Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Naoia We Yu Yangfala, i Gud Yu Mekem Ol Desisen We Oli Waes

Naoia We Yu Yangfala, i Gud Yu Mekem Ol Desisen We Oli Waes

“Yufala ol gel wetem ol boe, . . . yufala i mas presem nem blong Hae God.”SAM 148:12, 13.

1. ?Wanem sam gudfala taem we i mekem plante yangfala oli glad?

YUMI laef long wan taem we i impoten tumas. Plante milian man long olgeta neson oli stap mekem wosip long Jehova. Hemia wan samting we i neva hapen bifo. (Rev. 7:9, 10) Plante yangfala oli glad tumas from ol gudfala taem we oli gat blong singaot ol narafala oli kam “tekem wota ya blong laef.” (Rev. 22:17) Ol yangfala ya oli mekem Baebol stadi long ol man, mo oli givhan long olgeta blong oli mekem laef blong olgeta i kam gud moa. Sam narafala oli traehad blong lanem wan niufala lanwis mo blong talemaot gud nius long ol man we oli toktok narafala lanwis. (Sam 110:3; Aes. 52:7) ?Yu mas mekem wanem blong yu save joen long wok ya?

2. ?Eksampol blong Timoti i soemaot olsem wanem se Jehova i glad blong givim wok long ol yangfala? (Yu luk pija long stat blong stadi.)

2 Yu save mekem ol desisen naoia we bambae oli givim janis long yu long fiuja, blong yu mekem moa long wok blong Jehova. Yu traem tingbaot Timoti. Hem i mekem ol gudfala desisen taem hem i yangfala, ale taem hem i gat samwe 20 yia nomo, hem i naf blong mekem wok blong misinari. (Wok 16:1-3) Long taem we ol man Tesalonaeka oli agensem strong ol brata, trabol ya i fosem Pol blong i aot long Tesalonaeka. Be Pol i trastem se Timoti i save givhan long ol brata long Tesalonaeka, taswe sam manis nomo biaen, hem i talem long Timoti blong i gobak long niufala kongregesen ya. (Wok 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6) !Ating Timoti i glad tumas taem hem i kasem wok ya!

 DESISEN WE I IMPOTEN MOA

3. ?Wanem desisen we i impoten moa, mo wetaem yu mas mekem desisen ya?

3 Sipos yu wantem mekem ol desisen we oli impoten, yu mas mekem naoia we yu yangfala yet. ?Wanem desisen we i impoten moa? Hemia blong mekem wok blong Jehova. ?Wetaem i beswan taem blong mekem desisen ya? Jehova i talem se yu mas tingbaot hem taem yu yangfala yet. (Pri. 12:1) Wan rod nomo blong “tingbaot” Jehova, hemia blong mekem wok blong hem wetem fulhat blong yu. (Dut. 10:12) Desisen ya i impoten moa long ol narafala desisen. Samting we bambae yu mekem long fiuja i dipen long desisen ya.—Sam 71:5.

4. ?Wanem sam impoten desisen we bambae oli gat paoa long fasin blong yu blong mekem wok blong God?

4 I tru se fiuja blong yu i no dipen nomo long desisen blong yu blong mekem wok blong Jehova. Yu mas mekem desisen tu se bambae yu mared no nogat, bambae yu mared long hu, mo bambae yu mekem wanem wok. Hemia ol desisen we oli impoten. Be fastaem, yu mas jusum blong mekem wok blong Jehova wetem fulhat blong yu. (Dut. 30:19, 20) ?From wanem? From we desisen ya i joen wetem ol narafala impoten desisen we yumi tokbaot finis. Desisen we yu mekem long saed blong mared mo long saed blong wok, bambae i gat paoa long fasin blong yu blong mekem wok blong God. (Skelem wetem Luk 14:16-20.) Mo sipos yu wantem mekem wok blong God, hemia bambae i gat paoa long desisen we yu mekem long saed blong mared mo long saed blong wok. From samting ya, i gud we yu jusum samting we bambae i impoten moa long laef blong yu.—Fil. 1:10.

?BAMBAE YU MEKEM WANEM LONG YANGTAEM BLONG YU?

5, 6. Yu talem wan stori we i soemaot se yumi gat moa janis blong mekem wok blong Jehova taem yumi mekem gudfala desisen. (Mo tu, yu luk haf ya “Desisen We Mi Mekem Taem Mi Pikinini” long pej 32.)

5 Afta we yu jusum blong mekem wok blong Jehova, i gud we yu faenemaot wanem we hem i wantem se yu mekem, mo yu jusum se bambae yu mekem wok ya olsem wanem. Wan brata blong Japan i raetem se: “Taem mi gat 14 yia, mi bin go prij wetem wan elda long kongregesen blong mi. Elda ya i luksave se mi mi no glad blong prij. Long kaen fasin, hem i talem long mi se: ‘Yu gobak long haos, Yuichiro. Yu go sidaon mo yu tingting gud long ol samting we Jehova i mekem blong yu.’ Ale, mi mi mekem olsem we elda ya i talem. Be blong sam dei, mi stap gohed blong tingting mo mi prea. Sloslo, tingting blong mi i jenis. Taem mi go prij, mi faenemaot se mi glad blong mekem wok blong Jehova. Mi glad blong ridim ol stori blong ol misinari, mo mi stat blong tingbaot blong mekem moa long wok blong God.”

6 Yuichiro i stat blong mekem sam gudfala desisen. From samting ya, hem i kasem mak ya blong go mekem wok blong Jehova long wan narafala kantri. Hem i talem se: “Mi jusum blong lanem Inglis. Taem mi finisim skul blong mi, mi jusum blong wok haftaem nomo blong tijim Inglis, blong mi save paenia. Taem mi gat 20 yia, mi lanem lanwis blong Mongolia mo mi gat janis blong visitim wan grup blong ol pablisa we oli toktok lanwis blong Mongolia. Tu yia afta, long 2007, mi go long Mongolia. Taem mi go prij wetem sam paenia, mi luk we plante man oli wantem faenem trutok, ale mi wantem tumas blong kam stap long ples ya blong givhan long olgeta. Mi gobak long Japan blong mekem ol plan blong mi. Mi stap mekem wok blong paenia long Mongolia stat long Eprel 2008 finis. Laef long ples ya i no isi. Be ol man oli lesin long gud nius, mo mi gat janis blong givhan long olgeta blong oli kam klosap long Jehova. Mi harem se wanem we mi jusum i beswan samting long laef blong mi.”

7. ?Wanem desisen we yu mas mekem, mo yumi save lanem wanem long eksampol blong Moses?

7 Yu mas mekem prapa desisen blong yu se bambae yu yusum laef blong yu olsem wanem blong mekem wok blong Jehova. (Jos.  24:15) Mifala i no save talem long yu se yu mas mared, mo se yu mas mared wetem hu. Mifala i no save talem long yu se yu mas mekem wanem wok. ?Olsem wanem? ?Yu yu save faenem wan wok we i no nidim blong kasem plante trening from? Sam long yufala i stap long ol vilej we oli pua, mo sam narafala oli laef long ol taon we oli rij. Yufala i gat ol defdefren fasin, mo save we yufala i gat blong mekem samting i defdefren. Mo tu, trening blong yufala, samting we yufala i laekem, mo bilif blong yufala oli defdefren. Maet laef blong yufala i no sem mak, olsem we laef blong Moses i defren olgeta long laef blong ol yangfala man Hibru we oli stap long Ijip. Gel blong king nao i lukaot long Moses, taswe Moses i rij, be ol narafala yangfala man Hibru oli stap wok slef nomo. (Eks. 1:13, 14; Wok 7:21, 22) Olsem yu, olgeta tu oli laef long wan taem we i impoten tumas. (Eks. 19:4-6) Be olgeta wanwan oli mas jusum se bambae oli mekem wanem long laef blong olgeta. Moses i jusum blong mekem samting we Jehova i wantem, hemia i wan gudfala desisen.—Ridim Hibrus 11:24-27.

8. ?Weples yu save faenem help blong givhan long yu blong mekem ol gudfala desisen?

8 Jehova i givhan long yu blong yu save mekem ol desisen we oli waes. ?Hem i givhan olsem wanem? Hem i tijim yu long ol rul blong Baebol we yu save folem enitaem long laef blong yu. (Sam 32:8) Sipos yu no save se bambae yu folem ol rul ya olsem wanem, yu save askem long papa mo mama blong yu, no long ol elda, blong oli givhan long yu. (Prov. 1:8, 9) Bambae yumi luk tri rul blong Baebol we oli save givhan long yu naoia blong mekem ol desisen we oli waes.

TRI RUL BLONG BAEBOL WE OLI SAVE GIVHAN LONG YU

9. (1) ?Jehova i ona long yumi olsem wanem taem hem i letem yumi mekem prapa desisen blong yumi? (2) ?Wanem gudfala samting i save kamaot sipos yu lukaot Kingdom fastaem?

9 Yu lukaot Kingdom mo stret fasin blong hem fastaem. (Ridim Matiu 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehova i ona long yu taem hem i letem yu yu yusum taem blong yu olsem we yu wantem. Hem i no talem se yu mas yusum evri taem blong yu blong prij. Be Jisas i tijim se i impoten blong lukaot Kingdom fastaem. Taem yu lukaot Kingdom fastaem, bambae yu save mekem moa long wok blong Jehova. Bambae yu gat plante janis blong soemaot se yu lavem Jehova mo ol man raonabaot long yu, mo blong soemaot se yu wantem talem tangkiu long Jehova from promes ya blong laef we i no save finis. ?Olsem wanem long desisen blong yu long saed blong mared mo long saed blong wok? ?Oli soemaot se yu yu tingbaot moa ol samting we yu wantem gat, no yu lukaot Kingdom fastaem mo folem stret fasin blong hem?

10. ?Wanem samting i mekem Jisas i glad? ?Yu mas mekem wanem blong yu glad?

10 Yu save harem gud taem yu givhan long ol narafala. (Ridim Ol Wok 20:20, 21, 24, 35.) Hemia wan stamba rul blong laef. Jisas i save samting ya, taswe hem i mekem samting we Papa blong hem i wantem, mo i tijim gud nius long ol narafala. Ol wok ya oli mekem hem i glad. (Luk 10:21; Jon 4:34) Ating yu tu yu glad taem yu givhan long ol narafala. Taswe yu mas mekem ol desisen blong yu oli stanap long ol rul we Jisas i tijim. Sipos yu mekem olsem, bambae yu glad mo Jehova tu i glad.—Prov. 27:11.

11. ?From wanem Baruk i no moa glad, mo Jehova i givim wanem advaes long hem?

11 Yumi save glad bigwan taem yumi mekem wok blong Jehova. (Prov. 16:20) I gat wan taem we Baruk, sekretari blong Jeremaea, i lusum glad blong hem. Baruk i stat blong tingting moa long ol samting we hem i wantem, i bitim ol samting we Jehova i wantem. Jehova i luk samting ya, ale hem i talem long Baruk se: “?Olsem wanem? ?Yu ting se bambae yu kasem gudfala laef, i winim we ol narafala man bambae oli kasem? I nogud yu mekem olsem.” Sipos Baruk i obei, bambae hem i no ded taem ol ami oli kam spolem Jerusalem. (Jer. 45:3, 5) ?Yu ting se wanem nao bambae i mekem Baruk i glad? ?Mekem samting we  hem wan i wantem mo biaen i ded, no mekem samting we Jehova i wantem mo biaen i laef?—Jem. 1:12.

12. ?Wanem desisen blong Ramiro we i mekem hem i glad?

12 Wan brata we i glad taem hem i givhan long narafala, hemia Ramiro. Hem i talem se: “Mi mi gruap long wan famle we i pua, long wan vilej long ol Hil blong Andes. Taem bigfala brata blong mi i wantem pem skul fi blong mi blong go long yunivesiti, mi mi glad tumas. Be mi mi baptaes finis blong kam wan Witnes blong Jehova, mo wan paenia i askem mi finis blong mi go wetem hem long wan smol taon blong prij. Ale mi mi go wetem paenia ya. Mi lanem blong katem hea blong ol man, mo mi statem wan smol bisnes blong mi blong katem hea.” Plante man long taon ya oli glad blong stadi Baebol. Biaen, i gat wan niufala kongregesen long taon ya, we lanwis blong ol pablisa i sem mak long lanwis blong Ramiro. Ale Ramiro i joen long kongregesen ya, mo ten yia finis hem i mekem wok blong paenia long ples ya. Hem i talem se i no moa gat wan narafala wok we i givim moa glad long hem, i bitim wok ya blong givhan long ol man blong oli save Baebol long prapa lanwis blong olgeta.

Ramiro i glad we hem i mekem wok blong Jehova stat taem hem i yangfala (Yu luk haf 12)

13. ?From wanem i gud we yu stat naoia blong mekem wok blong Jehova, wetem fulhat blong yu?

13 Yu mas glad blong mekem wok blong Jehova long yangtaem blong yu. (Ridim Prija 12:1.) Yu no mas ting se yu mas faenem wan gudfala wok, ale biaen, yu save mekem wok blong paenia. I gud yu stat naoia blong mekem wok blong Jehova wetem fulhat blong yu, bifo we yu gat wan famle blong lukaot long hem. ?Yu yu wantem mekem wanem blong Jehova? Maet yu wantem paenia no yu wantem prij long ol man we oli toktok narafala lanwis. Maet yu save mekem moa wok long kongregesen blong yu. Nomata wanem mak we yu wantem kasem, be yu mas wok blong yu kasem samting we yu nidim long laef. I gud yu askem se: “?Bambae mi jusum wanem wok? ?Mo mi mas tren hamas yia blong mi mekem wok ya?

 YU YUSUM OL RUL BLONG BAEBOL BLONG MEKEM DESISEN WE I WAES

14. ?Yu mas tingbaot wanem taem yu wantem jusum wan wok?

14 Ol trifala rul ya blong Baebol bambae oli givhan long yu taem yu wantem jusum wan wok. Ating wan ofis blong gavman no ol tija blong yu, oli save sam wok we yu save mekem long ples blong yu, no long wan narafala ples we yu wantem go long hem. Ol man ya oli save givhan long yu, be yu mas lukaot. Ol man we oli no lavem Jehova oli save pulum yu blong laekem wol ya. (1 Jon 2:15-17) Taem yu stap lukaot wok, yu no mas fogetem se hat blong yu i save trikim yu isi nomo.—Ridim Ol Proveb 14:15; Jer. 17:9.

15, 16. ?Hu i save givim gudfala advaes long yu long saed blong wok?

15 Taem yu faenemaot sam wok we yu save mekem, yu mas lukaot advaes blong givhan long yu. (Prov. 1:5) ?Hu i save yusum ol rul blong Baebol blong givhan long yu blong skelem gud ol wok ya? Yu mas lesin long olgeta we oli lavem Jehova, oli lavem yu, mo oli save gud yu mo laef blong yu. Olgeta ya bambae oli givhan long yu blong yu tingting gud long samting we yu naf blong mekem, mo samting we yu wantem mekem. Maet ol samting we oli talem bambae i halpem yu blong tingting bakegen long ol mak we yu wantem kasem. Sipos papa mo mama blong yu tufala i lavem Jehova, tufala i save givhan bigwan long yu. Mo ol elda long kongregesen tu oli save givim gudfala advaes long yu. I gud yu storian wetem ol paenia mo ol brata we oli goraon long ol kongregesen, blong luk se from wanem oli jusum blong yusum taem mo paoa blong olgeta, blong mekem wok blong Jehova. ?Oli mekem wanem blong statem wok blong paenia? ?Wanem wok we oli bin mekem, bifo we oli mekem wok blong Jehova? ?Wanem ol blesing we oli kasem?—Prov. 15:22.

16 Olgeta we oli save gud yu, oli save givim gudfala advaes long yu. ?Be olsem wanem sipos yu wantem lego skul mo mekem wok blong paenia, from we yu no wantem wok had long skul? Wan man we i lavem yu, bambae i luksave from wanem yu wantem lego skul. Ale, hem i save givhan long yu blong luksave se skul bambae i halpem yu blong yu no lego wan wok kwiktaem. Hemia wan impoten fasin we yu nidim sipos yu wantem mekem wok blong Jehova olwe.—Sam 141:5; Prov. 6:6-10.

17. ?Wanem kaen wok we yu no mas jusum?

17 Evri man we oli mekem wok blong Jehova, bambae oli kasem sam hadtaem we i save mekem bilif blong olgeta i slak, mo i save pulum olgeta i go longwe long Jehova. (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8) Sam wok oli save spolem bilif blong yu i bitim sam narafala wok. Ating yu luk finis se i gat sam kaen wok we samfala oli jusum, nao bilif blong olgeta i kam slak. (1 Tim. 1:19) I no waes blong mekem ol wok we oli save spolem yu, nao yu no moa fren gud wetem Jehova.—Prov. 22:3.

YU MAS GLAD BLONG STAP OLSEM WAN YANGFALA KRISTIN

18, 19. ?Sipos yu harem se yu no wantem mekem wok blong Jehova, yu mas mekem wanem?

18 Sipos yu yu wantem mekem wok blong Jehova, yu mas yusum janis we hem i givim long yu naoia we yu yu yangfala yet. Olsem nao, bambae yu glad blong mekem wok blong hem, long impoten taem ya we yumi stap long hem.—Sam 148:12, 13.

19 ?Be olsem wanem sipos yu harem se yu no wantem mekem wok blong Jehova? Yu mas gohed blong mekem bilif blong yu long Jehova i kam strong moa. Pol i eksplenem samting we hem i mekem, blong Jehova i blesem hem. Hem i talem se: “Sipos sam long yufala oli gat narafala tingting, God bambae i mekem samting ya i moa klia long olgeta. Be fastaem, yumi mas gohed long rod ya we yumi stap folem kam kasem naoia.” (Fil. 3:15, 16) Yu mas rimemba se Jehova i lavem yu. Ol advaes blong hem oli beswan. Yu mas letem hem i givhan long yu blong mekem ol desisen we oli waes naoia, taem yu yu yangfala yet.