Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yumi Mas Rere Naoia Blong Laef Long Niufala Wol

Yumi Mas Rere Naoia Blong Laef Long Niufala Wol

“Yu mas talem long olgeta se oli mas mekem ol gudfala fasin, . . . Nao bambae oli save kasem laef ya we i prapa wan.”1 TIMOTI 6:18, 19.

SINGSING: 125, 40

1, 2. (1) ?Wanem samting we yu wantem tumas blong mekem long Paradaes? (Yu luk pija long stat blong stadi.) (2) ?Wanem bambae i mekem yumi glad moa long niufala wol?

YUMI wantem tumas blong “kasem laef ya we i no save finis.” Aposol Pol i tokbaot laef ya se hem i “prapa wan.” (Ridim 1 Timoti 6:12, 19.) Plante long yumi bambae oli laef olwe long Paradaes long wol ya. Yu traem tingbaot se long taem ya, taem yu girap evri moning bambae yu no moa harem se yu sik, be yu glad mo yu harem gud tumas. (Aesea 35:5, 6) Yu traem tingbaot glad we bambae yu gat taem yu joen wetem ol famle mo ol fren blong yu, mo tu wetem olgeta man we bambae oli laef bakegen. (Jon 5:28, 29; Ol Wok 24:15) Bambae yu yu gat plante taem blong lanem ol niufala samting. Maet yu wantem lanem moa long saed blong saens, lanem blong plei miusik, no blong mekem wan naesfala plan blong haos blong yu.

2 Yumi wantem tumas blong harem gud long ol gudfala blesing ya, be samting we bambae i mekem yumi glad moa, hemia taem yumi wosipim Jehova. Yu traem tingbaot se long taem ya, bambae olgeta man oli mekem nem blong Jehova i tabu mo oli  glad we Jehova i King blong olgeta. (Matiu 6:9, 10) Bambae yumi glad tumas blong luk we fulwol i fulap long plante man we oli stret gud, olsem we Jehova i wantem fastaem. !Mo sloslo taem yumi stap kam stret gud olgeta, bambae i isi moa blong yumi fren gud wetem Jehova!—Ol Sam 73:28; Jemes 4:8.

3. ?Yumi mas rere from wanem naoia?

3 Yumi trastem Jehova se hem bambae i mekem olgeta nambawan blesing ya i kamtru from we “God i save mekem olgeta samting.” (Matiu 19:25, 26) Sipos yumi wantem laef olwe long niufala wol, naoia i stret taem blong “stap strong oltaem.” Yumi save se en bambae i kam, taswe yumi mas mekem evri samting we yumi naf blong mekem naoia, blong rerem yumi blong laef long niufala wol. Bambae yumi luk olsem wanem blong mekem.

?YUMI RERE OLSEM WANEM?

4. ?Olsem wanem yumi save rere naoia blong laef long niufala wol? Yu talem wan pijatok.

4 ?Olsem wanem yumi save rere naoia blong laef long niufala wol? Sipos yumi wantem go laef long wan narafala kantri, maet yumi mekem sam samting blong rerem yumi blong go laef long kantri ya. Maet yumi stat blong lanem lanwis mo kastom blong ol man long kantri ya. Maet yumi traem blong kakae sam long ol kakae blong olgeta. Long sem fasin, blong laef long niufala wol, yumi mas rere naoia. Yumi save mekem samting we yumi naf blong mekem, blong laef olsem we yumi stap long niufala wol finis. I gud yumi luk sam rod we yumi save mekem olsem.

5, 6. Taem yumi lanem blong obei long ol samting we ogenaesesen i talem, ?samting ya i rerem yumi olsem wanem blong laef long niufala wol?

5 Long wol ya, Setan i wantem se ol man oli gat tingting ya se oli save mekem eni samting we oli wantem. Plante man oli ting se i moa gud blong man i laef folem prapa tingting blong hem nomo, mo i no nid blong hem i obei long God. ?Wanem i kamaot from? Plante man oli safa mo oli no glad. (Jeremaea 10:23) Be Jehova i wan King we i gat lav. !Bambae laef i gud moa long niufala wol taem evri man oli obei long hem!

6 Long niufala wol, bambae yumi glad blong folem ol samting we ogenaesesen blong Jehova i talem blong givhan long yumi blong yumi mekem wol ya i kam wan naesfala paradaes, mo blong tijim olgeta we oli laef bakegen. Jehova bambae i givim plante wok long yumi. Sipos olgeta we oli stap lidim yumi, oli askem yumi blong mekem wan wok we yumi no laekem nating, ?bambae yumi obei? ?Bambae yumi glad, mo yumi mekem bes blong yumi blong finisim wok ya? Blong yumi rere from laef we i no save finis long niufala wol, yumi mas obei long ol samting we ogenaesesen blong Jehova i talem naoia.

7, 8. (1) ?From wanem yumi mas wok gud wetem olgeta we oli stap lidim yumi? (2) ?Wanem sam jenis we i hapen long sam Kristin? (3) ?Yumi save sua long wanem samting?

7 Yumi mas lanem blong glad mo wok gud wetem ogenaesesen blong Jehova mo wetem ol narafala, olsem nao yumi rere blong laef long niufala wol. Eksampol, taem yumi kasem wan niufala wok, yumi mas glad blong mekem bes blong yumi long wok ya, mo blong wok gud wetem narafala. Sipos yumi lanem blong wok gud wetem olgeta we oli lidim yumi naoia, bambae yumi save mekem sem mak long niufala wol. (Ridim Hibrus 13:17.) Taem ol man Isrel oli go insaed long Promes Lan, oli seraot ol graon i go long ol laen blong  olgeta. (Namba 26:52-56; Josua 14:1, 2) Yumi no save weples bambae yumi laef long hem long niufala wol. Be sipos yumi lanem blong wok gud wanples, bambae yumi glad blong mekem samting we Jehova i wantem, long eni ples we yumi laef long hem.

8 !I wan bigfala blesing taem yu tingbaot se, bambae yu mekem wok blong Jehova, aninit long Kingdom blong hem long niufala wol! Taswe, yumi glad blong wok gud wetem ogenaesesen blong Jehova naoia mo blong mekem eni wok we hem i givim long yumi. Be samtaem, maet ol wok blong yumi oli jenis. Eksampol, sam brata mo sista we fastaem oli wok long Betel long Amerika, naoia oli go prij. Mo sam olfala brata we oli mekem wok blong eria elda, no sam samting i hapen long laef blong olgeta, naoia oli mekem wok blong spesel paenia. Olgeta ya oli glad long ol niufala wok blong olgeta, mo Jehova i stap blesem olgeta. Sipos yumi prea long Jehova blong i givhan long yumi, mo yumi mekem bes blong yumi long wok blong hem, mo yumi lanem blong harem gud long wok we yumi kasem, bambae yumi glad mo Jehova bambae i blesem yumi. (Ridim Ol Proveb 10:22.) ?Be olsem wanem sipos long niufala wol, ogenaesesen blong Jehova i talem long yumi blong yumi aot long ples we yumi laekem tumas mo muv i go long wan narafala ples? Long taem ya, bambae yumi glad nomo blong go laef long wan narafala ples no blong mekem eni wok. Yumi sua se bambae yumi harem gud tumas from we yumi stap long niufala wol.—Nehemaea 8:10.

9, 10. (1) ?From wanem yumi mas gat longfala tingting long niufala wol? (2) ?Olsem wanem yumi save soemaot se yumi gat longfala tingting naoia?

9 Long niufala wol, i gat samtaem we yumi mas gat longfala tingting. Eksampol, maet yumi luk se samfala oli glad tumas from we ol famle mo ol fren blong olgeta oli laef bakegen. Be maet yumi stap wet yet blong luk ol famle mo ol fren blong yumi we oli ded. Sipos samting olsem i hapen, ?bambae yumi harem gud wetem ol narafala mo gat longfala tingting? (Rom 12:15) Sipos yumi lanem blong wet long Jehova naoia, blong hem i mekem ol promes blong hem oli kamtru, hemia bambae i givhan long yumi blong yumi gat longfala tingting long niufala wol.Prija 7:8.

10 Yumi save rere tu from niufala wol, taem yumi kasem ol niufala save long ol trutok blong Baebol. ?Olsem wanem? ?Yumi stap stadi long ol niufala save? ?Sipos yumi no kasem save long sam poen, yumi gat longfala tingting? Sipos yumi gat longfala tingting, bambae i isi moa blong yumi wet long Jehova taem hem i givim ol niufala rul long yumi.—Ol Proveb 4:18; Jon 16:12.

11. ?From wanem yumi mas lanem blong fogivim narafala naoia, mo olsem wanem samting ya bambae i givhan long yumi long niufala wol?

11 Wan narafala rod blong rerem yumi blong laef long niufala wol, hemia blong lanem blong fogivim ol narafala. Long taem we Kraes bambae i rul blong 1,000 yia, sloslo bambae ol man oli kam stret gud olgeta. (Ol Wok 24:15) ?Long  taem ya, bambae yumi lavlavem yumi mo yumi fogivim narafala? Sipos yumi lanem blong fogivim narafala mo yumi fren gud wetem olgeta naoia, bambae i isi moa long yumi blong mekem olsem long niufala wol.—Ridim Kolosi 3:12-14.

Long niufala wol, yumi mas gat ol fasin we Jehova i tijim yumi long hem naoia

12. ?From wanem yumi mas lanem blong laef olsem we yumi stap finis long niufala wol?

12 Long niufala wol, maet bambae yumi no kasem oltaem ol samting we yumi wantem, no maet yumi mas wet from. From samting ya, yumi mas lanem naoia blong glad long eni samting we Jehova i givim long yumi mo blong talem tangkiu from. Yumi mas soemaot ol fasin we Jehova i tijim yumi finis long hem. Taem yumi lanem blong laef olsem we yumi stap finis long niufala wol, yumi soemaot se yumi bilif strong long “niufala wol ya we bambae i kamtru” mo yumi rere from. (Hibrus 2:5; 11:1) Mo tu, yumi soemaot se yumi wantem tumas blong laef long wan wol we evri man oli obei long Jehova.

YUMI GOHED BLONG MEKEM WOK BLONG JEHOVA

Yu wok strong blong talemaot gud nius

13. ?Bambae yumi bisi blong mekem wanem wok long niufala wol?

13 Long niufala wol, bambae yumi gat evri samting we yumi nidim blong harem gud long laef. Be samting we bambae i mekem yumi glad moa, hemia blong fren gud wetem Jehova. (Matiu 5:3) Bambae yumi bisi long wok blong Jehova mo yumi glad blong mekem wok blong hem. (Ol Sam 37:4) Taswe, taem yumi putum Jehova long fasples long laef blong yumi naoia, yumi stap rere blong laef long niufala wol.—Ridim Matiu 6:19-21.

14. ?Wanem ol mak we ol yangfala oli save putum long wok blong Jehova?

14 ?Olsem wanem yumi save glad moa long wok blong Jehova? Wan rod hemia taem yumi putum ol mak we yumi save kasem long wok blong Jehova. Sipos yu yu wan yangfala, i gud yu tingting gud blong yusum laef blong yu blong mekem wok blong Jehova. Yu mekem sam risej long ol  buk blong yumi, we oli tokbaot ol defdefren wok blong Jehova fultaem. Yu save putum wan long ol wok ya olsem mak blong yu. * I gud yu storian wetem olgeta we oli mekem wok blong Jehova blong plante yia. Sipos yu yusum laef blong yu blong mekem wok blong Jehova, bambae yu kasem ol nambawan trening. Ol trening ya bambae oli givhan long yu blong mekem wok blong Jehova long niufala wol.

Yu putum ol mak long wok blong Jehova

15. ?Wanem ol narafala mak we yumi save putum long wok blong Jehova?

15 I gat plante mak we yumi save putum long wok blong Jehova. Yumi save lanem wan niufala rod blong prij. Yumi save traem kasem save gud ol stamba trutok blong Baebol, mo yumi lanem blong folem long laef blong yumi. Mo yumi save kam gud moa long fasin blong yumi blong ridim Baebol long fored blong narafala, no blong mekem wan tok, mo blong givim ansa long ol miting. Impoten samting blong tingbaot se: Taem yu putum ol mak olsem, bambae yu wok strong long wok blong Jehova mo yu rere blong laef long niufala wol.

BESWAN SAMTING LONG LAEF

Yu mas glad long olgeta samting we Jehova i givim long yu

16. ?From wanem wok blong Jehova i beswan samting long laef?

16 Taem yumi yusum taem blong yumi blong rere from niufala wol, ?yumi harem nogud from we yumi no stap kasem ol gudfala samting long laef? !Nogat! Taem yumi mekem wok blong Jehova, hemia i beswan samting long laef. Yumi no mekem wok blong Jehova from we narafala i fosem yumi, no blong yumi laef nomo long taem blong bigfala trabol. Taem yumi fren gud wetem Jehova, laef blong yumi i kam moa gud mo yumi glad moa. Hemia nao samting we Jehova i wantem. Taem yumi harem save we God i lavem yumi mo i lidim yumi, hemia i gud moa i winim olgeta samting. (Ridim Ol Sam 63:1-3.) Yumi evriwan i save harem gud taem yumi wosipim Jehova wetem fulhat blong yumi.  Samfala we oli mekem wok blong Jehova blong plante yia, oli save talem se hemia i beswan samting long laef.—Ol Sam 1:1-3; Aesea 58:13, 14.

Yu lukaot advaes long Baebol

17. ?Bambae yumi glad blong mekem wanem long Paradaes?

17 Long Paradaes, bambae yumi glad blong yusum taem blong yumi blong mekem ol samting we yumi wanwan i wantem, mo blong spel mo pleplei. Jehova nao i wokem yumi wetem fasin ya blong harem gud, mo hem i promes se bambae hem i “mekem we olgeta samting we i laef oli harem gud, from we oli kasem ol samting we oli wantem tumas.” (Ol Sam 145:16, NW; Prija 2:24) Yumi nidim blong pleplei mo spel, be taem yumi fren gud wetem Jehova, bambae yumi glad moa. Hemia i sem mak long niufala wol. Taswe, i gud we yumi gohed blong ‘lukaot kingdom fastaem’ mo tingbaot ol blesing we bambae yumi kasem long wok blong Jehova.—Matiu 6:33.

Taem yumi fren gud wetem Jehova, laef blong yumi i kam moa gud mo yumi glad moa

18. ?Yumi save soemaot olsem wanem se yumi stap rere blong laef olwe long Paradaes?

18 Long niufala wol, laef bambae i nambawan tumas i bitim samting we yumi save tingbaot. I gud yumi glad blong soemaot naoia se yumi rere blong “kasem laef ya we i prapa wan.” I gud yumi traehad blong mekem ol fasin we Jehova i stap tijim yumi long hem, mo yumi wok strong blong talemaot gud nius. Bambae yumi glad tumas taem yumi gohed blong putum wosip blong Jehova long fasples long laef blong yumi. Yumi trastem Jehova fulwan se long niufala wol, bambae hem i mekem olgeta promes blong hem oli kamtru. !Taswe, i gud we yumi soemaot se yumi laef naoia olsem we yumi stap long niufala wol finis!

^ par. 14 Yu luk Wekap! blong Julae 2006, long pej 24-26.