Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wido Blong Jarefat i Kasem Blesing From Bilif Blong Hem

Wido Blong Jarefat i Kasem Blesing From Bilif Blong Hem

WAN wido we i pua i holemtaet pikinini blong hem. Hem i gat wan pikinini ya nomo. Hem i no save bilivim samting we i hapen long boe ya. Boe ya i jes laef bakegen. Smoltaem bifo, hem i bin holemtaet dedbodi blong boe blong hem mo i stap krae. Be naoia, hem i glad tumas taem boe ya i smael. Man we i kam stap long haos blong tufala, i talem long wido ya se: “Hemia pikinini blong yu. Hem i laef bakegen finis.”

Stori blong boe ya we i laef bakegen, i hapen klosap 3,000 yia bifo. Yu save ridim stori ya long buk blong 1 King japta 17. Man ya we i kam stap long haos blong woman ya mo boe blong hem, hemia profet Elaeja. ?Be hu ya woman ya? Baebol i no talem nem blong hem, be hem i wan wido we i stap long taon ya Jarefat. Bilif blong hem i strong moa taem boe blong hem i laef bakegen. Yumi save lanem sam impoten samting long stori blong hem.

JEHOVA I SANEM ELAEJA I GO LUK WAN WIDO

Jehova i pulum Elaeja blong talemaot se bambae drae taem i kasem olgeta ples we rabis king blong Isrel, Ehab, i rul long hem. Afta, Jehova i haedem Elaeja long wan ples we Ehab i no save faenem hem, mo i mekem wan merikel blong profet ya i save gat kakae. Jehova i sanem pijin ya reven blong i karem bred mo mit i go long profet ya. Biaen, Jehova i talem long Elaeja se: “Yu girap, yu go long taon ya Jarefat, klosap long Saedon, yu stap long ples ya. Mi mi toktok finis long wan wido long ples ya, blong hem bambae i givim kakae long yu.”—1 King 17:1-9.

Taem Elaeja i kasem Jarefat, hem i luk wan wido we i pua, i stap pikimap faeawud. !Be woman ya i pua we i pua! Maet Elaeja i no trastem tumas se woman ya nao bambae i givim kakae long hem. Be nating se i olsem, hem i toktok long woman ya, i se: “Plis yu givim smol wota long mi blong mi dring.” Taem woman ya i stap go blong kasem wota, Elaeja i singaot i go long hem, se: “Plis yu tekem smol kakae tu i kam.” (1 King 17:10, 11) Wido ya i save givim wota long strenja ya. Be i had blong hem i givim kakae.

Nao woman ya i talem se: ‘‘!O sore tumas! Hae God blong yu i laef, i stap we i stap, mo long fes blong hem, mi mi talem tru long yu se mi mi no gat kakae nating i stap. I gat wan kap flaoa nomo i stap long besin mo smol oel nomo i stap long botel. Mi kam long ples ya blong karem faeawud, blong mi go wokem smol kakae ya nomo we  i stap, blong mi wetem pikinini blong mi, mitufala i kakae. Hemia bambae i las kakae blong mitufala. Finis, bambae mitufala i stap olsem, gogo mitufala i ded.” (1 King 17:12) Yumi traem luk samting we yumi save lanem long toktok blong wido ya mo Elaeja.

Wido ya i luksave se Elaeja i wan man Isrel, mo hem i wan man blong God. Yumi luksave samting ya taem hem i talem toktok ya se: “Hae God blong yu [“Jehova,” NW] i laef, i stap we i stap.” Maet hem i save sam samting long saed blong God blong ol man Isrel. Be hem i no save gud God ya Jehova, from we hem i no talem se: “God blong mi.” Wido ya i stap long Jarefat. I luk olsem se taon ya i stap klosap long bigfala taon blong ol man Fonisia, we nem blong hem Saedon. I klia se ol man we oli stap long Jarefat oli mekem wosip long god ya Bal. Nating se i olsem, Jehova i luk wan gudfala samting long saed blong wido ya.

Nating se wido ya i pua mo i laef wetem ol man we oli wosipim ol aedol, be fasin blong hem i soemaot se hem i bilif long Jehova, God blong ol man Isrel. Jehova i sanem Elaeja i go long haos blong wido ya, blong tufala tugeta i save givgivhan long tufala blong tufala i stap sef. Stori ya i save tijim yumi long wan impoten lesen.

Ol man Jarefat oli wosipim Bal, be i no evri man long taon ya we oli gat kruked fasin. Taem Jehova i sanem Elaeja i go long haos blong wido ya, hem i soemaot se hem i luk ol man we hat blong olgeta i gud, we oli no wosipim hem yet. Yes, “sipos wan man i ona long God, mo i mekem ol samting we i stret long fes blong hem, bambae God i glad long hem, i nating we hem i wan laen blong Isrel, no i kamaot long wan narafala laen olgeta.”—Wok 10:35.

?I gat ol manples blong yu we oli olsem wido ya blong Jarefat? Nating se ol man ya oli laef long medel blong ol man blong ol giaman skul, be maet oli wantem tumas blong gat wan laef we i gud. Maet oli gat smol save long Jehova, no maet oli no save hem nating. Taswe, oli nidim we yumi givhan long olgeta blong oli save kam long tru wosip. ?Olsem wanem? ?Yu yu stap lukaot ol man olsem, mo yu stap givhan long olgeta?

“FASTAEM YU MEKEM WAN SMOL BRED”

Yumi traem tingting gud long samting we Elaeja i askem long wido ya blong mekem. Wido ya i jes talem long hem nomo se afta we hem i wokem smol kakae blong hem mo pikinini blong hem, bambae tufala i kakae finis tufala i ded. ?Be Elaeja i talem wanem? Hem i talem se: “Yu no wari, yu gohed yu wokem kakae blong yu. Be fastaem yu mekem wan smol bred long flaoa ya we i stap, yu tekem i kam long mi. Biaen yu wokem hemia we i stap, blong yu mo pikinini blong yu. Hae God i God blong mifala ol laen blong Isrel, mo hem i talem se bambae flaoa ya i no save finis long besin blong hem, mo oel ya i no save finis long botel blong hem, gogo kasem taem we hem bambae i sanem ren i kam.”—1 King 17:11-14.

Maet samfala oli save talem se: ‘?Yu krangke? !Bambae mi no givim laswan kakae blong mitufala long yu!’ Be wido ya i no talem olsem. Nating se hem i gat smol save nomo long Jehova, be hem i bilivim toktok blong Elaeja, nao hem i mekem samting we Elaeja i talem. !Hemia i wan bigfala samting we i traem bilif blong hem! !Mo desisen we hem i mekem i waes!

Wido ya i bilif long Jehova, God ya blong Elaeja, ale hem mo boe blong hem tufala i laef i stap

God i no lego wido ya. Olsem we Elaeja i promes, Jehova i mekem se smol kakae we wido ya i gat, i no finis nating. Wido ya mo pikinini blong hem wetem Elaeja, trifala i gat kakae gogo kasem we drae taem i finis. Yes, “flaoa i no finis nating long besin, mo oel i no finis long botel, stret olsem tok ya blong Hae God we profet i talemaot.” (1 King 17:16; 18:1) Sipos woman ya i no bin mekem samting we Elaeja i talem, bambae hem i no moa gat kakae. Be from we hem i bilif mo i trastem Jehova, ale hem i mekem kakae blong Elaeja fastaem.

 Lesen we yumi lanem long stori ya se, God i stap blesem ol man we oli bilif long hem. Taem wan samting i traem bilif blong yu, be yu no lego bilif blong yu, Jehova bambae i givhan long yu. Bambae hem i givim samting we yu nidim, i lukaot gud long yu, mo i kam fren blong yu, blong givhan long yu blong yu winim ol trabol.—Eks. 3:13-15.

Long yia 1898, magasin ya Zion’s Watch Tower, i tokbaot tijing we i kamaot long stori blong wido ya, i se: “Sipos bilif blong woman ya i bigwan, nao i pusum hem blong i obei, ale Masta bambae i luk se i stret blong hem i yusum Profet ya blong givhan long hem. Be sipos woman ya i no bilif, bambae Profet ya i save faenem wan narafala wido we i bilif. Hemia i sem mak long yumi. Long ol defdefren haf long laef blong yumi, Masta i putum yumi long sam ples we hem i save traem bilif blong yumi. Sipos yumi bilif, bambae yumi kasem blesing. Sipos yumi no bilif, bambae yumi lusum blesing.”

Taem sam samting oli traem bilif blong yumi, yumi mas lukaot advaes blong God long Baebol mo long ol buk blong yumi we oli tokbaot Baebol. Biaen, yumi folem ol advaes ya long laef blong yumi, nomata se samtaem yumi harem se i had blong mekem olsem. Yes, bambae yumi kasem blesing sipos yumi folem waes tok ya we i talem se: “I nogud yu ting se save ya blong yu naoia, hem i naf blong givhan long yu. Yu mas trastem Hae God long olgeta tingting blong yu. Long olgeta samting we yu stap mekem, yu mas tingbaot hem oltaem, mo sipos yu stap mekem olsem, hem bambae i soemaot stret rod long yu, blong yu yu folem.”—Prov. 3:5, 6.

‘!ATING YU KAM BLONG MEKEM PIKININI BLONG MI I DED!’

I gat wan narafala samting we i kamaot, we i traem bilif blong wido ya. Baebol i talem se: “Biaen long samting ya, pikinini blong woman ya i sik we i sik tumas, nao i ded.” Wido ya i harem nogud tumas, ale hem i traem blong faenemaot samting we i mekem se trabol ya i kasem hem. Nao hem i talem long Elaeja se: “!Man blong God! ?From wanem yu mekem samting ya long mi? ?Weswe? !Ating yu kam long ples ya blong talemaot ol sin blong mi long God, blong mekem pikinini blong mi i ded!” (1 King 17:17, 18) ?Wanem mining blong ol tok blong woman ya?

?Olsem wanem? ?Woman ya i tingbaot wan sin we i stap mekem tingting blong hem i trabol? ?Hem i ting se God i panisim hem? ?Hem i ting se God i yusum Elaeja blong mekem trabol i kasem hem? Baebol i no talem wan samting long saed ya, be i gat wan samting we i klia gud, hemia se wido ya i no talem se trabol ya i fol blong God.

Maet Elaeja i sek taem boe ya i ded mo taem mama blong hem i ting se hem nao i karem trabol ya i kam long tufala. From samting ya, hem i karem dedbodi blong boe ya i go antap long rum blong hem, nao hem i krae i go long Jehova i se: “Hae God. Yu yu God blong mi. ?From wanem yu yu mekem trabol ya we i nogud tumas i kam long woman ya? Hem i kaen tumas long mi, mo i stap lukaot gud long mi, be naoia, yu yu kilim pikinini blong hem i ded.” Elaeja i luk se wido ya i kaen tumas long hem mo i glad blong tekem hem i go stap long haos blong hem. Mo Elaeja i no wantem nating se Jehova i letem wan samting i mekem wido ya i harem nogud moa, from we samting ya i save sakem doti long nem blong God. Taswe, hem i askem strong long Jehova se: “Hae God, yu yu God blong mi. Plis yu mekem pikinini ya i laef bakegen.”—1 King 17:20, 21.

‘HEMIA PIKININI BLONG YU, HEM I LAEF BAKEGEN FINIS’

Jehova i lesin long prea blong Elaeja. Wido ya i givim samting we profet blong Jehova i wantem mo hem i soemaot se hem i bilif long Jehova. I luk olsem we Jehova i save se bambae hem i mekem boe ya i laef bakegen, taswe hem i letem we boe ya i sik gogo i ded. Taem boe ya i laef bakegen, hemia i mekem se ol man we bambae oli kamaot biaen, oli save bilif long laef bakegen. Mo hemia fas taem we Baebol i tokbaot man we i laef bakegen long ded. Taem Elaeja i prea mo i plis long Jehova, Jehova i mekem boe ya i laef bakegen. Yu traem tingbaot glad we wido ya i kasem taem Elaeja i talem long hem se: “Hemia pikinini blong yu. Hem i laef bakegen finis.” Biaen, wido ya i talem long Elaeja se: “Naoia, mi mi savegud we yu yu man blong Hae God, mo i tru we hem i stap givim tok blong hem long yu blong yu talemaot.”—1 King 17:22-24.

Stori long 1 King japta 17 i no moa tokbaot wido ya bakegen. Be maet hem i kam wan man blong Jehova mo i gohed blong holemstrong long Jehova, from we plante yia biaen, Jisas i tokbaot hem. (Luk 4:25, 26) Stori blong wido ya i tijim yumi se, God i blesem ol man we oli mekem i gud long ol man blong hem. (Mat. 25:34-40) Hemia i pruvum se God i givim samting we ol man blong hem oli nidim, nating sipos oli stap long hadtaem. (Mat. 6:25-34) Stori ya i soemaot se Jehova i wantem mekem ol dedman oli laef bakegen, mo hem i naf blong mekem oli laef bakegen. (Wok 24:15) Tru ya, hemia ol gudfala risen blong yumi tingbaot stori blong wido ya blong Jarefat.