Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yumi Save Bilif Strong Long Kingdom

Yumi Save Bilif Strong Long Kingdom

“Man we i gat bilif, hem i sua se olgeta samting we hem i stap putum tingting blong hem i strong long olgeta, bambae oli mas kamtru.”HIBRUS 11:1, NW.

1, 2. (1) ?Wanem i save mekem se yumi bilif strong long Kingdom? (2) ?Olsem wanem ol kontrak oli save mekem bilif blong yumi i strong, folem Efesas 2:12? (Yu luk pija long stat blong stadi ya.)

YUMI ol Witnes blong Jehova, yumi stap talemaot strong se Kingdom blong God nomo i save stretem ol trabol blong yumi. ?Be yu yu bilif strong se Kingdom ya i tru? ?Yu yu bilif se Kingdom ya nomo bambae i mekem ol samting we God i wantem oli kamtru? ?From wanem yu save bilif strong long Kingdom?—Hib. 11:1, NW.

2 Kingdom blong Mesaea, bambae i mekem stamba tingting blong Jehova i kamtru. God nomo i gat raet blong rul, taswe hem nao i putumap Kingdom ya. From samting ya, Kingdom ya bambae i stanap strong. ?Hu ya King blong Kingdom ya? ?Hu olgeta we bambae oli rul wetem King ya? ?Bambae oli rul antap long wanem samting? ?Hu olgeta we bambae oli stap aninit long rul ya? Jehova i soemaot ansa blong ol impoten kwestin ya, long sam kontrak we hem no Pikinini blong hem Jisas Kraes i mekem. I gud yumi stadi long ol kontrak ya. Olsem nao, bambae yumi kasem save moa olsem wanem stamba tingting blong Jehova bambae i kamtru, mo from  wanem yumi save bilif strong long Kingdom.—Ridim Efesas 2:12.

3. Long stadi ya mo long nekis stadi, ?bambae yumi tokbaot wanem?

3 Long Baebol i gat 6 impoten kontrak we oli joen wetem Kingdom ya we Jisas Kraes i rul long hem. Ol kontrak ya i gat (1) kontrak wetem Ebraham, (2) kontrak blong Loa, (3) kontrak wetem Deved, (4) kontrak blong gat wan pris olsem Melkisedek, (5) niufala kontrak, mo (6) kontrak blong Kingdom. Naoia bambae yumi tokbaot olsem wanem ol kontrak ya wanwan oli joen wetem Kingdom, mo olsem wanem bambae oli mekem stamba tingting blong God i kamtru long ol man mo long wol ya.—Yu luk haf ya, “ God i Stap Mekem Stamba Tingting Blong Hem i Kamtru.”

PROMES YA SE STAMBA TINGTING BLONG GOD BAMBAE I KAMTRU

4. ?Jehova i talemaot wanem trifala samting long buk blong Jenesis?

4 Jehova i mekemrere wol ya blong ol man oli save laef long hem. Biaen, hem i talemaot tri samting: (1) Bambae hem i mekem man blong i tekem fasin blong hem. (2) Ol man bambae oli mekem wol i kam paradaes, mo bambae oli fulumap wol wetem ol pikinini we oli stret gud. (3) Ol man oli no mas kakae frut blong tri ya we i mekem man i save samting we i gud, mo samting we i nogud. (Jen. 1:26, 28; 2:16, 17) Trifala samting ya oli soemaot gud stamba tingting blong God long ol man mo long wol ya. Taswe, ?from wanem God i mas mekem ol kontrak?

5, 6. (1) ?Setan i mekem wanem blong traem blokem stamba tingting blong God? (2) Taem trabol ya i kamaot long Iden, ?Jehova i mekem wanem?

5 Setan i agensem God mo stamba tingting blong hem. Hem i wantem pulum ol man blong oli no moa obei long God. Ale, hem i giaman long Iv se hem i mas kakae frut blong tri ya we bambae i mekem se hem i save ol samting we i gud, mo ol samting we i nogud. (Jen. 3:1-5; Rev. 12:9) Taem Setan i mekem samting ya, i olsem we hem i stap talem se God i no gat raet  blong rul long olgeta samting we hem i mekem. Plante yia biaen, Setan i tok agensem ol man tu, se oli stap wosipim God from we oli wantem kasem samting nomo.—Job 1:9-11; 2:4, 5.

6 Taem trabol ya i kamaot long Iden, ?Jehova i mekem wanem? Hem i naf blong kilim trifala stronghed ya i ded. Be sipos hem i mekem olsem, stamba tingting ya se wol i fulap long ol pikinini blong Adam mo Iv, bambae i no kamtru. Ale, Jehova i no spolem trifala stronghed ya. Be hem i talemaot wan promes long garen blong Iden we i olsem wan profet tok. Promes ya i soemaot se olgeta samting we God i talem se bambae hem i mekem long ol man mo long wol ya, oli mas kamtru.—Ridim Jenesis 3:15.

Promes we God i mekem long garen blong Iden i soemaot se olgeta samting we God i talem se bambae hem i mekem long ol man mo long wol ya, oli mas kamtru

7. Long Iden, ?God i promes se wanem bambae i hapen long Setan mo ol pikinini blong hem?

7 Long promes ya we God i mekem long garen blong Iden, hem i talemaot se snek wetem ol pikinini blong hem, bambae oli ded. Snek ya, hemia Setan. Ol pikinini blong hem, hemia olgeta we oli joen wetem hem blong agensem hae rul blong God. God i givim raet long pikinini blong woman blong bambae i spolem ol stronghed ya. Taswe promes ya we God i mekem long Iden, i soemaot se Setan bambae i lus, mo ol trabol we hem i mekem bambae i finis. Mo tu, promes ya i soemaot olsem wanem samting ya bambae i kamtru.

8. ?Yumi save wanem long saed blong woman ya mo pikinini blong hem?

8 ?Hu ya pikinini blong woman ya? Pikinini ya i mas wan spirit man we i kamaot long heven. ?From wanem? From we pikinini ya bambae i “brekem paoa” blong Setan, we hem tu i wan spirit man. (Hib. 2:14) Taswe woman we bambae i bonem pikinini ya, hem tu i stap long heven. Klosap 4,000 yia afta we God i mekem promes ya long garen blong Iden, ol man oli no save yet se woman ya mo pikinini blong hem oli hu. Be ol pikinini blong Setan oli stap kam plante. Long ol yia ya, Jehova i mekem sam kontrak we oli soemaot hu ya pikinini blong woman, mo oli soemaot samting we God bambae i mekem blong stretem ol trabol we Setan i mekem.

KONTRAK WE I SOEMAOT SE PIKININI YA I HU

9. ?God i talem wanem taem i mekem kontrak wetem Ebraham? ?Wetaem God i stat blong mekem promes ya i kamtru?

9 Samwe long 2,000 yia afta we God i mekem promes long garen blong Iden, hem i talem long Ebraham se hem i mas aot long taon ya Uru mo i mas go long Kenan. (Wok 7:2, 3) God i talem se: “Ebram. Yu mas aot long ples ya blong yu, mo long ol famle blong yu, mo long haos blong papa blong yu, nao bambae yu mas go long wan narafala kantri, we mi bambae mi soemaot long yu. Bambae mi mi mekem we yu yu gat plante pikinini we bambae oli kamaot biaen long yu, nao bambae olgeta ya oli kam plante we plante. Bambae oli kam wan strongfala laen. Mi bambae mi blesem yu, mo bambae mi mekem we plante man oli savegud nem blong yu,  blong yu bambae yu kam olsem rod blong mi blong mi blesem plante man. Olgeta we oli singaot long mi blong mi blesem yu, mi bambae mi blesem olgeta, be olgeta we oli singaot trabol i kam long yu, mi bambae mi mekem trabol i kam long olgeta. Mi bambae mi yusum yu blong blesem ol man blong olgeta narafala kantri long wol.” (Jen. 12:1-3) Taem God i mekem promes ya, hem i mekem wan kontrak wetem Ebraham. Yumi no save wetaem stret Jehova i talemaot kontrak ya long Ebraham. Be yumi save se long yia 1943 bifo Kraes, taem Ebraham i aot long Haran, mo i gokros long Yufretes Reva, God i stat blong mekem ol promes blong hem oli kamtru. Long taem ya, Ebraham i gat 75 yia.

10. (1) ?Wanem i pruvum se Ebraham i bilif strong long ol promes blong God? (2) ?Sloslo Jehova i talemaot wanem save long saed blong laen blong woman?

10 Jehova i talemaot bakegen mo bakegen promes blong hem long Ebraham. Evri taem we hem i mekem olsem, hem i givim save we i mekem promes ya i kam klia moa. (Jen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Ebraham i bilif strong long ol promes blong God, taswe hem i rere blong kilim pikinini blong hem i ded olsem wan sakrefaes. Taem Jehova i luk samting ya, hem i mekem promes ya i stanap long nem blong hem, blong kontrak ya i kam strong moa. (Ridim Jenesis 22:15-18; Hibrus 11:17, 18.) Afta we Jehova i stat blong mekem promes ya wetem Ebraham i kamtru, sloslo hem i talemaot ol impoten save long saed blong laen blong woman. Laen ya bambae i kamaot long Ebraham, mo bambae i gat plante man long hem we oli rul olsem king. Bambae laen ya i smasem ol enemi blong God, mo bambae i karem blesing i kam long plante man.

Ebraham i soemaot se hem i bilif strong long ol promes blong God (Yu luk haf 10)

11, 12. ?Baebol i soemaot olsem wanem se kontrak ya wetem Ebraham bambae i kamtru bakegen long fasin we i bigwan moa? ?Bambae yumi kasem wanem blesing from?

11 Taem ol laen blong Ebraham oli go insaed long Promes Lan, kontrak we God i mekem wetem Ebraham i kamtru. Be Baebol i talem se kontrak ya bambae i kamtru bakegen long fasin we i bigwan moa. (Gal. 4:22-25) Aposol Pol i eksplenem se, impoten  pikinini we bambae i kamaot long laen blong Ebraham, hemia Jisas Kraes. Mo ol narafala pikinini long laen ya, hemia ol 144,000 Kristin we tabu spirit i makemaot olgeta. (Gal. 3:16, 29; Rev. 5:9, 10; 14:1, 4) Long promes we God i mekem long garen blong Iden, hem i tokbaot wan woman. Woman ya, hem i ogenaesesen blong Jehova long heven, hemia ol spirit pikinini blong God. Baebol i singaot woman ya se ‘Jerusalem long heven.’ (Gal. 4:26, 31) Pikinini blong woman ya bambae i blesem ol man blong olwe, olsem kontrak wetem Ebraham i talem.

12 Kontrak ya wetem Ebraham i olsem wan strong promes se bambae i gat wan Kingdom long heven. Mo kontrak ya i openem rod blong King mo olgeta we bambae oli rul wetem hem, oli kasem Kingdom ya. (Hib. 6:13-18) ?Kontrak ya bambae i stap gogo kasem wetaem? Jenesis 17:7 i ansa se, kontrak ya “bambae i stap olwe.” Bambae hem i stap gogo Kingdom i finisim olgeta enemi blong God, nao olgeta famle long wol bambae oli kasem blesing. (1 Kor. 15:23-26) Mo ol blesing we oli kamaot from kontrak ya, bambae oli stap olwe. Kontrak ya wetem Ebraham i pruvum se stamba tingting ya blong Jehova blong mekem se ol stret man bambae oli “stap long olgeta ples long wol,” bambae i kamtru.—Jen. 1:28.

KONTRAK WE I SOEMAOT SE KINGDOM BAMBAE I STAP OLWE

13, 14. ?Kontrak we God i mekem wetem Deved i soemaot wanem?

13 Promes we God i mekem long garen blong Iden, mo kontrak ya wetem Ebraham, tufala promes ya i tijim yumi se oltaem rul blong Jehova i stanap long ol stret fasin blong hem. Taswe Kingdom blong Mesaea we Jehova i putumap, hem tu i stanap long ol stret fasin blong hem. (Sam 89:14) ?Olsem wanem? ?Kingdom blong Mesaea i save kam nogud samtaem? ?Bambae i gat wan narafala gavman we i tekem ples blong Kingdom ya? Wan narafala kontrak i promes se samting ya i no save hapen.

Rul blong Mesaea i no save kam nogud samtaem, mo ol blesing we oli kamaot from rul ya, bambae oli stap gogo i no save finis

14 Jehova i mekem wan promes no wan kontrak wetem Deved, we i king blong Isrel bifo. (Ridim 2 Samuel 7:12, 16.) Jehova i promes se Mesaea bambae i kamaot long laen blong Deved. (Luk 1:30-33) Olsem nao, Jehova i soemaot klia moa, hu olgeta we oli bubu blong Mesaea. Jehova i talem tu se Mesaea we i kamaot long laen blong Deved, bambae i “gat raet” blong kam King long Kingdom. (Esik. 21:25-27, NW) Rul blong King Deved bambae i stap olwe, from we Jisas, we i kamaot long laen blong Deved, ‘bambae i stap king olwe olsem we san i stap oltaem nomo.’ (Sam 89:34-37) !Yumi save gat strong tingting se rul blong Mesaea i no save kam nogud samtaem, mo se ol blesing we oli kamaot from rul ya, bambae oli stap gogo i no save finis!

KONTRAK BLONG GAT WAN PRIS

15-17. ?Kontrak blong gat wan pris olsem Melkisedek, i tokbaot wanem narafala wok we pikinini blong woman bambae i mekem, mo from wanem?

15 Kontrak wetem Ebraham, mo kontrak  wetem Deved, tugeta i promes se pikinini blong woman bambae i kam king. Be blong mekem se ol man oli kasem olgeta blesing, pikinini ya i mas mekem moa wok i bitim wok blong king. Hem i mas mekem wok blong pris tu. Ol pris nomo oli save mekem sakrefaes, blong ol man oli kam fri long sin, nao oli save kam famle blong Jehova long heven mo long wol. Taswe blong meksua se pikinini ya i kam wan pris, Jehova i mekem wan narafala kontrak, hemia kontrak blong gat wan pris olsem Melkisedek.

16 God hem wan i mekem kontrak wetem Jisas, olsem we hem i talem long King Deved. I gat tu promes long kontrak ya. Faswan, se Jisas bambae i ‘sidaon long raet saed blong God,’ mo God bambae i givim paoa long hem blong i winim ol enemi blong hem. Namba tu, se Jisas bambae i ‘pris olsem Melkisedek, gogo i no save finis.’ (Ridim Ol Sam 110:1, 2, 4.) ?From wanem Jisas bambae i kam pris ‘olsem Melkisedek’? Bifo we ol laen blong Ebraham oli go insaed long Promes Lan, Melkisedek i king blong taon ya Salem, mo hem i mekem wok olsem “pris blong God ya we i hae we i hae.” (Hib. 7:1-3) Jehova hem wan i putumap Melkisedek olsem king mo pris, mo i no gat wan narafala man bifo long Jisas we i mekem tufala wok ya wantaem. From we Baebol i no tokbaot wan narafala man bifo no afta long Melkisedek we i mekem wok ya, i olsem we Jisas i “holem wok ya blong pris oltaem nomo,” gogo i no save finis.

God nao i mekem kontrak wetem Jisas blong i kam wan pris olsem Melkisedek

17 Taswe God nao i mekem kontrak ya wetem Jisas blong i kam wan pris. Jisas bambae i ‘pris olsem Melkisedek, gogo i no save finis.’ (Hib. 5:4-6) Kontrak ya i soemaot klia se Jehova bambae i yusum Kingdom blong Mesaea, blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru long ol man mo long wol ya.

KINGDOM I STANAP LONG OL KONTRAK

18, 19. (1) ?Ol kontrak ya oli joen olsem wanem wetem Kingdom? (2) ?Bambae yumi tokbaot wanem long nekis stadi?

18 Long stadi ya, yumi luk olsem wanem ol kontrak ya wanwan oli joen wetem Kingdom blong Mesaea. Mo tu, yumi luk olsem wanem ol kontrak ya oli mekem ol promes blong Kingdom oli strong. Long garen blong Iden, Jehova i mekem promes se bambae hem i yusum pikinini blong woman, blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru long ol man mo long wol. Kontrak we God i mekem wetem Ebraham, i soemaot se pikinini ya hem i hu, mo wanem wok we bambae hem i mekem.

19 Kontrak we God i mekem wetem Deved, i givim moa save long saed blong laen blong Mesaea. Mo tu, kontrak ya i mekem se Jisas i gat raet blong rul long fulwol blong olwe. Kontrak blong gat wan pris olsem Melkisedek, i soemaot se pikinini ya bambae i mekem wok blong pris. Be i no Jisas nomo we bambae i givhan long olgeta man blong oli kam stret gud olgeta. I gat sam narafala man tu we Jehova i putumap, blong oli mekem wok olsem ol king mo pris. ?Ol man ya oli kamaot wea? Long nekis stadi bambae yumi tokbaot samting ya.