Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?God i Mekem Wanem Finis?

?God i Mekem Wanem Finis?

Sipos yu wantem savegud wan man, i gud yu kasem save long ol samting we hem i mekem finis mo ol hadtaem we hem i winim. I sem mak long God, sipos yu wantem savegud hem, yu mas kasem save long ol samting we hem i mekem finis. Maet yu sapraes blong save se hem i mekem plante bigfala samting we oli stap givhan long yumi naoia mo we bambae oli givhan long yumi long fiuja.

GOD I WOKEM EVRI SAMTING FROM YUMI

Jehova God i mekem olgeta samting, mo ‘stat long taem we hem i mekem wol ya, ol samting raonabaot long yumi we hem i wokem, oli soemaot klia ol fasin blong hem we man i no save luk.’ (Rom 1:20) “Hae God i mekem wol ya long paoa blong hem nomo. Long waes blong hem, hem i putum wol ya i stap gud, mo long save blong hem, hem i putum skae long ples blong hem.” (Jeremaea 10:12) Ol naesfala samting raonabaot long yumi oli soemaot se God i tingbaot yumi.

Traem tingbaot olsem wanem Jehova i mekem laef blong yumi i spesel, taem hem i wokem yumi blong “tekem fasin blong hem.” (Jenesis 1:27) Hemia i min se hem i mekem se yumi save soemaot smol ol gudfala fasin blong hem. Hem i mekem se yumi wantem wosipim hem, mo yumi naf blong kasem save ol tingting blong hem mo ol samting we hem i laekem. Taem yumi folem ol loa blong hem, yumi glad moa long laef blong yumi. Antap long samting ya, hem i givim janis long yumi blong fren gud wetem hem.

Taem yumi luk olgeta samting we Jehova God i wokem long wol ya, yumi luksave se hem i lavem yumi. Aposol Pol i talem se God i ‘stap mekem ol gudfala wok blong soemaot ol fasin blong hem. Hem i givim ren long yumi mo i mekem ol frut oli givim kakae long stret taem blong olgeta, mo hem i stap givim kakae long yumi mo i stap mekem yumi glad.’ (Ol Wok 14:17) God i givim olgeta samting we yumi nidim long laef blong yumi. Hem i givim fulap samting we oli defdefren, blong yumi save glad long  laef. Be i no hemia nomo, hem i gat plan blong givim plante moa samting yet.

Jehova i mekem wol blong ol man oli laef olwe long hem. Baebol i talem se: “Wol ya, hem i givim long man,” mo “hem i no mekem blong i ples nating nomo, hem i mekem blong man i save stap long hem.” (Ol Sam 115:16; Aesea 45:18) ?Hu bambae oli stap long wol, mo bambae oli stap kasem wetaem? “Ol stret man ya bambae oli tekem graon ya i blong olgeta, mo bambae oli stap long hem gogo i no save finis.”—Ol Sam 37:29.

Taem Jehova i wokem Adam mo Iv, hem i putum tufala long paradaes long wol ya, blong tufala i “lukaot long ol samting we i stap long hem.” (Jenesis 2:8, 15) God i givim tu defren wok long tufala, i se: “I gud yutufala i gat plante pikinini blong yutufala, blong olgeta we bambae oli kamaot biaen long yutufala, bambae oli save go stap long olgeta ples long wol. Nao bambae yufala i save mekem evri samting long wol ya oli stap aninit long han blong yufala.” (Jenesis 1:28) Adam mo Iv i save harem gud blong laef olwe long wol ya. Be sore tumas, tufala i no obei long God, mo from samting ya tufala i lusum janis blong joen wetem “ol stret man” we “bambae oli tekem graon ya i blong olgeta.” Be aksen blong tufala i no jenisim tingting blong Jehova long saed blong wol ya. Bifo we yumi tokbaot samting ya, bambae yumi tingbaot wan narafala samting we God i mekem finis.

GOD I GIVIM TOK BLONG HEM

Baebol hem i Tok blong God. ?From wanem Jehova i givim Baebol long yumi? Bigfala risen i blong yumi kasem save long hem. (Ol Proveb 2:1-5) I tru, Baebol i no ansarem evri kwestin we maet yumi gat long saed blong God, mo i no gat wan buk we i save mekem olsem. (Prija 3:11) Be evri samting we Baebol i tokbaot i halpem yumi blong save God. Taem yumi luk fasin we hem i mekem long ol man, yumi save gud hem. Yumi kasem save wanem kaen man we hem i laekem mo wanem kaen man we hem i no laekem. (Ol Sam 15:1-5) Yumi lanem ol tingting we hem i gat long saed blong wosip, gudfala fasin, mo ol sas samting. Mo ol toktok mo aksen blong Pikinini blong hem, Jisas Kraes, we Baebol i tokbaot, oli soemaot klia ol fasin blong Jehova.—Jon 14:9.

Narafala risen from wanem Jehova i givim Tok blong Hem, Baebol, hemia blong yumi save olsem wanem blong gat wan hapi laef. Long Baebol, Jehova i talem olsem wanem blong gat wan hapi famle, haremgud, mo winim ol wari. Mo tu, ol haf biaen bambae oli tokbaot ol bigfala kwestin we Baebol i ansarem, olsem: ?From wanem ol man oli stap safa? ?Fiuja bambae i olsem wanem? Mo tu, i eksplenem ol samting we God i mekem, blong plan blong hem i save kamtru.

I gat plante narafala samting tu we i mekem se Baebol i wan spesel buk we i kamaot long God. I gat 40 man we oli tekem 1,600 yia blong raetem Baebol, be bigfala tingting insaed long hem i neva jenis, from we God nao i givim ol tok ya long ol man blong oli raetemdaon. (2 Timoti 3:16) Baebol i no olsem plante narafala buk we tok blong olgeta i jenis taem ol yia oli pas. Ol tok blong hem i stret yet wetem plante taosen olfala hanraet. Mo tu, nating se plante man oli traem blokem olgeta we oli tanem Baebol i go long ol defdefren lanwis, mo oli traem blokem ol man blong oli no kasem mo ridim Baebol, be Baebol i stap yet tede. Tede buk we oli transletem mo givimaot moa i bitim ol narafala buk, hemia Baebol. From we Baebol i stap yet, yumi save se “tok blong God blong yumi bambae i stap olwe, gogo i no save finis.”—Aesea 40:8.

GOD I MEKEM PROMES BLONG HEM I STRONG

Wan narafala samting: God i mekem promes blong hem i strong se plan blong hem bambae i kamtru. Olsem yumi tokbaot finis, God i wantem se ol man oli laef olwe long wol. Be taem Adam i no obei, hem i spolem janis ya blong hem wan mo ol pikinini blong hem. Baebol i talem se: “Wan man nomo i mekem se sin i kam long wol, mo ded i kamaot from sin. Mo ded i kasem olgeta man from we olgeta evriwan oli mekem sin.” (Rom 5:12) Taem Adam i no obei long God, i luk olsem se plan blong God i no moa save kamtru. ?Be Jehova i mekem wanem?

Samting we Jehova i mekem i soemaot gudfala fasin blong hem. Hem i panisim Adam mo Iv olsem we i stret blong mekem, be from we hem i gat lav, hem i mekem rod blong givhan long ol pikinini blong tufala. From we hem i waes, hem i save olsem wanem blong stretem trabol ya, mo kwiktaem nomo  hem i talemaot samting we bambae hem i mekem. (Jenesis 3:15) Bambae hem i yusum Pikinini blong hem Jisas Kraes, blong tekemaot sin mo ded. ?Olsem wanem hem i mekem samting ya?

Jehova i sanem Jisas i kam long wol, blong ol man oli save fri long trabol we Adam i mekem long olgeta. Jisas i tijim ol man olsem wanem blong kasem laef, mo hem i “givim laef blong hem olsem wan ransom, blong pembak plante man oli go fri.” * (Matiu 20:28; Jon 14:6) Jisas i save givim laef blong hem olsem wan ransom from we hem i stret gud olgeta, olsem Adam. Be i gat wan samting we i defren. Jisas i obei gud long God, go kasem we hem i ded. Be hem i no mekem wan sin we i mas ded from, taswe Jehova i mekem hem i laef bakegen mo i tekem hem i gobak long heven. Ale Jisas i mekem samting we Adam i no save mekem, hemia se i givim janis long ol man we oli obei long God blong oli kasem laef olwe. Baebol i talem se: “Plante man oli kam ol man blong mekem sin from we wan man ya nomo i no obei. Long sem fasin, plante man bambae oli kam stret man from we wan man ya nomo i obei.” (Rom 5:19) Ransom sakrefaes blong Jisas i mekem se promes blong God blong givim laef olwe long ol man, i save kamtru long wol.

Yumi lanem plante samting long saed blong Jehova from fasin we hem i mekem blong winim ol trabol we i kamaot, taem Adam i no moa obei. Yumi luk se i no gat wan samting we i save blokem Jehova, blong i no finisim wok we hem i statem. Hem i save “mekem evri samting” we hem i talem i kamtru. (Aesea 55:11) Mo tu, yumi kasem save se Jehova i lavem tumas ol man. Baebol i talem se: “God i soemaot lav ya long yumi olsem: Hem i sanem stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, i kam long wol, blong yumi save kasem laef from hem. Hem i soemaot lav ya, i no from we yumi lavem hem, be hem nao i lavem yumi, nao i sanem Pikinini blong hem i kam blong i ded olsem sakrefaes we i save mekem ol man oli fren wetem God.”—1 Jon 4:9, 10.

God “i no holemtaet stret Pikinini blong hem, be i letem hem i ded from yumi evriwan.” Taswe yumi bilif strong se God bambae i “glad blong givim olgeta narafala samting ya tu” we hem i promes blong givim. (Rom 8:32) ?Wanem ol samting ya? Plis ridim nekis haf.

?GOD I MEKEM WANEM FINIS? Jehova i wokem ol man blong oli laef olwe long wol. Hem i givim Baebol, blong yumi kasem save long hem. Mo hem i givim Jisas Kraes olsem wan ransom, blong mekem promes blong hem i strong se plan blong hem bambae i kamtru.

^ par. 16 Blong save moa long ransom, yu luk japta 5 blong buk ya ?Baebol i Tijim Wanem? we ol Witnes blong Jehova oli wokem mo i stap tu long www.jw.org.