Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu Talem​—“Yes,” Biaen Yu Talem “No”?

?Yu Yu Talem​—“Yes,” Biaen Yu Talem “No”?

Yu traem tingbaot stori ya: Wan elda we i stap long Komiti we i Toktok Wetem Ol Dokta, hem i mekem plan blong prij wetem wan yangfala brata long Sande moning. Be long moning ya, wan narafala brata i ring long hem, from we woman blong hem i aksiden long trak, mo oli karem hem i go long hospital. Hem i askem long elda ya blong i givhan long hem, blong faenem wan dokta we i no yusum blad. Ale, elda ya i kanselem plan we hem i mekem wetem yangfala brata, blong hem i save go givhan long brata ya we i stap long trabol.

Narafala stori hemia: Wan brata mo woman blong hem, tufala i invaetem wan sista long kongregesen, we hem nomo i lukaot long tu pikinini blong hem, blong oli go long haos blong tufala. Ale, sista ya i go talemaot nius ya long tufala pikinini blong hem, mo tufala i glad we i glad, mo tufala i stap wet long dei ya. Be bifo long dei ya, brata ya mo woman blong hem, tufala i ring blong kanselem plan ya, from tufala i talem se i gat wan samting i kamaot we tufala i no tingbaot. Biaen, sista ya i faenemaot se afta we tufala i mekem plan wetem hem, sam fren blong tufala oli invaetem tufala blong go long haos blong olgeta long sem naet ya, ale tufala i agri blong go.

Yumi ol Kristin yumi mas holem promes blong yumi. Yumi no mas talem “yes” mo biaen yumi talem “no.” (2 Kor. 1:18) Olsem tufala stori ya antap i soemaot, ol samting we yumi fesem oli defdefren. Maet i gat sam taem we yumi mas kanselem plan we yumi mekem finis. Aposol Pol tu i fesem wan samting olsem.

POL I JENISIM PLAN BLONG HEM

Long yia 55, Pol i mekem namba tri misinari trip blong hem i go long Efesas. Hem i mekem plan blong gokros long Aegean Si blong go long Korin, mo aot long ples ya blong go long Masedonia. Mo tu, hem i mekem plan blong go visitim kongregesen blong Korin, taem hem i stap gobak long Jerusalem. Hemia bambae i nambatu taem we hem i go long Korin, blong karem ol mane blong olgeta i go long Jerusalem. (1 Kor. 16:3) Yumi save samting ya from we long 2 Korin 1:15, 16, Pol i talem se: “Mi mi savegud ol samting ya, nao fastaem mi mekem plan blong mi, se taem mi go long Masedonia, bambae mi kam luk yufala, mo taem mi aot long Masedonia blong kambak bakegen, bambae mi kam luk yufala bakegen. Nao long fasin ya, mi save luk yufala tu taem, mo bambae mi mekem yufala i harem gud moa, mo yufala i save givhan long mi, long rod blong go long Judia.”

Long leta we Pol i raetem finis long ol brata long Korin, hem i talemaot plan blong hem  long olgeta. (1 Kor. 5:9) Be smoltaem afta we Pol i raetem leta blong hem, ol famle blong Kloe, oli talemaot long hem se i gat sam raorao long kongregesen. (1 Kor. 1:10, 11) Ale, Pol i jenisim plan blong hem, mo i mekem desisen se bambae hem i no moa go long Korin. Nao hem i raetem leta we i stap long 1 Korin i go long olgeta. Long leta ya Pol i givim advaes long olgeta, mo i stretem olgeta. Hem i talemaot tu, se hem i jenisim plan blong hem. Bambae hem i go long Masedonia fastaem, mo biaen hem i go long Korin.—1 Kor. 16:5, 6. *

I luk olsem se taem ol brata long Korin oli kasem leta blong hem, sam long “ol aposol ya we oli stap talem se oli nambawan” oli talem ol tok blong spolem hem, from hem i no holem promes blong hem. Pol i blokem tok blong olgeta, taem hem i talem se: “Taem mi stap mekem ol plan ya, ating yufala i luk olsem we mi mi stap toktok nomo. Be taem mi stap mekem ol plan blong mi, tingting blong mi i no olsem tingting blong man. Mo mi no save talem se ‘Yes’ mo ‘No’ long sem taem nomo.”—2 Kor. 1:17; 11:5.

Maet yumi askem se, ?Pol i “ting nating long trabol ya”? !Nogat! Tok ya we oli tanem i kam “ting nating” i minim wan samting we yu no save trastem, mo oli save yusum tok ya, blong tokbaot wan man we i no save holem promes blong hem. Tok blong Pol se, “tingting blong mi i no olsem tingting blong man,” i sud givhan long ol Kristin long Korin blong luksave se Pol i no jenisim ol plan blong hem, from we hem i giaman long olgeta.

Pol i talem se samting we oli talem i no tru, hem i se: “God i tru oltaem, mo mi folem fasin ya blong hem blong talem long yufala, se long promes ya blong mi we mi mekem long yufala, mi no save miksimap tufala tok ya, se ‘Yes’ mo ‘No’, long sem taem nomo.” (2 Kor. 1:18) Pol i jenisim tingting blong hem from we hem i wantem mekem i gud long ol brata mo sista long Korin. Long 2 Korin 1:23, Pol i talem se: “Mi mi no kam long Korin bifo ya, from we mi no wantem spolem yufala, mi wantem mekem i gud long yufala.” Hem i jenisim plan blong hem blong i givim janis long olgeta blong oli folem advaes blong hem, bifo we hem i visitim olgeta. Mo hemia nao samting we olgeta oli mekem. Taem Pol i stap long Masedonia, hem i kasem nius long Taetas se leta ya i givhan long ol brata mo sista long Korin, blong oli luksave se samting we oli mekem i rong, mo oli tanem tingting blong olgeta. Nius ya i mekem Pol i harem gud tumas.—2 Kor. 6:11; 7:5-7

TAEM YUMI TALEM LONG GOD SE “AMEN”

Taem “ol aposol ya we oli stap talem se oli nambawan” oli tok agensem Pol se hem i no stap holemtaet promes blong hem, maet oli stap talem tu se oli no save trastem hem taem hem i stap prij. Be Pol i mekem olgeta long Korin oli tingbaot bakegen se, hem i stap talemaot mesej blong Jisas Kraes long olgeta. Hem i talem se: “Pikinini ya blong God, Jisas Kraes, we mi wetem Saelas mo Timoti, mitrifala i talemaot long yufala, hem i no talem ‘Yes’ mo ‘No’ long sem taem nomo, nogat. Oltaem nomo, tok blong hem, ‘Yes’” (2 Kor. 1:19) ?Be hemia i min se Jisas tu i no stap holem promes blong hem? !Nogat! Long ful laef blong hem mo long wok blong prij, oltaem hem i talemaot trutok. (Jon 14:6; 18:37) Hem i talemaot ol tok we oli tru, mo yumi save trastem. Pol tu i talemaot sem mesej ya, taswe yumi save trastem ol tok blong hem.

Jehova i “no save giaman.” (Taet. 1:2) Yumi luk samting ya long nekis tok we Pol i raetem i se: “Jisas ya, hem i olsem ansa we i talem se ‘Yes’ long olgeta promes we God i talem finis.” Taem Jisas i stap long wol, hem i holemstrong long Jehova, from samting ya, yumi save trastem se ol promes blong Jehova oli mas kamtru. Pol i gohed i se: “Mo from we yumi joen long hem [Jisas], taswe yumi save talem se ‘Amen’ blong leftemap nem blong God i go antap.” (2 Kor. 1:20) ?I minim wanem se Jisas i olsem “Amen”? Hemia i min se Jisas bambae i mekem olgeta promes blong Jehova oli kamtru.

 Oltaem Jehova mo Jisas tufala i talemaot trutok. Pol tu, oltaem hem i mekem samting we hem i talem. (2 Kor. 1:19) Yumi save trastem Pol from hem i no olsem ol narafala we oli mekem promes folem “tingting blong man” nomo. (2 Kor. 1:17) Be hem i letem tabu spirit i lidim hem. (Gal. 5:16) Evri samting we hem i mekem, oli soemaot se hem i wantem mekem i gud long ol brata mo sista blong hem. Taswe, !Yes blong hem i minim Yes!

?YES BLONG YU, I MINIM YES?

Tede, ol man oli mekem ol promes mo biaen oli brekem, from sam smol problem no from we oli wantem mekem wan defren samting. Long saed blong bisnes, i no oltaem we “yes” i minim “yes,” nating se evriwan oli saen long pepa blong soemaot se oli agri. Plante man oli no moa tingbaot mared olsem wan promes we oli mas holem long ful laef blong olgeta. Taswe namba blong divos i stap kam antap kwiktaem. Hemia i soemaot se plante man mo woman oli tingbaot promes blong mared, olsem wan samting we oli save brekem isi nomo.—2 Tim. 3:1, 2.

?Olsem wanem long yu? ?Yes blong yu i minim Yes? Olsem we yumi luk long stat blong haf ya, maet yu mas kanselem wan plan from we yu no naf blong blokem ol samting we oli hapen, be i no from we narafala i no trastem yu. Sipos yu mekem wan promes, yu mas traem bes blong yu blong holem promes ya. (Sam 15:4; Mat. 5:37) Taem yu mekem olsem, bambae ol man oli save trastem yu, mo oli tingbaot yu olsem wan man we i tok tru oltaem. (Efes. 4:15, 25; Jem. 5:12) Taem ol man oli luksave se oli save trastem yu evri dei, bambae oli rere moa blong lesin long yu taem yu talemaot gud nius long olgeta. Taswe, !yumi mas meksua se Yes blong yumi i rili minim Yes!

^ par. 7 Smoltaem afta we Pol i raetem 1 Korin, hem i pas long Troas, blong go long Masedonia. Nao long ples ya, hem i raetem 2 Korin. (2 Kor. 2:12; 7:5) Mo biaen, hem i go long Korin.