Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

!Yu Mas Lukaot Gud, Setan i Wantem Kakae Yu!

!Yu Mas Lukaot Gud, Setan i Wantem Kakae Yu!

“Yufala i mas lukaot gud. Yufala i mas rere, from we enemi ya blong yufala Setan, hem i stap raon long yufala oltaem. Hem i olsem wan laeon we i stap singaot bigwan, i stap lukaot man blong i kakae.”1 PITA 5:8.

1. Yu eksplenem olsem wanem wan enjel i kam Setan.

BIFO olgeta, enjel ya i fren gud wetem Jehova. Be biaen, hem i wantem se ol man oli wosipim hem. Hem i sud sakemaot rabis tingting ya kwiktaem, be hem i girap i letem rabis tingting ya i gru long hat blong hem gogo, hem i mekem sin. (Jemes 1:14, 15) Enjel ya hemia Setan. Hem i no “stap wetem olgeta we oli tok tru.” Hem i agensem Jehova, nao hem i kam “stamba blong ol giaman toktok.”—Jon 8:44.

2, 3. ?Tok ya “Setan,” “Devel,” “snek,” mo “algita,” oli soemaot wanem long saed blong bigfala enemi ya blong Jehova?

2 Stat long taem we Setan i agensem Jehova, hem i kam bigfala enemi blong Jehova mo blong ol man tu. Baebol i givhan long yumi blong luksave se Setan i rili wan rabis enjel. Setan i minim “Man blong agens.” Tok ya i soemaot se Setan i no laekem nating rul blong God, nao i stap yusum ful paoa blong hem blong agensem God. Hem i wantem tumas se rul blong Jehova i finis.

 3 Long Revelesen 12:9 (NW), Baebol i kolem Setan se Devel, we i minim “Man blong talem giaman tok blong spolem nem blong narafala.” Setan i daonem God taem hem i talem se God i wan man blong giaman. Mo Baebol i kolem Setan tu se ‘snek blong bifo.’ Tok ya i mekem yumi tingbaot taem ya we Setan i yusum wan snek blong trikim Iv. Mo bakegen, Baebol i yusum tok ya “bigfala algita” blong tokbaot Setan. Tok ya i stret nomo long Setan, from we hem i wan spirit man we i stap kros tumas, hem i stap spolem ol man, mo hem i stap mekem ol rabis samting. Hem i wantem se stamba tingting blong Jehova i no kamtru, mo hem i wantem spolem ol man blong God tu.

4. ?Bambae yumi tokbaot wanem long stadi ya?

4 I klia nomo se Setan i wantem mekem sam samting long yumi blong yumi lego Jehova. Taswe Baebol i givim woning se: “Yufala i mas lukaot gud. Yufala i mas rere, from we enemi ya blong yufala Setan, hem i stap raon long yufala oltaem. Hem i olsem wan laeon we i stap singaot bigwan, i stap lukaot man blong i kakae.” (1 Pita 5:8) Stadi ya bambae i tokbaot 3 fasin we Setan i gat, mo i soemaot from wanem yumi mas lukaot gud long rabis enemi ya.

SETAN I GAT PAOA

5, 6. (1) Yu talem sam eksampol we i soemaot se ol enjel oli ‘strong mo oli gat paoa.’ (2) ?From wanem Baebol i talem se Setan i gat paoa blong mekem man i ded?

5 Ol enjel oli ‘strong mo oli gat paoa.’ (Ol Sam 103:20) Oli gat plante save mo oli strong moa i bitim ol man. Ol gudfala enjel oli yusum paoa blong olgeta blong mekem gudfala samting. Eksampol, long wan naet nomo, wan enjel blong Jehova i kilim 185,000 soldia blong Asiria oli ded. Olgeta ya oli enemi blong ol man blong Jehova. Hemia wan samting we wan man no wan ami i no save mekem. (2 King 19:35) Long wan narafala taem, wan enjel i yusum save mo paoa blong hem blong tekemaot ol aposol blong Jisas long kalabus. Long taem ya, nating se ol gad blong kalabus oli stap gad gud, be oli no luk enjel ya taem hem i openem doa, i lidim ol aposol oli go afsaed, mo i lokem doa bakegen.—Ol Wok 5:18-23.

6 I tru, ol gudfala enjel oli yusum paoa blong olgeta blong mekem gudfala samting. Be Setan i yusum paoa blong hem blong mekem rabis samting. !Hem i gat paoa mo i save pulum ol man oli go krangke! Baebol i talem se Setan i “stap rulum wol ya” mo hem i “rabis god blong wol ya.” (Jon 12:31; 2 Korin 4:4) Mo tu, Setan i “gat paoa blong mekem man i ded.” (Hibrus 2:14, NW) Hemia i no min se hem i kam blong kilim olgeta man stret, nogat. Baebol i talem olsem, from we Setan nao i stap pulum ol man blong oli no laekem narafala man mo blong kilim man i ded. Mo sin mo ded i kasem olgeta man from we Iv i bilif long giaman toktok blong Setan, mo tu Adam i no obei long God. (Rom 5:12) Jisas i singaot Setan se “man blong kilim man.” (Jon 8:44) !I tru nomo se hem i wan enemi we i gat paoa!

From we Jehova i givhan, yumi naf blong winim Setan

7. ?Ol rabis enjel oli soemaot olsem wanem se oli gat paoa?

7 Taem yumi agensem Setan, yumi stap agensem bigfala grup blong ol narafala rabis enjel tu we oli sapotem Setan mo oli agensem rul blong God. (Revelesen 12:3, 4) Plante taem, ol enjel ya oli soemaot se oli  gat paoa mo oli strong moa long ol man taem oli mekem ol man oli safa bigwan. (Matiu 8:28-32; Mak 5:1-5) Yumi neva mas ting se ol rabis enjel mo jif blong olgeta, oli no gat paoa. (Matiu 9:34) Yes, sipos Jehova i no givhan long yumi, bambae yumi no save winim faet blong yumi agensem Setan.

SETAN I STAP SPOLEM MAN

8. (1) ?Wanem mak blong Setan? (Yu luk pija long stat blong stadi.) (2) ?Long tingting blong yu, wanem i pruvum se Setan i wan rabis enjel we i stap spolem man?

8 Aposol Pita i talem se Setan i olsem “wan laeon we i stap singaot bigwan.” Wan buk i talem se Grik tok ya we oli tanem i kam “singaot bigwan” i minim “noes blong wan anamol we i stap singaot bigwan from we hem i hanggri tumas.” !Tok ya i soemaot klia se Setan i wan rabis enjel stret! Nating se olgeta man long wol oli stap long paoa blong hem finis, be hem i gohed yet blong lukaot sam moa man. !I tru nomo se Setan i olsem wan laeon we i hanggri tumas! (1 Jon 5:19) Hem i wantem tumas blong spolem ol tabu Kristin we oli stap long wol ya, wetem “ol narafala sipsip.” (Jon 10:16; Revelesen 12:17) Mak blong Setan i blong spolem ol man blong Jehova. Stat bifo i kam kasem tede, Setan i agensem strong ol Kristin, mo samting ya i pruvum klia se Setan i wan rabis enjel we i stap spolem man.

9, 10. (1) ?Setan i spolem neson blong Isrel olsem wanem? (Yu talem sam eksampol.) (2) ?From wanem Setan i wantem spolem neson blong Isrel bifo? (3) ?Yu ting se Setan i harem nogud taem wan man blong Jehova i mekem wan bigfala sin?

9 I gat wan narafala samting we Setan i  mekem, we i soemaot klia se hem i wan rabis enjel we i stap spolem man. Yu traem tingbaot wan laeon we i hanggri tumas. Hem i no wantem save long anamol we hem i wantem kilim blong kakae. Hem i no sore taem hem i kilim wan anamol, mo afta we hem i kilim anamol ya, hem i no harem nogud from. Setan i sem mak. Hem i no sore nating long ol man we hem i spolem olgeta. Yu traem tingbaot Simri we i ded from hem i mekem rabis fasin blong seks, mo Gehasi we i griri. I sua se Setan i bin harem gud tumas long taem ya.—Namba 25:6-8, 14, 15; 2 King 5:20-27.

Setan i glad tumas taem wan man blong Jehova i mekem wan bigfala sin (Yu luk haf 10)

10 Setan i wantem spolem neson blong Isrel bifo, from we hem i save se Mesaea bambae i kamaot long neson ya, mo Mesaea ya nao bambae i smasem hem mo i pruvum se Jehova i gat raet blong rul. (Jenesis 3:15) Setan i no wantem se Jehova i glad long ol man Isrel, taswe hem i mekem evri samting we hem i save mekem, blong pulum ol man Isrel blong mekem sin. ?Yu ting se Setan i kros long Deved from we Deved i slip wetem woman blong narafala man? ?Yu ting se hem i sore long Moses from we Moses i no go insaed long Promes Lan? Nogat. Setan i glad tumas taem wan man blong Jehova i mekem wan bigfala sin. Yes, taem Setan i pulum wan man nao man ya i mekem sin, Setan i harem gud tumas, nao i jikim Jehova.—Ol Proveb 27:11.

11. ?From wanem maet Setan i wantem spolem Sera?

11 Setan i no laekem nating laen we Mesaea bambae i kamaot long hem. Yu traem tingbaot samting we i hapen, afta we Jehova i talem long Ebraham se bambae hem i kam “wan strongfala laen.” (Jenesis 12:1-3) Taem Ebraham mo Sera tufala i stap long Ijip, king blong Ijip i tekem Sera i go long haos blong hem blong i kam woman blong hem. Be Jehova i lukaot gud long Sera mo i sevem hem long hadtaem ya. (Ridim Jenesis 12:14-20.) Bifo we Aesak i bon, sem samting i hapen long taon ya Gerara. (Jenesis 20:1-7) ?Yu ting se Setan nao i stamba blong ol samting ya? Yu traem tingbaot Sera we i lego rij taon ya Uru blong go laef long ol haos tapolen. ?Olsem wanem? ?Setan i wantem pulum Sera blong tingbaot naesfala haos blong king blong Ijip mo King Abimelek? ?Hem i wantem se Sera i lego Jehova, mo i no moa stap tru long man blong hem blong go mared long wan long tufala king ya? Baebol i no talem, be i klia se Setan i wantem tumas se Sera i lusum janis ya blong gat wan pikinini, we laen blong Mesaea bambae i kamaot long hem. Bambae Setan i harem gud tumas sipos mared blong Sera i brok, hem i lusum gudnem blong hem, mo hem i no moa fren gud wetem Jehova. !I tru nomo se Setan i wan rabis enjel stret!

Setan i no wantem save wanem i stret mo wanem i no stret

12, 13. (1) Afta we Jisas i bon, ?olsem wanem Setan i soemaot se hem i stap spolem man? (2) ?Yu ting se Setan i glad blong luk ol yangfala oli lavem Jehova mo oli mekem wok blong hem?

12 Jisas i bon 100 yia afta long Ebraham. ?Yu ting se Setan i harem gud blong luk naesfala bebi ya Jisas? Nogat. Setan i save se bebi ya nao bambae i gruap mo i kam Mesaea we God i promes blong sanem. Jisas nao i impoten man long laen blong Ebraham, mo hem nao bambae i “brekemdaon ol wok we Setan i mekem.” (1 Jon 3:8) ?Yu ting se Setan i harem nogud blong kilim wan pikinini? Nogat. Hem i no wantem  save wanem i stret mo wanem i no stret. Yes, Setan i kwik blong traem kilim pikinini Jisas i ded. ?Hem i mekem samting ya olsem wanem?

13 Taem King Herod i harem ol man we oli waes long ol fasin blong sta oli talem se bebi ya we i jes bon, hem i “king blong ol laen blong Isrel,” hem i kros tumas nao i wantem kilim bebi ya i ded. (Matiu 2:1-3, 13) Hem i talem long ol soldia blong hem blong oli go long Betlehem mo ol ples raonabaot, mo oli kilim i ded olgeta pikinini boe we oli no bitim 2 yia yet. (Ridim Matiu 2:13-18.) Be Jisas i no ded long taem ya. ?Samting ya i soemaot wanem long saed blong enemi ya Setan? I klia se Setan i no tinghae long laef blong man. Hem i no kea nating long ol pikinini. I tru nomo se Setan i olsem “wan laeon we i stap singaot bigwan.” !Yumi no mas fogetem se hem i rabis we i rabis!

SETAN I STAP TRIKIM MAN

14, 15. ?Olsem wanem Setan i ‘satem tingting blong ol man we oli no bilif’?

14 Setan i save se sipos hem i trikim ol man blong Jehova, bambae oli lego Jehova. (1 Jon 4:8) Setan i trikim ol man blong oli ting se oli no ‘nidim [God] long laef blong olgeta,’ i min se oli no luksave se oli mas fren gud wetem God. (Matiu 5:3) Setan i ‘satem tingting blong ol man we oli no bilif’ blong oli no luksave trutok long saed blong Jehova.—2 Korin 4:4.

15 Wan rod we Setan i yusum blong trikim ol man, hemia ol giaman skul. Setan i save se Jehova i wantem we man i “wosip long [hem] nomo.” (Eksodas 20:5) Taswe, i sua se Setan i mas harem gud tumas taem ol man oli no wosipim Jehova, be oli stap wosipim ol bubu blong olgeta, ol anamol, no sam narafala samting. Sore tumas, plante man we oli bilif long ol giaman tijing mo kastom, oli ting se God i glad long wosip blong olgeta. Ol man Isrel long taem blong Aesea tu oli gat tingting ya. Jehova i askem long olgeta se: “?From wanem yufala i stap lusum ol mane blong yufala long ol kakae ya we yufala i no save harem gud long hem? ?Weswe yufala i stap lusum ol mane blong yufala, we yufala i stap hadwok tumas from, be yufala i stap hanggri yet? !Yufala evriwan i kam lesin long mi, yufala i mekem olsem we mi mi talem! !Yufala evriwan we i tosta, yufala i kam! !I gat wota i stap! !Yufala we i no gat mane, yufala i kam! !Yufala i kam tekem kakae, yufala i kakae! !Yufala i kam dring waen mo melek, we i no blong pem, i fri nomo! Sipos yufala i mekem olsem, bambae yufala i harem gud, olsem we yufala i kakae ol kakae we i nambawan olgeta.”—Aesea 55:2.

Setan i save trikim man we i wok strong blong Jehova

16, 17. (1) ?From wanem Jisas i talem long Pita se: “Setan. Yu gowe long mi”? (2) ?Setan i save trikim yumi olsem wanem blong yumi no moa lukaot gud?

16 Setan i save trikim ol man tu we oli wok strong long wok blong Jehova. Yu traem tingbaot samting we i hapen taem Jisas i talem long ol disaepol blong hem se bambae oli kilim hem i ded. Aposol Pita i lavem Jisas tumas, nao i talem long Jisas se: “Yu kaen long yu wan, Masta, samting ya bambae i no hapen long yu nating.” Mo Jisas i talem long Pita se: “Setan. Yu gowe  long mi.” (Matiu 16:22, 23, NW) ?From wanem Jisas i kolem Pita se “Setan”? From we Jisas i save se i no longtaem, bambae hem i ded, blong givim laef blong hem olsem wan sakrefaes, mo bambae hem i pruvum se Setan i man blong giaman. Hemia wan spesel taem long histri blong man, taswe Jisas i mas rere gud. I no taem blong Jisas i “kaen” long hem wan. Setan bambae i glad tumas sipos Jisas i no moa lukaot gud.

17 En blong rabis wol ya i klosap, taswe yumi tu yumi mas rere gud mo yumi mas stanap strong. Setan i wantem se yumi “kaen” long yumi wan, yumi putum tingting blong yumi long ol samting blong wol ya. Hem i wantem se yumi fogetem we yumi laef long ol las dei mo yumi no moa lukaot gud. !Yu no mas letem samting ya i hapen long yu! Be yu “mas lukaot gud.” (Matiu 24:42) Yu no mas bilif long ol giaman toktok blong Setan se en i longwe yet, no i no save kam.

18, 19. (1) ?Setan i wantem trikim yumi blong yumi gat wanem tingting long Jehova? (2) ?Jehova i givhan long yumi olsem wanem blong yumi lukaot gud?

18 Setan i traem trikim yumi tu blong yumi gat tingting ya se Jehova i no lavem yumi mo i no save fogivim ol sin blong yumi. Be hemia wan trik blong Setan nomo. Yu traem tingbaot. ?Hu nao we Jehova i no lavem hem nating? Hemia Setan. ?Hu nao we Jehova bambae i no save fogivim hem? Hemia Setan. Be long saed blong yumi, Baebol i talem se: “Oltaem God i stap mekem i stret nomo. Mo hem i no save fogetem ol wok ya we yufala i mekem. Hem bambae i stap tingbaot we yufala i lavem hem.” (Hibrus 6:10) Jehova i glad long olgeta wok blong hem we yumi mekem, mo hem i no save fogetem ol wok ya. (Ridim 1 Korin 15:58.) Taswe, yumi no mas letem Setan i trikim yumi.

19 Yumi luk finis se Setan i gat paoa, hem i wan rabis enjel we i stap spolem ol man, mo hem i stap trikim ol man. ?Olsem wanem yumi save winim faet agens long rabis enemi ya? Jehova i save givhan long yumi. Tok blong hem i talemaot ol defren rod we Setan i stap yusum, nao yumi naf blong ‘savegud ol plan’ blong Setan. (2 Korin 2:11) Taem yumi save gud ol defren rod we Setan i stap yusum blong agensem yumi, bambae i moa isi long yumi blong lukaot gud oltaem. Be i no naf nomo blong save ol rod we Setan i stap yusum. Baebol i talem se: “Yufala i mas blokem Setan, nao hem bambae i ronwe long yufala.” (Jemes 4:7) Nekis stadi bambae i tokbaot 3 fasin we yumi mas sakemaot, blong yumi save winim faet ya agensem Setan.