Papa blong yumi long heven i wantem se yumi lavem hem mo yumi glad long ol samting we hem i givim?

LESIN LONG GOD

Long ol olfala hanraet blong Baebol, plante taem tok ya “lesin” i minim “obei.” Hemia i sem mak taem yumi talem long pikinini se: “Lesin long papa mo mama blong yu.” Taswe, lesin long God i min se yumi kasem save long ol tok blong hem mo yumi obei. Yumi no save harem God taem hem i toktok, be yumi lesin long hem taem yumi ridim Tok blong hem Baebol mo yumi folem long laef blong yumi.—1 Jon 5:3.

Jisas i soemaot se i impoten blong lesin long God, i se: “Man i mas laef, i no long bred nomo, be long evri tok we Jehova i talemaot.” (Matiu 4:4) I impoten blong tekem ol kakae we i mekem bodi i strong, be i moa impoten blong tekem ol save blong God. ?From wanem? King Solomon i talem waes tok ya se: “Mane i save givhan blong mekem laef blong yu i gud, be waes tu i save mekem samting ya, mo hem i save go moa. Hem i save mekem we laef blong yu bambae i stap gud olwe.” (Prija 7:12) Save mo waes blong God i protektem yumi, mo i givhan long yumi, blong yumi jusum laef we i no save finis long fiuja.

OLTAEM TINGTING I MAS STRONG LONG HEM

Traem tingbaot pijatok blong Jisas we yumi tokbaot finis. Hem i talem se: “Get ya we i smol mo rod we i strong, i lidim man i go long laef, mo smol man nomo oli faenem.” (Matiu 7:13, 14) Tingbaot se yu stap wokbaot long wan rod olsem. Ating bambae yu glad sipos wan waes man i lidim yu mo i stap klosap long yu, blong yu save kasem ples we yu wantem go long hem. Taswe i gud yumi stap klosap long God oltaem, blong yumi save kasem laef olwe. (Ol Sam 16:8) ?Olsem wanem blong stap klosap long God?

Evri dei, i gat plante samting we yumi mas mekem, mo plante moa we yumi wantem mekem. Ol samting ya oli save pulum tingting blong yumi mo mekem se yumi bisi, nao yumi gat smoltaem nomo i stap blong tingbaot samting we God i wantem. Taswe Baebol i talem se: “Yufala i mas lukaot gud olsem wanem yufala i wokbaot, yufala i no mas wokbaot olsem ol man we oli no waes, be olsem ol man we oli waes, yufala i yusum gud taem blong yufala, from we yumi laef long ol dei we oli rabis we oli rabis.” (Efesas 5:15, 16) Taem yumi traehad moa blong fren gud wetem God, yumi stap klosap long hem.—Matiu 6:33.

!HEM I JUS BLONG YU!

Nating se yu no save jenisim samting we i hapen finis, be yu save jusum wan fiuja blong yu mo famle blong yu we i sef mo i gud. Baebol i soemaot se Papa blong yumi Jehova i lavem yumi tumas, mo i talem samting we hem i wantem blong yumi mekem. Makem ol tok we profet Maeka i talem:

“[God] i wantem blong yumi stap mekem ol fasin we i stret gud, mo blong yumi stap soemaot we yumi lavem ol man tumas, mo blong yumi stap fren gud wetem hem long evri haf blong laef blong yumi, we tingting blong yumi i stap daon.”Maeka 6:8.

Jehova i singaot yu blong yu frengud wetem hem, mo yu kasem ol blesing we bambae hem i givim long ol man blong hem. ?Bambae yu tekem janis ya? !Hemia jus blong yu!