Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STORI BLONG FRAN PEJ | ?OLSEM WANEM BLONG RIDIMGUD BAEBOL?

?Olsem Wanem Blong Stat?

?Olsem Wanem Blong Stat?

?Yu save mekem wanem blong yu laekem ridim Baebol mo blong yu kam gud moa long fasin ya? Traem luk faef advaes we plante man oli luk se i wok gud.

Yu jusum wan gudfala ples. Yu traem faenem wan ples we i kwaet. Yu mas blokem ol samting we oli save pulum tingting blong yu i gowe long samting we yu stap ridim. Sipos i gat gudfala laet mo fres win, hemia bambae i mekem se yu glad moa blong rid.

Yu gat stret tingting. Baebol i kamaot long Papa blong yumi long heven, taswe bambae hem i givhan moa long yu sipos yu gat fasin olsem wan pikinini we i rere blong lanem samting long papa blong hem we i lavem hem. Sipos yu gat sam nogud tingting, no yu gat prapa bilif blong yu long samting we Baebol i talem, i gud yu lego tingting ya i stap, mo yu letem God i tijim yu.—Ol Sam 25:4.

Yu prea bifo we yu rid. Baebol i talemaot ol tingting blong God, taswe yumi no sapraes se yumi nidim help blong hem blong yumi kasem save long Baebol. God i promes blong givim “Tabu Spirit long ol man we oli askem long hem.” (Luk 11:13) Tabu spirit bambae i givhan long yu blong kasem save ol tingting blong God. Sloslo bambae i openem tingting blong yu, blong yu kasem save gud ol “tingting blong God we man i no save faenemaot.”—1 Korin 2:10.

Yu rid blong kasem save. Yu no rid blong finisim ful Baebol nomo. Be i gud yu tingting gud long samting we yu stap ridim, mo yu askem ol kwestin olsem: ‘?Wanem gudfala fasin blong man ya we mi stap ridim stori blong hem? ?Olsem wanem mi save folem fasin blong hem?’

Yu putum wan stret mak blong kasem. Sipos yu wantem kasem gudfala samting from Baebol riding blong yu, i gud yu putum mak ya se yu mas lanem wan samting we bambae i mekem se laef blong yu i kam gud moa. Yu save putum ol mak olsem: ‘Mi mi wantem kasem save moa long God.’ ‘Mi mi wantem kam wan gudfala man, wan gudfala hasban no waef.’ Biaen, yu save jusum sam haf blong Baebol we bambae oli givhan long yu blong kasem ol mak ya. *

Ol faef advaes ya bambae oli givhan long yu blong stat ridim Baebol. ?Be wanem i save mekem se yu laekem blong ridim Baebol? Nekis haf bambae i givim sam moa advaes long saed ya.

^ par. 8 Sipos yu no save weswan haf blong Baebol i save givhan long yu, ol Witnes blong Jehova bambae oli glad blong givhan long yu.