Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?God i Stap Harem Ol Prea Blong Yu?

?God i Stap Harem Ol Prea Blong Yu?

Taem yu stap prea, ?yu ting se God i harem yu?

?BAEBOL I TALEM WANEM?

  • God i stap lesin. Baebol i talem se: “Jehova i stap klosap long olgeta we oli stap singaot i go long hem, hemia olgeta we oli singaot i go long hem long fasin we i tru. . . . Hem i harem we oli krae from help.”—Ol Sam 145:18, 19.

  • God i wantem se yu prea long hem. Baebol i talem se: “Yufala i mas askem olgeta samting we yufala i wantem long God. Yufala i mas prea long hem, yufala i mas krae i go long hem, mo yufala i mas talem tangkiu long hem.”—Filipae 4:6.

  • God i kea long yu. God i save gud ol trabol mo ol wari blong yumi, mo hem i wantem givhan. Baebol i talem se: “Yufala i mas lego ol wari blong yufala long hem, from we hem i kea long yufala.”—1 Pita 5:7.