Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

“Plis Yu Mekem Bilif Blong Mifala i Kam Strong Moa”

“Plis Yu Mekem Bilif Blong Mifala i Kam Strong Moa”

“Bilif blong mi i smol, plis yu givhan long mi.”MAK 9:24.

SINGSING: 81, 135

1. ?From wanem bilif i impoten? (Yu luk pija long stat blong stadi.)

?SAMTAEM yu yu stap tingbaot, sipos Jehova bambae i sevem yu long taem blong bigfala trabol? Aposol Pol i talem se wan impoten samting we yumi nidim blong sevem yumi long taem ya, hemia bilif. Hem i talem se: “Sipos man i no bilif strong long God, hem i no save mekem God i glad long hem.” (Hibrus 11:6) Maet yu harem se i isi blong mekem, be blong talem stret “i no olgeta man evriwan we oli bilif.” (2 Tesalonaeka 3:2) Tufala vas ya i soem se i impoten we yumi mekem bilif blong yumi i strong.

2, 3. (1) ?From wanem bilif blong yumi i impoten? (2) ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tokbaot?

2 Aposol Pita i stap tokbaot ol samting we oli traem bilif blong yumi. (Ridim 1 Pita 1:7.) Bigfala trabol i stap kam klosap, mo sipos ‘yumi man blong bilif long God, hem bambae i sevem yumi.’ (Hibrus 10:39) Taswe, yumi mas mekem bilif blong yumi i strong. Yumi wantem blong stap wetem olgeta we God bambae i sevem olgeta taem King blong yumi Jisas Kraes, i kamtru. Yumi wantem mekem olsem man ya we i askem strong long Jisas blong mekem bilif blong hem i strong. Yumi wantem talem se: “Bilif blong mi i smol. Plis yu givhan long mi.” (Mak 9:24) No, yumi mekem olsem ol aposol, we yumi talem se: “Plis yu  mekem bilif blong mifala i kam strong moa.”—Luk 17:5.

3 Long stadi ya, bambae yumi tokbaot ol kwestin ya: ?Yumi save mekem bilif blong yumi i strong olsem wanem? ?Yumi soemaot bilif blong yumi olsem wanem? ?From wanem yumi save se God bambae i mekem bilif blong yumi i strong taem yumi askem long hem?

GOD I GLAD TAEM YUMI MEKEM BILIF BLONG YUMI I STRONG

4. ?Bilif blong yumi i save kam strong taem yumi folem eksampol blong hu?

4 Bilif i impoten tumas, taswe Jehova i tokbaot plante eksampol blong ol man blong bilif we i stap long Baebol. Ol eksampol ya “oli raetem blong tijim yumi.” (Rom 15:4) Eksampol blong Ebraham, Sera, Aesak, Jekob, Moses, Rehab, Gideon, Barak, mo plante narafala we oli save givhan long yumi blong mekem bilif blong yumi i strong. (Hibrus 11:32-35) Mo tu, i gat plante brata mo sista blong yumi tede we oli ol gudfala eksampol blong ol man blong bilif. *

I gat plante brata mo sista tede we oli ol gudfala eksampol blong ol man blong bilif

5. ?Elaeja i soemaot olsem wanem se hem i gat strong bilif long Jehova, mo i gud yumi askem wanem kwestin?

5 Wan eksampol long Baebol, hemia profet Elaeja. Taem yu tingting dip long eksampol blong hem, bambae yu luk faef samting we oli soemaot se hem i bilif strong long Jehova. (1) Taem Elaeja i talem long King Ehab se Jehova bambae i mekem ples i drae, hem i talem wetem strong tingting se: “Hae God i laef, i stap we i stap, mo hem i God blong yumi evriwan ya we i laen blong Isrel. Mi mi man blong wok blong hem, mo long fes blong hem, mi mi talem tru long yu, se long tutri yia, ren mo wota blong naet bambae i no moa save foldaon.” (1 King 17:1) (2) Elaeja i bilif se Jehova bambae i givim samting we hem mo ol man blong hem oli nidim long taem ya. (1 King 17:4, 5, 13, 14) (3) Elaeja i save se Jehova bambae i mekem boe blong wan wido i laef bakegen. (1 King 17:21) (4) Hem i bilif strong se Jehova bambae i sanem faea i kam daon blong bonem sakrefaes we hem i mekem long hil ya Kamel. (1 King 18:24, 37) (5) Nating se ren i no foldaon yet, be Elaeja i talem long Ehab se: “Ale, yu go. Naoia yu save kakae. Mi mi harem noes blong bigfala ren i stap kam.” (1 King 18:41) Long ol stori ya we yumi tokbaot, i gud yu askem se, ‘?Olsem wanem? ?Bilif blong mi i strong olsem Elaeja?’

?YUMI SAVE MEKEM WANEM BLONG BILIF BLONG YUMI I STRONG?

6. ?Jehova i givhan long yumi olsem wanem blong mekem bilif blong yumi i strong?

6 Yumi wanwan yumi no save mekem bilif blong yumi i strong, be yumi mas askem long God blong i givim tabu spirit blong hem. ?From wanem? From we bilif i wan long ol frut blong tabu spirit. (Galesia 5:22) Taswe, i waes blong yumi folem advaes we Jisas i talem blong prea from tabu spirit.  Jisas i promes se Jehova bambae i ‘givim tabu spirit long ol man we oli askem long hem.’—Luk 11:13.

I waes blong folem advaes we Jisas i talem blong yumi prea from tabu spirit

7. Yu tokbaot olsem wanem yumi save gohed blong gat strong bilif.

7 Taem yumi bilif strong long God, yumi mas holemtaet bilif ya. Bilif blong yumi i olsem wan faea. Taem yumi statem wan faea, hem i laet strong. Be sipos yumi no moa putum faea wud long hem, sloslo bambae hem i ded mo i kam asis. Be sipos yumi gohed blong putum faea wud, bambae faea ya i gohed blong laet. Hemia i sem mak long bilif blong yumi. Sipos yumi gohed blong ridim mo stadi long Tok blong God evri dei, bambae yumi lavem moa Jehova mo tok blong hem. Taem yumi mekem olsem, bambae yumi holemtaet bilif blong yumi mo mekem i kam strong moa.

8. ?Wanem samting we i save givhan long yu blong gohed blong gat strong bilif?

8 Yu no mas ting se ol save we yu lanem bifo we yu baptaes i naf. (Hibrus 6:1, 2) Eksampol, yu mas gohed blong stadi long ol profet tok blong Baebol we oli kamtru finis. Hemia bambae i givhan long yu blong yu mekem bilif blong yu i strong mo yu gohed blong holemtaet bilif ya. Yu save yusum Tok blong God tu blong luk sipos bilif blong yu i strong no nogat.—Ridim Jemes 1:25; 2:24, 26.

9, 10. ?Bilif blong yumi i kam strong olsem wanem taem yumi (1) joen wetem ol gudfala fren? (2) go oltaem long ol miting? (3) gohed blong prij?

9 Aposol Pol i talem long ol Kristin se ‘bilif blong olgeta i save givhan long narafala.’ (Rom 1:12) ?Hemia i minim wanem? Taem yumi joen wetem ol brata mo sista blong yumi, yumi save givgivhan long yumi blong mekem bilif blong yumi i strong moa. Hemia i tru tumas taem yumi joen moa wetem olgeta we ‘oli winim ol samting we oli traem’ bilif blong olgeta. (Jemes 1:3) Ol rabis fren oli spolem bilif blong yumi, be ol gudfala fren oli mekem bilif blong yumi i strong. (1 Korin 15:33) Taswe, yumi stap kasem advaes ya blong go oltaem long ol miting. Long ol miting, yumi stap “toktok gud long yumi blong leftemap tingting blong yumi.” (Ridim Hibrus 10:24, 25.) Mo tu, ol tok we yumi kasem long ol miting i mekem bilif blong yumi i strong. Baebol i talem se ‘ol man oli stap bilif long God, taem oli harem’ samting. (Rom 10:17) Taswe, i gud yu askem kwestin ya se, ‘?Olsem wanem? ?Mi mi laekem blong go long ol miting oltaem?’

10 Yumi save mekem bilif blong yumi i strong tu taem yumi prij mo tijim ol man long gud nius blong Baebol. Olsem ol Kristin bifo, yumi trastem Jehova mo yumi wantem tumas blong talemaot gud nius nomata gud taem no bad taem.—Ol Wok 4:17-20; 13:46.

11. ?From wanem bilif blong Kaleb mo Josua i strong, mo olsem wanem yumi save folem eksampol blong tufala?

11 Yumi bilif strong moa long Jehova taem yumi luk olsem wanem hem i givhan long yumi mo i ansa long ol prea blong yumi. Hemia nao samting we i hapen long Kaleb mo Josua. Tufala i bilif long Jehova taem tufala i go spae long Promes Lan. Taem ol yia oli pas, tufala i stap luk olsem wanem Jehova i stap givhan long tufala nao bilif blong tufala i kam strong moa.  Taswe, Josua i save talem long ol man Isrel se: “Hae God ya i givim ol gudgudfala samting ya long yumi, stret olsem we hem i promes bifo finis.” Hem i gohed i se: “From ol samting ya, yufala i mas ona long Hae God long olgeta laef blong yufala, mo yufala i mas stap tru long hem, mo tingting blong yufala i mas stap strong long hem oltaem.” Mo biaen hem i talem se: “Be mi, wetem ol famle blong mi, bambae mifala i biaen long Hae God nomo.” (Josua 23:14; 24:14, 15) Taem yumi trastem Jehova mo luk olsem wanem hem i stap givhan long yumi, bambae bilif blong yumi i kam strong moa.—Ol Sam 34:8.

?YUMI SOEMAOT BILIF BLONG YUMI OLSEM WANEM?

12. ?Yumi soemaot olsem wanem se yumi gat strong bilif?

12 ?Yumi save soemaot olsem wanem se yumi gat strong bilif? Disaepol Jemes i talem se: “Mi bambae mi soemaot long yu we mi mi bilif long God, long ol gudfala wok we mi stap mekem.” (Jemes 2:18) Ol aksen blong yumi oli save soemaot se yumi gat strong bilif. I gud yumi luk olsem wanem yumi mekem samting ya.

Olgeta we oli mekem bes blong olgeta long wok blong prij, oli soemaot se oli gat strong bilif (Yu luk haf 13)

13. ?Yumi soemaot olsem wanem se yumi gat strong bilif taem yumi prij?

13 Wan nambawan rod we yumi soemaot bilif blong yumi, hemia taem yumi prij. ?From wanem? From taem yumi prij, yumi bilif se en i klosap mo i “mas kamtru long stret taem blong hem.” (Habakuk 2:3) Blong save sipos bilif blong yumi i strong, i gud yumi tingbaot ol kwestin ya: ‘?Wok blong prij i impoten long mi? ?Mi mi traem bes blong mi blong tokbaot God long ol narafala? ?Mi mi lukaot rod blong mekem moa long wok blong Jehova?’ (2 Korin 13:5) Yumi soemaot se yumi gat strong bilif taem yumi talemaot gud nius.—Ridim Rom 10:10.

14, 15. (1) ?Yumi save soemaot bilif blong yumi olsem wanem long laef blong yumi? (2) Yu tokbaot wan stori we i soemaot strong bilif.

 14 Mo tu, yumi soemaot se yumi bilif long Jehova taem yumi stanap strong long ol trabol we yumi fesem long laef. Taem yumi sik, yumi harem nogud, tingting i foldaon, yumi pua, no yumi kasem sam narafala trabol, yumi mas bilif se Jehova mo Jisas bambae tufala i ‘givhan long yumi, stret long taem ya.’ (Hibrus 4:16) Yumi soemaot se yumi bilif long Jehova taem yumi askem hem blong i givhan long yumi. Jisas i talem se yumi save askem long Jehova blong hem i ‘givim kakae long yumi we i naf blong wan dei.’ (Luk 11:3) Ol stori long Baebol oli soemaot se Jehova i save givim eni samting we yumi nidim. Eksampol, taem ples i drae we i no gat ren nating long Isrel, Jehova i givim kakae mo wota long Elaeja. Baebol i talem se hem ‘i stap dring long reva ya, mo oltaem, long moning mo long sapa, ol pijin ya reven oli stap karem bred mo mit i kam long hem.’ (1 King 17:3-6) Yumi gat bilif tu se Jehova i save givim samting we yumi nidim.

Yumi soemaot se yumi gat bilif taem yumi stanap strong long ol trabol (Yu luk haf 14)

15 Yumi gat strong tingting tu se sipos yumi folem ol advaes blong Baebol, bambae yumi save lukaotgud long famle blong yumi. Wan sista long Esia, we nem blong hem Rebecca, i tokbaot blesing we famle blong hem i kasem taem oli folem ol rul ya long Matiu 6:33 mo Ol Proveb 10:4. Hem i talem se, man blong hem i harem se wok blong hem i save spolem fasin blong olgeta blong fren gud wetem Jehova. Ale, man  blong hem i lego wok ya. Be blong lukaot long fofala pikinini blong tufala, tufala i stap mekem kakae blong salem. Tufala i wok had, mo oltaem tufala i kasem naf mane blong lukaot long famle blong tufala. Sista ya i talem se: “Mifala i luk se Jehova i no lego mifala. Mifala i neva sot long kakae.” ?Olsem wanem? ?Yu yu gat wan stori olsem we i mekem bilif blong yu i strong?

Yumi bilif se sipos yumi folem ol advaes blong Baebol, bambae yumi save lukaotgud long famle blong yumi

16. ?Sipos yumi trastem God, bambae yumi kasem wanem?

16 Yumi mas bilif se sipos yumi folem ol samting we Jehova i talem, hem bambae i givhan long yumi. Pol i talem bakegen ol tok blong Habakuk i se: “Man we i kam stret man long fes blong God from we i bilif, hem i save kasem laef.” (Galesia 3:11; Habakuk 2:4) From samting ya yumi mas bilif strong long hem from we Hem nomo i save givhan long yumi. Pol i talem bakegen long yumi se God nomo i stap givhan long yumi. Hem i talem se: “Paoa ya blong hem, we i stap wok long tingting blong yumi, hem i save mekem ol bigbigfala wok long laef blong yumi we i bitim mak olgeta, mo i antap moa long olgeta samting we yumi stap askem long hem, mo we yumi stap tingbaot.” (Efesas 3:20) Ol man blong Jehova oli traem bes blong olgeta long wok blong hem, mo oli save tu se oli no naf blong mekem sam samting. Yumi glad tumas se God i stap wetem yumi mo hem i stap blesem ol gudfala wok we yumi stap mekem.

GOD I MEKEM BILIF BLONG YUMI I STRONG

17. (1) ?Jisas i ansa long ol aposol olsem wanem? (2) ?Yumi save olsem wanem se Jehova bambae i mekem bilif blong yumi i strong sipos yumi askem long hem?

17 Ol samting we yumi tokbaot finis, i pulum yumi blong mekem olsem ol aposol we oli askem long Jisas se: “Plis yu mekem bilif blong mifala i kam strong moa.” (Luk 17:5) Jisas i ansa long ol aposol blong hem long wan spesel fasin. Long Pentekos long yia 33, ol aposol oli kasem tabu spirit blong God we i mekem olgeta oli naf blong kasemsave long stamba tingting blong God. Samting ya i mekem bilif blong olgeta i strong. ?Wanem i kamaot from? Olgeta oli statem bigfala wok ya blong prij. (Kolosi 1:23) ?Olsem wanem? ?God i save mekem bilif blong yumi i strong sipos yumi askem long hem? Yes, Jehova i save mekem from we yumi “askem samting long hem we i stret long tingting blong hem.”—1 Jon 5:14.

18. ?Sipos yumi mekem bilif blong yumi i strong, bambae yumi kasem wanem blesing?

18 Taem yumi trastem Jehova fulwan, hem bambae i glad long yumi. Hem bambae i mekem bilif blong yumi i strong nao yumi ‘naf blong kasem Kingdom blong hem.’—2 Tesalonaeka 1:3, 5, NW.

^ par. 4 Hemia sam eksampol, yu luk laef stori blong Andrej Hanák long Wekap! blong Oktoba 2002, pej 21-26, mo Brunella Inconditi, ol fren oli tokbaot stori blong hem long Wajtaoa blong 1 Julae 1994, pej 29-31.