Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok

Fastok

?WANEM FIUJA BLONG YU?

?Yu stap tingbaot se fiuja blong yu mo famle blong yu bambae i olsem wanem? Baebol i talem se:

“Ol stret man ya bambae oli tekem graon ya i blong olgeta, mo bambae oli stap long hem gogo i no save finis.”—Ol Sam 37:29.

Wajtaoa ya bambae i halpem yu blong yu kasem save plan we God i gat fastaem long ol man mo wol ya, mo tu, samting we yu mas mekem blong yu kasem blesing from nambawan plan ya.