Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STORI BLONG FRAN PEJ | ?OLSEM WANEM BLONG RIDIMGUD BAEBOL?

?Wanem i Save Mekem Se Yu Laekem Ridim Baebol?

?Wanem i Save Mekem Se Yu Laekem Ridim Baebol?

?Bambae yu harem olsem wanem sipos yu ridim Baebol? ?Bambae yu harem se i ded, no i mekem yu harem gud? Hemia i dipen nomo long samting we yu mekem taem yu rid. I gud yumi luk sam samting we yu save mekem blong yu laekem moa blong rid.

Yu jusum wan Baebol we i klia mo we man i save trastem. Sipos yu ridim wan buk we i gat plante wod we i had, mo i yusum ol olfala tok we yu no save, ating bambae yu no glad blong ridim. Taswe i gud yu ridim wan Baebol we i isi blong kasem save long hem mo i tajem hat blong yu. Be long semtaem, Baebol ya, oli transletem long fasin we i stret mo i givim stret mining. *

Yu yusum ol niufala teknoloji. Tede Baebol i kamaot tu long Intenet. Sam Baebol, yu save ridim nomo long Intenet, no yu save daonlodem long kompiuta, long tablet, mo long mobaelfon blong yu. Sam long ol Baebol ya, i gat sam samting long olgeta we yu save go long hem blong jekem sam narafala vas we oli tokbaot sem topik, no yu save jekem vas ya long plante defren Baebol wantaem. Sipos yu laekem moa blong lesin long riding blong Baebol, i bitim we yu ridim, hemia tu i stap long Intenet. Plante man oli laekem moa blong lesin long riding blong Baebol, taem oli stap long wan pablik transpot, no oli stap was, no oli stap mekem ol narafala wok. I gud we yu tu yu traem wan rod we yu laekem moa.

Yu yusum ol tul blong stadi long Baebol. Ol tul blong stadi long Baebol oli save givhan long yu blong yu laekem moa blong rid. I gat ol map blong ol ples we Baebol i tokbaot, we oli save givhan long yu blong save ol ples we yu stap ridim, mo yu save pijarem ol samting we oli stap hapen. Ol haf we oli stap long ol magasin olsem hemia, mo haf ya “Baebol Tijing” long websaet ya jw.org, i save givhan long yu blong faenemaot mining blong plante haf blong Baebol.

Jenjenisim Rod Blong Yu Blong Ridim Baebol. Sipos yu harem se i had blong ridim Baebol stat long stat go kasem en, i gud yu stat blong ridim sam haf blong Baebol we yu yu laekem. Sipos yu wantem save gud ol man we Baebol i tokbaot olgeta, i gud yu go stret long ol buk blong Baebol we i tokbaot stori blong olgeta. I gat wan eksampol long bokis ya “Ridim Baebol Blong Savegud Ol Man Ya.” No maet yu wantem ridim Baebol folem ol topik, no ol stori we oli folfolem olgeta. I gud yu traem wan long ol rod ya.

^ par. 4 Plante man oli luk se Baebol ya New World Translation of the Holy Scriptures i klia, man i save trastem, mo i isi tu blong ridim. Baebol ya, ol Witnes blong Jehova nao oli wokem mo i stap long bitim 130 lanwis. Yu save daonlodem Baebol ya long websaet ya jw.org no long JW Laebri app. Sipos yu wantem, ol Witnes oli save pas long haos, blong givim Baebol ya long yu.