Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kongregesen i Putumaot Man—Wan Rod We i Soemaot Lav

Kongregesen i Putumaot Man—Wan Rod We i Soemaot Lav

JULIAN i talem se: “Taem mi harem mesej long miting se kongregesen i putumaot boe blong mi, mi harem nogud tumas. I olsem se laef blong mi i blong nating nomo. Mi mi joen gud wetem boe blong mi mo hem i bigfala boe blong mi. Mitufala i fren gud mo mitufala i mekem plante samting tugeta. Oltaem hem i mekem ol gudfala fasin, be afta, fasin blong hem i jenis, nao hem i stat blong mekem sam fasin we i no stret. Woman blong mi i krae oltaem from we hem i harem nogud, mo mi mi no save olsem wanem blong mekem hem i harem gud bakegen. Oltaem mitufala i stap asaskem sipos mitufala i mekem evri samting we mitufala i mas mekem, blong tijim gud boe blong mitufala.”

?Wanem ol risen we Baebol i talem blong kongregesen i putumaot wan man? Mo nating se fasin blong putumaot wan man i mekem plante Kristin i harem nogud, ?from wanem rod ya i soemaot lav?

?FROM WANEM KONGREGESEN I PUTUMAOT MAN?

Sipos wan Witnes blong Jehova we i baptaes finis i mekem wan bigfala sin mo i no tanem tingting blong hem, kongregesen i save putumaot hem.

Jehova i save se yumi no stret gud olgeta. Nating se i olsem, hem i wantem se yumi obei long ol loa blong hem mo laef blong yumi i klin long fes blong hem. Eksampol, Jehova i talem se ol man blong hem oli no mas mekem nogud fasin blong seks, wosip long aedol, stil, mekem ol nogud bisnes blong winim mane, kilim man i ded, mo mekem posen mo kleva.—1 Korin 6:9, 10; Revelesen 21:8.

Samting we Jehova i wantem se yumi mekem i stret nomo, mo i save mekem i gud long yumi. Yumi evriwan i wantem laef wetem ol man we oli gat pis oltaem, oli kaen, mo oli tok tru. Hemia nao ol fasin we yumi luk long ol Kristin brata mo sista blong yumi. ?From wanem oli gat ol fasin olsem? From we oli givim laef blong olgeta i go long Jehova mo oli promes blong mekem ol samting we Baebol i talem.

?Be wanem i save hapen sipos wan Kristin i mekem wan bigfala sin, from wan slak fasin blong hem? Samting olsem i hapen long sam  man blong Jehova bifo, be Jehova i save fogivim olgeta yet. Yu traem tingbaot King Deved. Nating se hem i slip wetem wan narafala woman mo i kilim man blong woman ya i ded, be profet Natan i talem long hem se Jehova i fogivim hem from sin blong hem.—2 Samuel 12:13.

?From wanem Jehova i fogivim Deved? From we Deved i sore mo i rili tanem tingting blong hem from sin blong hem. (Ol Sam 32:1-5) Tede tu, Jehova i save fogivim man we i mekem sin, sipos hem i sore mo i rili tanem tingting blong hem from sin blong hem, mo i no moa mekem nogud fasin. (Ol Wok 3:19; 26:20) Sipos ol elda long kot komiti oli luk se man olsem i no rili tanem tingting blong hem from sin blong hem, ale kongregesen i mas putumaot hem.

I no isi blong akseptem desisen ya we kongregesen i mekem blong putumaot man we i wan famle blong yu, no wan fren blong yu. Maet yu harem se fasin ya i strong tumas. Be Baebol i soemaot klia se taem kongregesen i putumaot wan man, hemia wan rod we i soemaot se Jehova i lavem yumi.

OL GUDFALA SAMTING WE OLI KAMAOT

Jisas i talem se “ol man we oli stap folem waes blong God, oli stap soemaot we waes ya i tru.” (Matiu 11:19) I gud yumi luk 3 risen we i soemaot from wanem i waes blong putumaot man we i no tanem tingting blong hem from sin blong hem.

Taem kongregesen i putumaot man, hemia i protektem nem blong Jehova. Yumi ol Witnes blong Jehova, yumi holem nem blong hem, taswe yumi mas lukaot blong no sakem doti long nem ya. (Aesea 43:10) Fasin we wan pikinini i mekem i save leftemap nem blong papa mo mama blong hem, no i save daonem. Sem mak long yumi, ol fasin blong yumi oli save leftemap nem blong Jehova no oli save daonem. Long taem blong Esikel, ol man we oli no laen blong Isrel oli luk ol man Jiu olsem ol man we oli holem nem blong Jehova. (Esikel 36:19-23) Tede tu, ol man oli luk ol Witnes blong Jehova se oli holem tabu nem blong Jehova. From samting ya, sipos yumi obei long ol loa blong Jehova, bambae yumi leftemap nem blong hem.

Aposol Pita i talem long ol Kristin se: “Yufala i mas obei long God. Yufala i no letem ol samting ya we yufala i wantem bifo, taem we yufala i no save hem yet, oli pulum tingting blong yufala bakegen. God ya we i singaot yufala, hem i tabu, hem i klin gud. Oraet, long sem fasin, yufala tu i mas tabu, yufala i mas klin gud long olgeta samting we yufala i mekem. Long Baebol God i talem se, ‘Yufala i mas tabu, yufala i mas klin gud, olsem we mi mi tabu, mi klin gud.’” (1 Pita 1:14-16) Taswe, sipos yumi stap mekem rabis fasin blong seks, bambae yumi sakem doti long nem blong Jehova. Be sipos yumi mekem ol fasin we i gud, bambae yumi leftemap nem blong Jehova.

Sipos wan Witnes blong Jehova i mekem samting we i nogud, ol man we oli save hem bambae oli luksave kwiktaem. Taswe, taem oli save se man ya i no moa wan Witnes blong Jehova, bambae oli luksave se ol man blong Jehova oli obei long ol tok blong Baebol blong mekem kongregesen i stap klin. Yu traem tingbaot wan man Swiselan. Hem i kam long wan miting blong ol Witnes blong Jehova, mo hem i wantem joen long kongregesen. Kongregesen i bin putumaot sista blong hem from sam nogud fasin we hem i mekem, taswe man ya i wantem joen long wan ogenaesesen we i “no akseptem nating man we i stap mekem nogud fasin.”

Taem kongregesen i putumaot man, kongregesen i stap klin. Aposol Pol i wonem ol Kristin long Korin from trabol we i save kamaot sipos oli letem man we i mekem sin mo i no tanem tingting blong hem, i stap long kongregesen. Hem i talem se fasin blong man olsem i olsem is blong bred we i save mekem flaoa i solap. Pol i talem se: “Smol is nomo, be i save mekem olgeta flaoa i solap.” Biaen hem i talem long olgeta se: “Man we i stap mekem sin oltaem, yufala i mas putumaot hem, blong hem i no moa save stap wetem yufala.”—1 Korin 5:6, 11-13.

 Man ya we i “stap mekem sin” hem i stap mekem rabis fasin blong seks we i no sem nating. Samfala long kongregesen blong hem oli ting se nogud fasin blong hem i oraet nomo. (1 Korin 5:1, 2) Be tingting ya i no stret from we hem i wan denja long ol narafala Kristin, we bifo oli stap mekem nogud fasin. Tede tu, sipos kongregesen i no stretem ol bigfala sin, sam Kristin oli save ting nating long ol rul blong Jehova. (Prija 8:11) Ol man we oli no tanem tingting blong olgeta from sin blong olgeta, bambae oli spolem bilif blong ol narafala long kongregesen, sem mak olsem ol “bigfala ston we oli haed daon long wota” we oli save mekem wan sip i rek.—Jud 4, 12, NW.

Taem kongregesen i putumaot man, hemia i halpem man ya blong luksave se hem i rong. Jisas i yusum stori blong wan yangfala man we i aot long haos blong papa blong hem, mo i go yusum olgeta samting we hem i kasem blong mekem ol rabis fasin. Yangfala ya i luksave se laef blong hem i nogud olgeta. Nao hem i tanem tingting blong hem from ol nogud fasin blong hem, mo i gobak long famle blong hem. Papa blong hem i glad tumas blong luk we hem i jenisim tingting blong hem, nao hem i glad blong welkamem hem. (Luk 15:11-24) Stori ya i givhan long yumi blong kasem save filing blong Jehova, taem wan man i tanem tingting blong hem from ol sin blong hem. Jehova i talem se: “Mi mi no glad nating blong luk wan man nogud i ded long sin blong hem. Mi wantem luk we hem i tanem tingting blong hem, i lego ol sin blong hem, nao bambae i laef i stap.”—Esikel 33:11.

Ol Kristin brata mo sista oli olsem famle blong yumi long trutok. Be taem kongregesen i putumaot wan brata no sista, hem i no moa joen long famle ya. Be afta we hem i kasem trabol from desisen blong hem, hem i harem nogud tumas, nao hem i luksave ol mastik blong hem. Hem i stap tingbaot ol gudfala taem tu we hem i gat taem hem i fren gud wetem Jehova mo ol narafala long kongregesen. Ale, samting ya i save pusum hem blong kambak.

Sipos yumi wantem givhan long wan man blong i kambak long kongregesen, yumi mas strong blong obei long ol rul blong Jehova. Long rod ya, yumi soemaot se yumi lavem hem. Yu traem tingbaot wan man we i stap kakae wan samting, nao samting ya i fas long trot blong hem, nao hem i no moa save pulum gud win. Sipos narafala i no givhan long hem kwiktaem, bambae hem i ded. Be wan fren blong hem i kilim baksaed blong hem blong mekem hem i traot long samting ya. Nating se man ya i harem i soa from fren ya i kilim hem, be rod ya i sevem laef blong hem. Deved i yusum wan tok we i sem mak, i se: “Mi mi save letem gudfala man i kilim mi no i tok strong long mi, blong stretem mi.” (Ol Sam 141:5) Deved i luksave se nating se hem i save harem nogud from we narafala i stretem hem, be samting ya bambae i givhan long hem.

Taem kongregesen i putumaot man, i olsem we man i kilim baksaed blong narafala blong givhan long hem blong kambak long Jehova. Boe blong Julian we yumi tokbaot finis long stat, hem i kambak 10 yia afta we kongregesen i putumaot hem. Hem i jenisim laef blong hem mo kongregesen i tekembak hem. Naoia hem i wan elda. Hem i talem se: “Taem kongregesen i putumaot mi, naoia mi mas fesem ol trabol we i kamaot from laef we mi jusum. Mi nidim tumas we Jehova i stretem mi olsem.”—Hibrus 12:7-11.

YUMI SOEMAOT SE YUMI LAVEM MAN WE KONGREGESEN I PUTUMAOT

Taem kongregesen i putumaot wan man, samting ya i mekem hem i harem nogud tumas. Be hemia i no min se bambae hem i no moa save kambak long Jehova. I impoten tumas blong yumi letem hem i kakae frut blong samting we hem i planem. ?Yumi save mekem samting ya olsem wanem?

Yumi obei long rul blong Jehova, blong mekem se man we kongregesen i putumaot hem i kambak long Jehova

Ol elda oli traehad oltaem blong folem fasin blong Jehova blong lavem man, antap moa taem oli mas talem long wan man se hem i no moa wan Witnes blong Jehova. Mo long kaen fasin  oli eksplenem klia samting we hem i mas mekem blong kambak long Jehova mo joen wetem ol Kristin brata mo sista bakegen. Sipos hem i soemaot se hem i wantem kambak long kongregesen, ol elda oli save visitim hem blong talem bakegen ol samting we hem i mas mekem blong kambak long Jehova. *

Ol famle blong man we kongregesen i putumaot oli mas sapotem desisen we ol elda oli mekem. Long rod ya, oli soemaot se oli lavem man ya mo ol brata mo sista long kongregesen. Julian i talem se: “Hem i pikinini blong mi yet, be laef we hem i jusum i mekem se mitufala i no moa save joen wanples.”

Evriwan long kongregesen oli soemaot se oli lavem man we kongregesen i putumaot, taem oli sapotem desisen we ol elda oli mekem folem ol rul blong Jehova. Hemia i min se oli no mas joen wetem hem mo toktok long hem. (1 Korin 5:11; 2 Jon 10, 11) Mo tu, olgeta long kongregesen oli mas soemaot se oli lavem mo sapotem famle blong man ya. From we hemia i wan hadtaem we wan famle olsem i stap fesem, taswe yumi no mas mekem olgeta oli harem olsem se kongregesen i putumaot olgeta tu.—Rom 12:13, 15.

Julian i talem se: “Yumi nidim rod ya we kongregesen i folem blong putumaot man we i mekem sin. Rod ya i givhan long yumi blong folem gud ol rul blong Jehova. Nating se yumi harem nogud, be bambae yumi kasem gudfala frut from. Tru ya, sipos mi bin brekem rul blong Jehova mo mi stap joen wetem boe blong mi, neva bambae hem i kambak long kongregesen.”

^ par. 24 Yu luk Wajtaoa blong 15 Eprel 1991, pej 21-23 long Franis mo Inglis.