Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Papa Mo Mama​—Lukaot Gud Long Ol Pikinini Blong Yutufala

Ol Papa Mo Mama​—Lukaot Gud Long Ol Pikinini Blong Yutufala

‘Yu mas save gud ol sipsip blong yu.’OL PROVEB 27:23.

1, 2. (1) ?Wanem wok blong wan man blong lukaot long sipsip? (2) ?Olsem wanem ol papa mo mama oli sem mak long ol man blong lukaot long sipsip?

LONG Isrel bifo, ol man blong lukaot long sipsip oli wok had. Oli mas wok afsaed long hot taem mo long kol taem tu, oli blokem gud ol sipsip long ol wael anamol, mo ol man blong stil. Oli lukluk gud long olgeta sipsip wanwan, mo oli lukaot gud long olgeta we oli sik, no olgeta we oli karekil. Oli lukaot gud moa long ol smol sipsip from we oli no strong.—Jenesis 33:13.

2 Ol Kristin papa mo mama oli mas gat sem fasin olsem ol man blong lukaot long sipsip. Tufala i gat wok ya blong tijim ol pikinini blong tufala olsem we Jehova i wantem. (Efesas 6:4) ?Wok ya i isi? !Nogat! Setan i yusum plante samting blong traem pulum tingting blong ol pikinini. Mo ol pikinini tu oli gat sam slak fasin. (2 Timoti 2:22; 1 Jon 2:16) ?Yutufala i save givhan long olgeta olsem wanem? Bambae yumi tokbaot tri samting we oli save givhan long yutufala blong lukaot gud long olgeta. Yutufala i mas: (1) save gud olgeta, (2) fidim gud olgeta, mo (3) lidim gud olgeta.

 YUTUFALA I MAS SAVE GUD OLGETA

3. ?Papa mo mama, yutufala i save mekem wanem blong save gud ol pikinini blong yutufala?

3 Wan gudfala man blong lukaot long sipsip, i lukluk gud long olgeta sipsip wanwan, blong meksua se i no gat wan long olgeta i sik. Baebol i talem se: ‘Yu mas save gud ol sipsip blong yu.’ (Ol Proveb 27:23) Papa mo mama, ating yutufala i wantem tumas blong save gud “ol sipsip” blong yutufala, we hem i ol pikinini blong yutufala. Blong mekem olsem, yutufala i mas lukluk gud ol fasin blong olgeta, mo save gud ol tingting mo filing blong olgeta. ?Yutufala i save mekem samting ya olsem wanem? Oltaem yutufala i mas toktok gud wetem ol pikinini blong yutufala.

Oltaem yu mas toktok gud wetem ol pikinini blong yu

4, 5. (1) ?Ol papa mo mama oli save mekem wanem blong ol pikinini oli talemaot ol tingting mo filing blong olgeta? (Yu luk pija long stat blong stadi.) (2) ?Yu save mekem wanem blong pulum pikinini blong yu blong i toktok wetem yu?

4 Sam papa mo mama oli luk se i had blong oli toktok wetem ol pikinini blong olgeta, taem oli kam yangfala. Ol yangfala oli no wantem talemaot ol tingting mo filing blong olgeta. Sipos ol yangfala blong yu oli gat fasin olsem, ?yu save mekem wanem? Yu no mas ting se bambae yu jusum wan spesel taem, mo yufala i toktok longtaem. Defren olgeta yu save toktok wetem olgeta enitaem nomo. (Dutronome 6:6, 7) Yu mas spenem taem wetem olgeta. Yu save wokbaot wetem olgeta i go samples, pleplei wetem olgeta no mekem wan wok long haos wetem olgeta. Taem yu mekem olsem, bambae oli glad moa blong talemaot ol tingting mo filing blong olgeta.

Ol pikinini blong yu oli mas save se yu yu tinghae long ol problem blong olgeta

5 ?Olsem wanem sipos pikinini blong yu i no wantem toktok? I gud yu traem wan narafala rod. Wan eksampol. I nogud yu askem stret long gel blong yu se, ‘?olsem wanem long dei blong yu?’ be i moa gud yu tokbaot dei blong yu long hem. Olsem nao, bambae hem i glad moa blong tokbaot dei blong hem. Sipos yu wantem save tingting blong hem long wan samting, i gud yu askem kwestin long saed blong samting ya, be yu no askem stret tingting blong hem. Maet yu save askem long hem wanem tingting blong ol fren blong hem long samting ya. Biaen yu askem long hem wanem advaes we hem i save givim long olgeta.

6. ?Yu mas gat wanem fasin blong ol pikinini blong yu, oli no fraet blong kam toktok wetem yu?

6 Sipos ol pikinini blong yu oli luk se yu rere blong lesin, mo yu glad blong storian, bambae oli glad moa blong toktok wetem yu. Sipos yu bisi oltaem, bambae ol pikinini blong yu oli fraet blong tokbaot ol problem blong olgeta long yu. ?Yu save mekem wanem blong oli no fraet blong kam toktok wetem yu? I no naf we yu talem nomo se, “Yu save toktok long mi enitaem.” Ol yangfala blong yu oli mas save se bambae yu no kros, taem oli talem wan samting long yu. Oli mas save tu se yu yu tinghae long ol problem blong olgeta. Kayla, i gat 19 yia, hem i talem se: “Mi mi save tokbaot eni samting nomo long papa blong mi. Hem i no katem toktok blong mi, mo hem i no jajem mi from samting we mi talem. Hem i lesin gud long mi, biaen hem i givim ol gudfala advaes.”

Yu mas gat longfala tingting mo yu mas kaen, taem yu lesin long pikinini blong yu

7. (1) ?Ol papa mo mama oli mas tingbaot wanem, taem oli tokbaot fasin blong wan boe no wan gel i fren? (2) ?Olsem wanem ol papa mo mama oli save mekem ol pikinini oli kam kros?

 7 Wanwan taem bambae yu mas storian wetem ol pikinini long ol samting we oli had. Wan long olgeta hemia fasin ya we wan boe mo wan gel i fren. Taem yu stap tokbaot samting ya wetem olgeta, yu mas tingbaot blong tijim olgeta tu long stret rod blong fren. Yu traem tingbaot, sipos yu go long wan restoron nao yu luk se evri kakae we i stap, i gat woning long hem se kakae ya i posen, ating bambae yu go long wan narafala restoron blong kakae. Sem samting i save hapen long ol pikinini blong yu. Sipos ol advaes blong yu oli blong givim woning nomo, ol pikinini blong yu oli save kam kros, nao bambae oli no moa wantem askem advaes long yu. (Ridim Kolosi 3:21.) Taswe yu mas skelemgud ol samting. Wan yangfala sista, nem blong hem Emily i talem se: “Taem papa mo mama blong mi tufala i tokbaot fasin blong fren wetem wan boe, tufala i no talem se i wan nogud samting. Tufala i makem gud poen ya se taem wan man i faenem wan fren blong mared long hem, mo tufala i savsave gud tufala, tufala i glad. Hemia i givhan long mi blong mi no fraet blong tokbaot wan samting olsem long tufala. Sipos mi frenem wan boe bambae mi talemaot long tufala, mi no save haedem.”

8, 9. (1) ?Wanem gudfala samting i kamaot taem yu gat longfala tingting, mo yu no katem toktok blong pikinini blong yu? (2) ?Taem yu lesin long pikinini blong yu, wanem gudfala frut i kamaot from?

8 Yu mas gat longfala tingting, mo yu mas kaen taem yu lesin long pikinini blong yu. Olsem nao bambae oli no fraet blong toktok long yu. (Ridim Jemes 1:19.) Wan mama we hem nomo i lukaot long pikinini blong hem, nem blong hem Katia. Hem i talem se: “Bifo, mi mi no gat longfala tingting long gel blong mi. Mi no save letem hem i finisim toktok blong hem. Samtaem mi taed blong lesin long hem, mo samtaem mi no wantem we hem i westem taem blong mi. Be naoia we mi mi jenisim fasin blong mi, gel blong mi tu i jenisim fasin blong hem. Mo naoia mitufala i joen gud tugeta.”

Yu mas lesin long olgeta blong SAVE gud olgeta (Yu luk haf 3-9)

9 Wan papa nem blong hem Ronald. Hem i fesem sem samting wetem yangfala gel blong hem. Hem i talem se: “Taem gel blong mi i talem long mi se hem i laekem wan boe long skul, fastaem, mi mi kros we mi kros. Be taem mi tingbaot se Jehova i gat longfala tingting, mo i no mekem i strong long ol man blong hem, mi tingbaot se i moa gud mi letem hem i talemaot tingting blong hem fastaem. Biaen mi save stretem hem. !Mi mi glad se mi mekem olsem! Hemia fastaem we mi kasem save long tingting blong gel blong mi. Afta we hem i toktok, mi harem se i moa isi long mi blong toktok long hem long fasin we i soemaot se mi lavem hem. Mi mi glad blong luk se hem i folem ol advaes blong mi. Mo hem i soemaot se hem i wantem jenisim ol fasin blong hem.” Taem yu toktok oltaem wetem ol pikinini blong yu, bambae yu save gud se oli harem olsem wanem, mo yu save gud samting we oli stap tingbaot. Ale bambae oli  glad blong tokbaot long yu evri samting we oli mekem. *

YUTUFALA I MAS FIDIM GUD OLGETA

10, 11. ?Yu save mekem wanem blong givhan long ol pikinini blong yu blong oli stap long trutok?

10 Wan gudfala man blong lukaot long sipsip, i save se ol sipsip blong hem oli save lus. Maet wan sipsip i kakae gras i go longwe lelebet long ol narafala sipsip. Sloslo, i stap muv i go longwe moa, gogo i no moa joen wetem ol narafala. Sem samting i save hapen long ol pikinini. Maet ol rabis fren no ol rabis pleplei oli pulum olgeta, ale sloslo oli save lego trutok. (Ol Proveb 13:20) ?Yu save mekem wanem blong givhan long ol pikinini blong yu blong oli no lego trutok?

11 Sipos yu luksave sam slak fasin blong ol pikinini blong yu, taem yu tijim olgeta, yu mas givhan long olgeta kwiktaem. Mo tu, yu mas givhan long olgeta blong oli kamgud moa long ol gudfala fasin we oli gat. (2 Pita 1:5-8) Famle wosip i wan gudfala taem blong mekem samting ya. Kingdom Wok Blong Yumi blong Oktoba 2008, i talem se: “Hed blong ol wanwan famle i gat wan wok blong mekem long fes blong Jehova, hemia blong meksua se famle i folem wan program blong Baebol stadi evri wik, mo blong mekem se stadi ya i givhan gud long famle.” ?Yu yu yusum gud taem ya blong lukaot gud long ol pikinini blong yu? Yu mas gat strong tingting se ol pikinini blong yu oli glad long wok we yu mekem blong givhan long olgeta.—Matiu 5:3; Filipae 1:10.

FIDIM gud olgeta (Yu luk haf 10-12)

12. (1) ?Wanem gudfala samting i save kamaot taem ol yangfala oli joen long famle wosip oltaem? (Yu luk bokis ya “ Famle Wosip i Mekem Oli Glad.”) (2) ?Olsem wanem famle wosip i givhan long yu?

12 Wan yangfala nem blong hem Carissa. Hem mo famle blong hem oli glad long Famle Wosip. Hem i talem se: “Mi mi laekem tumas taem mifala evriwan i sidaon mo storian. Taem mifala i mekem olsem, mifala i fren gud moa, mo hemia sam gudfala taem we mifala i no save fogetem. Oltaem papa blong mi i folem program blong famle wosip. Hem i tinghevi long famle wosip, mo fasin blong hem i pulum mi tu blong mi tinghevi long famle wosip. Mo tu, hemia i mekem se mi gat respek long hem from we hem i papa blong mi, mo i hed blong famle.” Wan yangfala sista nem blong hem Brittney i talem se: “Famle wosip i mekem se mi fren gud wetem papa mo mama blong mi. Mo i mekem mi luksave se tufala i wantem  blong lesin long ol problem blong mi, mo tufala i tingbaot mi. Mo tu famle wosip i mekem mifala strong mo mifala i joen gud.” Impoten wok we papa mo mama i mas mekem, hemia blong tijim ol pikinini blong oli lavem Jehova. Wan gudfala rod blong mekem olsem hemia long famle wosip. *

YUTUFALA I MAS LIDIM GUD OLGETA

13. ?Wanem i save pulum wan pikinini blong i wantem mekem wok blong Jehova?

13 Wan gudfala man blong lukaot long sipsip i yusum wan stik blong lidim mo protektem ol sipsip blong hem. Impoten wok we hem i mas mekem, hemia blong lidim ol sipsip oli go long ples we i gat “gudfala gras” long hem. (Esikel 34:13, 14) Long sem fasin papa mo mama, tufala i gat sem wok blong mekem. Tufala i mas lidim ol pikinini blong tufala blong oli wosipim Jehova. Tufala i mas givhan long olgeta blong oli gat sem tingting olsem man blong raetem Sam we i talem se: “God blong mi. Mi ya, mi kam. Ol tok blong yu blong tijim mi oli stap long buk blong Loa blong yu. Mi mi wantem tumas blong mekem ol samting we yu yu wantem. Oltaem mi mi holem tok blong yu long tingting blong mi.” (Ol Sam 40:8) Sipos oli gat tingting olsem, bambae oli wantem givim laef blong olgeta i go long Jehova mo oli baptaes. Blong mekem impoten desisen ya, oli mas gat naf save, mo oli mas wantem tumas blong mekem wok blong Jehova.

14, 15. (1) ?Wanem impoten wok we ol papa mo mama oli mas mekem? (2) ?Wanem i save mekem se tingting blong wan yangfala i hafhaf long trutok?

14 Maet i luk olsem se ol pikinini blong yu oli no moa traehad blong fren gud wetem Jehova. Maet oli no sua sipos samting we ol Witnes blong Jehova oli bilif long hem, hem i trutok. Sipos i olsem ?bambae yu yu mekem wanem? Yu mas givhan long olgeta blong oli tingting gud, mo yu givhan long olgeta blong oli lavem Jehova. Yu tijim olgeta blong oli glad long ol samting we Jehova i givim blong olgeta. (Revelesen 4:11) Biaen olgeta nomo oli save jusum blong mekem wok blong Jehova.

Yu mas givhan long olgeta blong oli tingting gud, mo yu givhan long olgeta blong oli lavem Jehova

15 Sipos tingting blong ol pikinini blong yu i hafhaf long trutok, yu mas gat longfala tingting, mo yu mas lidim olgeta long stret rod. Yu givhan long olgeta blong oli kasem save se wok blong Jehova hem i beswan, mo i save mekem i gud long olgeta blong olwe. Mo tu, i gud yu traem faenemaot stret samting we i mekem se tingting blong olgeta i hafhaf. Eksampol. ?Boe blong yu i no agri long samting we Baebol i talem, no hem i fraet blong prij long ol narafala pikinini? ?Gel blong yu i ting se ol loa blong God oli no waes, no hem i harem nogud nomo from we ol narafala oli no wantem joen wetem hem?

LIDIM gud olgeta (Yu luk haf 13-18)

16, 17. ?Long wanem rod ol papa mo mama oli save givhan long ol pikinini, blong oli fren gud wetem Jehova?

16 ?Olsem wanem yu save givhan long ol pikinini blong yu blong oli no gat tu tingting long trutok? Plante papa mo mama oli givhan long ol pikinini blong olgeta, taem oli askem ol kwestin olsem se: “?Yu yu ting se i isi, no i had blong kam wan Kristin? ?Wanem gudfala samting we yu save kasem from we yu yu wan Kristin? ?Wanem ol samting we yu mas lego? ?Wanem tingting blong yu long ol blesing we yumi kasem naoia, mo olgeta we bambae yumi kasem long fiuja? ?Ol blesing ya oli bigwan moa i  bitim ol samting we yu lego?” I gud yu askem ol kwestin ya long prapa toktok blong yu, yu toktok kaen, mo yu soemaot se yu tingbaot olgeta. Yu no mas tok strong long olgeta. Taem yu stap toktok wetem olgeta, maet yu save tokbaot Mak 10:29, 30. Sam yangfala maet oli mekem tu lis, wan lis blong ol gudfala samting we oli kasem from we oli Kristin, mo narafala lis i blong ol samting we oli lego. Lis ya i save givhan long yu mo ol pikinini blong yu blong faenemaot ol problem we oli fesem, mo ol rod blong winim. Yumi yusum buk ya Baebol Tijim, mo buk ya ‘God i Lavem Yu’ blong stadi wetem ol man. !Be ating yu nidim moa blong yusum tufala buk ya blong stadi wetem ol pikinini blong yu! ?Yu yu mekem olsem?

Papa mo mama, yu mas lukaot gud long ol pikinini blong yu, mo yu mas gat longfala tingting long olgeta

17 Taem ol pikinini oli stap kam bigwan, olgeta nomo oli mas jusum se bambae oli mekem wok blong Jehova no nogat. Yu no mas ting se bambae oli mekem wok blong Jehova olsem nomo, from yu yu mekem. Ol pikinini blong yu tu, oli mas fren gud wetem Jehova. (Ol Proveb 3:1, 2) ?Be olsem wanem sipos i had blong pikinini blong yu i fren gud wetem Jehova? I gud yu leftemap tingting blong hem blong i jekem ol bilif blong hem. Blong mekem olsem hem i save tingbaot ol kwestin ya: ‘?Wanem i pruvum long mi se God i stap? ?Wanem i pruvum se God i tingbaot mi? ?Mi mi bilif se ol loa blong God oli save givhan long mi, sipos mi obei long olgeta?’ Papa mo mama, yutufala i mas lukaot gud long ol pikinini blong yutufala, mo gat longfala tingting long olgeta. I gud yutufala i givhan long olgeta, blong olgeta nomo oli pruvum se wok blong Jehova i beswan. *Rom 12:2.

18. ?Ol papa mo mama oli save mekem wanem blong folem fasin blong Jehova blong lukaot gud long ol pikinini blong olgeta?

18 Olgeta Kristin oli wantem folem fasin blong Bigfala man blong Lukaot long sipsip, hemia Jehova. (Efesas 5:1; 1 Pita 2:25) I impoten tumas we ol papa mo mama oli save gud ol sipsip blong olgeta we hemia ol pikinini blong olgeta. Ol papa mo mama oli mas lidim ol pikinini blong olgeta, olsem nao oli save harem gud olwe long ol blesing we God bambae i givim long olgeta. !Taswe i gud yu mekem evri samting we yu naf blong mekem, blong lukaot gud long olgeta, mo givhan long olgeta blong oli lavem Jehova!

^ par. 9 Blong faenem moa save, yu luk Wajtaoa blong 1 Ogis 2008, pej 10-12 long Franis mo Inglis.

^ par. 12 Blong faenem moa save, yu luk haf ya “!Baebol Stadi Blong Famle i Halpem Yumi Blong Kasem Laef!” long Wajtaoa blong 1 Oktoba 2009, pej 29-31.

^ par. 17 Blong save moa, yu luk Wajtaoa blong 1 Februari 2012, pej 18-21 long Franis mo Inglis.