Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Prea i Save Givhan Long Yu Olsem Wanem?

?Prea i Save Givhan Long Yu Olsem Wanem?

Pamela i kasem wan strong sik mo i go luk dokta blong i givhan long hem. Be hem i prea long God tu, blong hem i gat paoa blong stanap strong. ?Olsem wanem? ?Prea i givhan long hem?

Pamela i talem se: “Taem oli givim tritmen long mi from kansa, plante taem mi fraet we mi fraet. Be taem mi prea long Jehova God, mi gat pis long hat blong mi, mo mi save tingting gud. Bodi blong mi i stap soa yet, be prea i givhan long mi blong mi gat wan gudfala tingting. Taem ol man oli askem long mi se mi harem olsem wanem, mi talem se, ‘!Mi sik, be mi glad yet!’”

Be yumi no mas wet kasem taem we yumi fesem wan bigfala trabol, blong yumi prea. Yumi evriwan i fesem ol trabol, sam oli bigwan sam oli smol, mo plante taem yumi harem se yumi nidim help. ?Olsem wanem? ?Prea i save givhan?

Baebol i talem se: “Yu sakem ol hevi baden blong yu long Jehova, mo hem bambae i sapotem yu. Bambae hem i neva letem wan stret man i foldaon.” (Ol Sam 55:22) !Hemia i leftemap tingting blong yumi! ?Taswe, prea i save givhan olsem wanem long yu? Taem yu folem stret rod blong prea long God, bambae hem i givim samting we yu nidim blong fesem ol trabol.—Yu luk bokis ya “ ?Prea i Save Givim Wanem Long Yu?