Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu Stap Kasem ‘Kakae Long Stret Taem Blong Hem’?

?Yu Yu Stap Kasem ‘Kakae Long Stret Taem Blong Hem’?

YUMI stap long wan taem we laef blong wol ya i strong tumas. (2 Tim. 3:1-5) Evri dei, plante samting oli traem mekem se yumi no moa lavem Jehova mo folem stret fasin blong hem. Jisas i save finis se laef bambae i kam had, taswe hem i promes se bambae hem i givim samting we ol man blong hem oli nidim, blong oli save stanap strong go kasem en. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Ale, hem i putumap slef we i stret mo waes, blong i “givim kakae long olgeta long stret taem blong hem.”—Mat. 24:45, 46.

Long yia 1919, Jisas i putumap slef we i stret mo waes. Stat long taem ya kam kasem tede, plante milian “man” we oli kamaot long olgeta lanwis, oli joen long ogenaesesen blong Jehova, mo oli kasem samting we i olsem kakae blong mekem bilif blong olgeta i strong. (Mat. 24:14; Rev. 22:17) Be ol kakae ya oli kamaot moa long sam lanwis i bitim sam narafala lanwis. Mo tu, i no evri man we oli gat Intenet blong oli save go tekem ol save we oli stap long Websaet blong yumi. Plante man oli no kasem ol video, mo ol narafala samting we oli stap kamaot long jw.org. ?Olsem wanem? ?Samting ya i min se samfala oli no stap kasem ol kakae we oli nidim blong stanap strong? Bambae yumi luk ansa blong fo kwestin.

 1 ?Wanem bigfala samting long ol kakae we yumi kasem long ogenaesesen blong Jehova?

Taem Setan i pulum Jisas blong i tanem ston i kam bred, Jisas i ansa se: “Man i no save laef long kakae nomo. Evri tok we God i talem, hemia nao samting blong mekem man i laef.” (Mat. 4:3, 4) Ol tok blong Jehova i stap long Baebol. (2 Pita 1:20, 21) Taswe, Baebol nao i bigfala samting long ol kakae we yumi kasem long ogenaesesen blong Jehova.—2 Tim. 3:16, 17.

Ogenaesesen blong Jehova i wokem Inglis Baebol ya New World Translation of the Holy Scriptures, mo i printim long bitim 120 lanwis. Mo evri yia, oli printim long plante defren lanwis bakegen. Mo tu, i gat sam narafala ogenaesesen we oli tanem fulwan Baebol, no haf nomo, mo oli printim plante bilian kopi blong hem long plante taosen lanwis. Bigfala wok ya i laenap wetem tingting blong Jehova se, “hem i wantem sevem olgeta man, mo i wantem we olgeta man bambae oli save trutok blong hem.” (1 Tim. 2:3, 4) Yes, “i no gat wan samting nating long wol ya we God i mekem, we i save haed long fes blong hem.” Taswe, yumi sua se Jehova bambae i pulum olgeta we oli wantem fren wetem hem, oli kam long ogenaesesen blong hem, mo i givim save blong Baebol long olgeta tu.—Hib. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jon 6:44; 10:14.

2 ?Ol kakae we yumi kasem long ol buk mo magasin, oli givhan long yumi olsem wanem?

Wan man we i wantem mekem bilif blong hem i strong, hem i no ridim Baebol nomo, be i traehad blong kasemsave samting we hem i ridim, mo folem ol samting we hem i lanem. (Jem. 1:22-25) Stori blong wan man Itiopia long taem blong ol aposol i soemaot samting ya. Man ya i stap ridim wan haf blong Baebol, nao Filip i askem hem se: “?Yu yu save mining blong tok ya we yu stap ridim?” Man ya i ansa se: “?Bambae mi mi save olsem wanem? I no gat man blong i talemaot mining blong hem long mi.” (Wok 8:26-31) Nao Filip i givhan long man ya blong i kasem save mining blong ol tok ya. Ale, ?stret save ya i mekem wanem long man ya? Save ya i pulum hem blong i tekem baptaes. (Wok 8:32-38) Long sem fasin, ol magasin blong yumi oli givhan long yumi blong kasem ol stret save blong trutok. Ol save ya oli pulum yumi blong mekem ol samting we yumi lanem.—Kol. 1:9, 10.

Ol man blong Jehova oli kasem plante save blong Baebol long ol buk mo magasin blong yumi, we oli olsem kakae mo wota. (Aes. 65:13) Yu traem tingbaot. Wajtaoa i stap long bitim 210 lanwis. Hem i eksplenem mining blong ol profet tok, mo i givhan long yumi blong kasem ol dip save blong Baebol, mo i pulum yumi blong folem ol rul blong Baebol. Wekap! tu i stap long samwe 100 lanwis. Magasin ya i givim moa save long ol samting we Jehova i wokem, mo i soemaot long yumi olsem wanem blong folem ol advaes blong Baebol. (Rom 1:20; Prov. 3:21-23) !Slef we i stret mo waes i givim ol save we oli stanap long Baebol long bitim 680 lanwis! ?Yu yu makemaot taem evri dei blong ridim Baebol? ?Yu yu stap ridim ol magasin mo ol buk we oli kamaot long lanwis blong yu?

Antap long ol magasin we yumi stap kasem, ogenaesesen blong Jehova i rerem ol tok we yumi stap harem long ol miting, mo long ol asembli. ?Olsem wanem? ?Yu yu laekem ol tok, ol stori we oli aktem, ol pleplei, mo ol ekspiriens? !Yes, ol save blong Baebol we Jehova i givim oli plante we plante, olsem kakae long wan bigfala lafet!—Aes. 25:6.

 3 ?Sipos yu no kasem sam magasin no buk long lanwis blong yu, bambae bilif blong yu i no moa strong?

Ansa hem i no. Blong talem stret, sam long yumi oli kasem moa samting i bitim sam narafala. Yu traem tingbaot ol aposol. Olgeta oli kasem moa save i bitim sam narafala Kristin long taem blong olgeta. (Mak 4:10; 9:35-37) Nating se i olsem, ol Kristin ya oli no sot long ol save blong God. Oltaem oli kasem samting we oli nidim.—Efes. 4:20-24; 1 Pita 1:8.

Mo tu, i no evri samting we Jisas i talem mo mekem, we oli raetemdaon long ol buk blong Gospel. Aposol Jon i talem se: “I gat plante narafala samting we Jisas i mekem. Mo sipos ol man oli raetemdaon ol samting ya evriwan long ol buk, mi mi ting se bambae i no gat i naf rum long wol ya blong holem ol buk ya.” (Jon 21:25) Nating se ol man blong Jisas bifo, oli gat moa save long Jisas i bitim yumi, be yumi no sot long ol save blong Jisas. Jehova i givim nomo ol save long saed blong Jisas we yumi nidim, blong yumi save folem ol fasin blong hem.—1 Pita 2:21.

Yu traem tingbaot ol leta we Pol i raetem i go long ol kongregesen bifo. Wan long ol leta ya i no stap insaed long Baebol we yumi gat naoia. (Kol. 4:16) ?Olsem wanem? ?From we leta ya i no stap long Baebol, hemia i min se yumi sot long sam save blong Baebol? Nogat. Jehova i save samting we yumi nidim, mo hem i givim blong mekem yumi stanap strong oltaem.—Mat. 6:8.

Jehova i save samting we yumi nidim, mo hem i givim blong mekem yumi stanap strong oltaem

Tede, sam man blong Jehova oli kasem moa samting, i bitim sam narafala. ?Olsem wanem? ?I gat sam buk nomo we oli tanem long lanwis blong yu? Sipos i olsem, yu mas save se Jehova i stap tingbaot yu. Yu stadi long ol buk ya, mo sipos i gat wan kongregesen long lanwis blong yu, yu go joen long hem. Yu mas tingbaot se Jehova bambae i givhan long yu blong stanap strong oltaem.—Sam 1:2; Hib. 10:24, 25.

4 ?Sipos yu no stap kasem ol save long Websaet ya jw.org, bambae bilif blong yu i slak?

Long Websaet ya, i gat ol magasin mo ol buk. Mo i gat ol save blong givhan long ol man mo woman we i mared, ol yangfala, mo olgeta we oli gat pikinini. Sipos ol famle oli tokbaot ol save ya long Famle Wosip, bambae oli lanem plante samting. Mo tu, Websaet ya i tokbaot skul blong Gilead, miting we Hed Kampani i mekem evri yia, ol disasta we oli stap hapen long ol defren ples long wol, mo sam kot kes we ol man oli putum agensem ol Witnes. (1 Pita 5:8, 9) Websaet ya i wan narafala rod blong talemaot gud nius. Hem i mekem se gud nius i kasem ol kantri we gavman i putum tabu long wok blong prij.

Nomata se yu kasem ol save long Websaet ya no nogat, be bilif blong yu bambae i strong yet. Slef we i stret mo waes i wok had blong givim ol buk, mo ol magasin we yumi nidim, mo i meksua se wanwan long yumi i kakae gud oltaem. Taswe, yu no mas harem se i wok blong yu blong pem wan kompiuta no mobaelfon, blong yu go long Websaet mo kasem ol save ya. Samfala oli mekem plan blong printim sam haf long Websaet ya, mo givim long olgeta we oli no gat rod blong kasem ol save ya. Be i no gat wan rul we i talem se ol brata mo sista oli mas mekem olsem.

Yes, Jisas i holem promes blong hem blong givim samting we yumi nidim blong fren gud wetem Jehova. Yumi talem bigfala tangkiu long hem. Mo nating se laef long ol las dei ya i stap go klosap long en, be yumi gat strong tingting se Jehova bambae i gohed blong givim ol save blong Baebol we yumi nidim, “long stret taem blong hem.”