Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

3 Stanap Strong Taem Trabol i No Save Finis

3 Stanap Strong Taem Trabol i No Save Finis

I gat sam trabol we yumi no save blokem o stretem. Sipos wan fren o famle we yu lavem hem i ded, o yu gat wan sik we i no save finis, yu mas stanap strong nomo. ?Olsem wanem? ?Baebol i save givhan long taem olsem?

SIK OLTAEM

Ros i talem se: “Mi kasem wan sik long blad blong mi, we i mekem se bodi blong mi i soa we i soa oltaem. Laef blong mi i kam nogud.” Ros i wari, from we hem i no moa save putum tingting blong hem long stadi blong Baebol, mo long wosip blong hem. Be tok blong Jisas long Matiu 19:26 i givhan long hem bigwan. Vas ya i se: “God hem i naf blong mekem olgeta samting.” Ros i faenem wan narafala rod blong stadi. I had blong hem i rid, from we bodi blong hem i soa tumas, be hem i lesin oltaem long ol rikoding blong Baebol mo ol buk we oli tokbaot Baebol. * Hem i talem se: “Sipos mi no gat ol samting ya, bae i had blong mi fren gud wetem God.”

Ros i harem nogud from we hem i no save mekem plante wok olsem bifo. Be ol tok blong 2 Korin 8:12 i leftemap tingting blong hem, i se: “Sipos man i glad blong givim samting long narafala, narafala ya bambae i glad tumas long samting ya. Man i no save givim samting we hem i no gat, be hem i givim samting nomo we hem i gat.” Vas ya i mekem Ros i tingbaot se, God i glad long smol samting we hem i naf blong mekem.

 KRAE FROM WAN FAMLE WE I DED

Delfin we yumi tokbaot finis, i se: “Taem gel blong mi we i gat 18 yia i ded, mi harem nogud bitim mak, mo mi ting se mi no moa save gohed blong laef. Laef blong mi i jenis fulwan.” Be ol tok blong Ol Sam 94:19 i leftemap tingting blong hem bigwan, i se: ‘God, taem we mi mi wari, mo mi stap tingting tumas, oltaem yu mekem tingting blong mi i kam gud bakegen, yu stap mekem mi mi glad.’ Delfin i talem se: “Mi prea long Jehova blong mi save faenem wan samting blong mekem, we i daonem soa long tingting blong mi.”

Ale, hem i stap bisi blong givhan long ol narafala. Hem i talem se, hem i olsem wan pensel blong pikinini we i brok be hem i yusum yet blong kalarem pija. Hem i harem se hem i olsem pensel ya, be hem i naf yet blong givhan long narafala, i se: “Mi stap yusum ol tok mo advaes blong Baebol blong givhan long ol man we mi stadi Baebol wetem olgeta. Be wan dei, mi luksave se hemia rod we Jehova i yusum blong leftemap tingting blong mi tu mo mekem tingting i kwaet.” Hem i raetemdaon nem blong ol man mo woman long Baebol we oli harem nogud tumas from wan famle o fren we i ded, nao i talem se: “Olgeta evriwan oli prea oltaem.” Hem i luksave tu se “sipos yu no openem Baebol, bambae yu no save faenem ansa.”

Taem Delfin i stadi Baebol, hem i kasem save long wan narafala samting tu, hemia se i mas lukluk i go long fiuja, be i no ol samting we oli pas finis. Hem i harem gud long ol tok blong Ol Wok 24:15 we i se: “Ol man we oli stret wetem ol man we oli no stret bambae oli laef bakegen.” ?Olsem wanem? ?Delfin i sua se Jehova i save mekem gel blong hem i laef bakegen? Hem i talem se: “Long tingting blong mi, mi luk gel blong mi taem hem i laef bakegen long fiuja. Mi luk ‘dei ya’ we bae mitufala i mit bakegen, olsem we mi makem finis long kalenda blong Papa blong mi long heven. Mi luk mitufala long yad ya, i klia nomo, olsem we mi luk hem mo lavem hem long dei we hem i bon.”

^ par. 4 I gat ol rikoding long Websaet ya jw.org.

Baebol i save givhan taem yu harem nogud bitim mak