Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WAJTAOA N. 1 2021 | ?From Wanem Yumi Prea?

?Olsem wanem? ?Samtaem yu yu harem se God i no ansa long prea blong yu? I no yu nomo we yu harem olsem. Plante oli prea blong God i givhan long olgeta, be ol problem blong olgeta oli no finis. Wajtaoa ya bambae i tokbaot olsem wanem yu yu save sua se God i harem prea blong yu, from wanem hem i no ansa long sam prea, mo olsem wanem blong prea long stret rod, blong God i harem.

 

?Ol Man Oli Talem Wanem Long Saed Blong Prea?

?Olsem wanem? ?Prea i wan spesel presen we God i givim o i wan kastom we i blong nating nomo?

?God i Harem Ol Prea Blong Yumi?

Baebol i talem se God i lesin long yumi taem yumi yusum stret rod blong prea long hem.

?From Wanem God i No Ansa Long Sam Prea?

Baebol i soemaot wanem kaen prea we God i ansa long hem, mo wanem kaen prea we hem i no ansa long hem.

?Olsem Wanem Blong Mekem Se God i Harem Prea Blong Yu?

Yu save prea long bigfala voes o long tingting blong yu, nomata weples yu stap long hem o wetaem yu prea. Jisas i givim wan eksampol.

?Prea i Save Givhan Long Yu Olsem Wanem?

?Olsem wanem prea i save givhan long yu taem yu fesem ol trabol?

?God i Stap Harem Ol Prea Blong Yu?

Baebol i talem se taem yu prea long God, hem i harem yu mo i wantem givhan long yu.