Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WAJTAOA N. 1 2017 | ?Olsem Wanem Blong Ridimgud Baebol?

?WANEM TINGTING BLONG YU?

?Baebol i blong bifo no i save givhan yet long yumi tede? Baebol i talem se:“Olgeta tok blong Baebol oli kamaot long God fastaem. . . . Ol tok ya i stret gud blong tijim yumi.”2 Timoti 3:16, 17.

Wajtaoa ya i tokbaot sam gudfala waestok we i save givhan yet long yumi tede, mo i givim sam gudfala advaes blong kam gud moa long fasin blong ridim Baebol.

 

STORI BLONG FRAN PEJ

?From Wanem i Gud Blong Ridim Baebol?

?Olsem wanem plante milian man oli harem gud taem oli ridim Baebol?

STORI BLONG FRAN PEJ

?Olsem Wanem Blong Stat?

Faef advaes blong mekem se i isi moa blong ridim Baebol.

STORI BLONG FRAN PEJ

?Wanem i Save Mekem Se Yu Laekem Ridim Baebol?

Translesen, teknoloji, ol tul, mo defdefren rod blong ridim Baebol, oli save mekem se yu laekem blong ridim Baebol.

STORI BLONG FRAN PEJ

?Olsem Wanem Baebol i Save Mekem Laef Blong Mi i Kam Gud Moa?

Buk ya blong bifo i tokbaot ol advaes we i waes.

BAEBOL I JENISIM LAEF BLONG MAN

!Mi Mi No Wantem Ded!

Wan taem Yvonne Quarrie i askem se, “?From wanem mi laef?” Ansa blong kwestin ya i jenisim laef blong hem.

FOLEM FASIN BLONG BILIF BLONG OLGETA

‘God i Glad Tumas Long Hem’

Sipos yu stap lukaot long famle blong yu no yu traehad blong mekem samting we i stret, bilif blong Inok i save givhan long yu.

?Hemia i Wan Smol Samting Nomo?

I impoten tumas blong kasem save long ol tok blong Baebol. ?Olsem wanem blong kasem save long hem?

?Baebol i Talem Wanem?

Baebol i soemaot se ol man bambae oli no moa safa.

Sam Moa Samting

?I Gat Sam Tok Long Baebol We Oli Agensem Olgeta?

Jekem ol tok long Baebol we i luk olsem se oli agensem olgeta, mo ol rul we yu save folem blong kasemsave mining blong olgeta.