Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Hu Ya Ol Nambawan Lida?

?Hu Ya Ol Nambawan Lida?

“Bambae yumi save sanem ol nambawan lida blong yumi wetem ol soldia blong olgeta, blong go faet agens long olgeta.”—MAEKA 5:5.

1. ?From wanem plan blong king blong Siria mo king blong Isrel i no save wok?

LONG ol yia bitwin 762 mo 759 B.K.T., king blong Isrel mo king blong Siria tufala i faet agensem king blong Juda. Tufala i wantem winim Jerusalem mo tekemaot Ahas long jea blong king. Mo tufala i wantem putum wan narafala man long ples blong hem, maet wan man we i no kamaot long laen blong King Deved. (Aes. 7:5, 6) Be plan ya i no save wok. Jehova i promes finis se man we i rul long Juda bambae i kamaot oltaem long laen blong Deved. Mo tok blong God i stap kamtru oltaem.—Jos. 23:14; 2 Saml. 7:16.

2-4. ?Profet tok blong Aesea 7:14, 16 i kamtru olsem wanem (1) long taem blong Aesea, (2) mo long taem blong Jisas?

2 Long stat, i luk olsem se king blong Siria mo king blong Isrel bambae tufala i win. !Long wan faet nomo, Ahas i lusum 120,000 soldia blong hem! Mo “Mahasea we i pikinini blong King Ahas,” hem tu i ded long faet ya. (2 Kron. 28:6, 7) Be Jehova i stap lukluk ol samting ya. Hem i tingbaot promes we hem i mekem long Deved. Ale hem i sanem profet Aesea blong i go talemaot wan profet tok we bambae i leftemap tingting blong ol man Juda.

3 Aesea i talem se: “Wan yang gel we naoia i gat bel, bambae i bonem wan pikinini boe blong hem, mo bambae i putum nem blong hem, se Emanuel. . . . Naoia yu yu fraet tumas long tufala king ya, be yu wet. Bambae i no kasem taem ya yet we pikinini ya i gat tutri yia blong hem olsem, be ol graon blong tufala king ya, bambae i no moa gat wan man nating i stap long hem.” (Aes. 7:14, 16) I tru se fas haf blong profet tok ya i tokbaot Mesaea taem i bon. (Mat. 1:23) Be long taem blong Jisas, king blong Siria mo king blong Isrel tufala i no faet agensem ol man Juda. Taswe, profet tok ya long saed blong Emanuel i mas kamtru fastaem long taem blong Aesea. ?Hem i kamtru olsem wanem?

4 Smoltaem afta we Aesea i talemaot profet tok ya, woman blong hem i gat bel mo i bonem wan pikinini boe we  nem blong hem Mahe-salal-has-bas. Maet pikinini ya hem i “Emanuel” we Aesea i stap tokbaot. * Long taem bifo, taem wan bebi i bon, papa mo mama blong hem tufala i save putum wan nem long hem we maet i blong makem wan spesel taem. Be tufala mo ol famle blong tufala, oli save singaot pikinini ya long wan narafala nem. (2 Saml. 12:24, 25) I no gat wan vas long Baebol we i soemaot se ol man oli singaotem Jisas long nem ya Emanuel.—Ridim Aesea 7:14; 8:3, 4.

5. ?Wanem krangke desisen we King Ahas i mekem?

5 Taem king blong Isrel mo king blong Siria tufala i stap faet agensem Juda, neson blong Asiria tu i plan blong winim Isrel. Neson ya hem i strong we i strong, mo hem i stat blong gat paoa antap long ol narafala neson. Aesea 8:3, 4 i talem se fastaem, king blong Asiria bambae i winim Siria mo Isrel. Biaen, bambae hem i faet agensem king blong Juda. King Ahas i no trastem profet tok blong Aesea, be hem i girap i go mekem kontrak wetem king blong Asiria. !Hemia wan krangke desisen stret! From samting ya, ol man Asiria oli bos long ol man Juda mo oli mekem i strong tumas long olgeta. (2 King 16:7-10) Ahas i wan lida we i no lukaot gud nating long ol man Juda. I gud we yumi askem se: ‘Taem mi wantem mekem wan desisen we i impoten, ?mi mi trastem hu? ?Mi trastem God no ol man?’—Prov. 3:5, 6.

WAN NIUFALA LIDA I MEKEM SAMTING WE I GUD

6. ?Ahas i defren olsem wanem long Hesekia?

6 Taem King Ahas i ded long yia 746 B.K.T., ol man Juda oli pua, mo oli no moa mekem wosip long Jehova. Esekia we i boe blong Ahas, i kam king. ?Wanem fas samting we bambae hem i mekem? ?Bambae hem i traem blong mekem se neson ya i kam rij bakegen? Nogat. Hesekia i lavem Jehova, mo hem i wan lida we i lukaot gud long ol man Juda. Fas samting we hem i mekem, hemia blong givhan long ol man blong oli wosipim Jehova bakegen. Taem hem i kasem save long samting we God i wantem se hem i mekem, hem i obei kwiktaem. !Hem i soemaot wan nambawan eksampol long yumi!—2 Kron. 29:1-19.

7. ?From wanem ol Livaet oli nidim we niufala king i sapotem olgeta?

7 Ol Livaet oli gat bigfala wok ya blong givhan long ol man blong oli wosipim Jehova bakegen. Taswe, Hesekia i mekem wan miting wetem olgeta mo i promes long olgeta se bambae hem i sapotem olgeta. Maet ol Livaet we oli stap long miting ya, oli krae from we oli glad taem oli harem king i talem se: ‘Yufala ya nao we [Jehova] i bin jusumaot yufala blong lidim ol man blong hem blong mekem wosip long hem.’ (2 Kron. 29:11) !King i givim raet long ol Livaet se oli mas givhan long ol man blong oli wosipim Jehova!

8. ?Wanem sam narafala samting we Hesekia i mekem, blong givhan long ol man blong oli wosipim Jehova bakegen? ?Wanem samting i kamaot from?

8 Hesekia i singaot olgeta man long Juda mo long Isrel blong oli mekem wan bigfala lafet blong Pasova. Afta long hemia, oli mekem Lafet blong Kakae Bred we i No Gat Is long hem, we i gohed blong seven dei. Oli glad tumas long lafet ya, ale oli mekem lafet ya i gohed blong seven dei bakegen. Baebol i talem se: “Olgeta man long taon ya oli glad tumas, from we i stat bifo long taem blong King Solomon, pikinini blong King Deved, kam kasem taem ya, be neva i gat wan samting olsem.” (2 Kron. 30:25, 26) Lafet ya i leftemap tingting blong olgeta man. Yumi ridim long 2 Kronikel 31:1, se: “Biaen long ol lafet ya, . . . oli brebrekem ol longlongfala ston we ol man oli stanemap blong mekem wosip long olgeta, mo oli katemdaon ol pija blong woman god ya Asera, mo oli spolem ol olta mo ol ples blong mekem wosip long ol god ya.” Ol man Juda oli kambak long Jehova. Samting ya i  rerem olgeta from ol trabol we bambae oli kasem i no longtaem.

KING I TRASTEM JEHOVA

9. (1) ?Wanem i spolem plan blong king blong Isrel? (2)  ?Wanem samting we Senakerib i winim long Juda?

9 Tok blong Aesea i kamtru taem ol man Asiria oli winim king blong Isrel, mo oli tekem ol man blong hem oli go kalabus long kantri blong olgeta. Samting ya i spolem plan blong king blong Isrel, hemia blong putum wan man we i no laen blong Deved, blong i king long Juda. ?Be wanem plan blong ol man Asiria? Naoia oli wantem winim neson blong Juda tu. Baebol i talem se: “Long taem ya we King Hesekia i stap rul yet long Juda, long namba fotin yia blong hem, King Senakerib, we i king blong Asiria, wetem ol soldia blong hem oli kam long Juda, oli stap mekem faet agens long olgeta taon long kantri ya we oli gat ol stonwol i goraon long olgeta, mo oli stap holem ol ples ya.” Senakerib i winim 46 taon blong Juda. Yu traem tingbaot se bambae yu yu harem olsem wanem sipos yu stap long Jerusalem long taem ya. Yu luk we ol ami blong Asiria oli winim wan taon finis, afta narawan, mo narawan bakegen, mo naoia oli stap kam klosap long haos blong yu.—2 King 18:13.

10. ?From wanem profet tok blong Maeka i mas leftemap tingting blong Hesekia?

10 Hesekia i save se ol man Asiria oli stap kam blong mekem faet long olgeta. Be hem i no fraet mo i no go askem help long wan narafala kantri, olsem we Ahas i bin mekem. Hesekia i trastem Jehova. (2 Kron. 28:20, 21) Maet hem i save profet tok blong Maeka we i tokbaot wan enemi we i olsem “ol man Asiria,” se: “Bambae yumi save sanem ol nambawan lida blong yumi wetem ol soldia blong olgeta, blong go faet agens long olgeta. Nao ol strong soldia ya blong yumi bambae oli winim ol man Asiria ya, oli kilim olgeta i ded.” (Maeka 5:5, 6) I sua se ol tok ya blong Jehova oli leftemap tingting blong Hesekia. Oli soemaot se Jehova bambae i yusum wan ami we i defren lelebet, blong winim ol man Asiria.

11. ?Wetaem profet tok long saed blong ol nambawan lida i kamtru fulwan?

11 Profet tok ya long saed blong ol nambawan lida bambae i kamtru fulwan, plante yia afta we Jisas i bon. Jisas bambae i “rul long ol laen blong Isrel” mo stamba blong hem i kamaot long ‘wan olfala bubu bifo.’ (Ridim Maeka 5:1, 2.) Bambae profet tok ya i kamtru  long fiuja, taem enemi ya we i olsem “ol man Asiria,” i wantem kilim i ded ol man blong Jehova. Jisas bambae i lidim wan ami blong oli winim enemi ya. ?Wanem ami ya? Bambae yumi tokbaot afta. Be fastaem, bambae yumi tokbaot samting we Hesekia i mekem taem ol man Asiria oli kam mekem faet long olgeta, mo samting we yumi save lanem from.

HESEKIA I MEKEM SAM SAMTING

12. ?Hesekia mo ol haeman blong hem, oli mekem wanem blong protektem ol man blong God?

12 Taem yumi harem se yumi no save stretem wan problem, Jehova i rere oltaem blong givhan long yumi. Be hem i wantem se yumi mekem evri samting we yumi naf blong mekem blong winim problem ya. Hesekia i mekem samting we hem i naf blong mekem. Baebol i talem se hem i toktok wetem “ol haeman blong hem,” nao olgeta evriwan oli agri blong “berem ol springwota afsaed long taon. Mo tu, hem i “wokemgud ol samting blong blokem ol enemi oli no kam insaed long taon ya. Hem i wokem bigfala stonwol blong hem i gud bakegen, mo i wokem ol wajhaos antap long hem. Mo afsaed long stonwol ya, hem i wokem wan narafala stonwol bakegen i goraon long taon ya.” Mo tu, “hem i mekem ol man blong hem oli mekemrere plante spia mo sil blong olgeta.” (2 Kron. 32:3-5) Long taem ya, Jehova i yusum Hesekia, ol haeman blong hem, mo ol profet blong hem, blong oli protektem ol man blong hem, mo oli lidim gud olgeta.

13. ?Wanem impoten samting we Hesekia i mekem blong ol man blong hem oli rere? ?Ol tok blong hem oli givhan long ol man olsem wanem?

13 Hesekia i mekem wan narafala samting bakegen we i impoten moa, i bitim wota we hem i berem mo stonwol we hem i bildim. Hem i wan lida we i tingbaot ol man blong hem. Taswe, hem i singaot olgeta oli kam wanples mo i leftemap tingting blong olgeta. Hem i talem se: “!Tingting blong yufala i mas strong! !Yufala i mas stanap strong oltaem! Yufala i no mas fraet long king ya blong Asiria. . . . Hem i gat paoa, be paoa blong hem i kam long man nomo. Be long saed blong yumi i no olsem. Hae God i God blong yumi, mo hem nao i stap givhan long yumi. Paoa blong hem i bigwan moa winim paoa blong olgeta, mo hem bambae i faet long ol faet ya blong yumi.” Hesekia i talem long olgeta se Jehova bambae i faet long saed blong olgeta. Hemia i givhan long olgeta blong oli bilif long God mo blong oli no fraet. Hesekia mo ol haeman blong hem, wetem profet Maeka mo Aesea, oli soemaot se oli ol gudfala lida olsem we Jehova i bin talem.—2 Kron. 32:7, 8; ridim Maeka 5:5, 6.

[Tok blong pija long pej 16]

14. ?Rabsake i talem wanem? ?Ol man Jerusalem oli mekem wanem?

14 King blong Asiria mo ol ami blong hem, oli stap long taon ya Lakis, long saotwes blong Jerusalem. Nao hem i sanem tri haeman blong hem blong oli go talem long ol man long Jerusalem se oli mas putum olgeta long han blong hem. Wan long trifala ya we oli stap singaot hem se Rabsake, hem i toktok long ol man ya long lanwis blong olgeta. Fastaem, hem i traem blong pulum olgeta blong oli no lesin long King Hesekia, be oli obei long ol man Asiria. Biaen, hem i giaman long olgeta se bambae hem i putum olgeta long wan narafala kantri we i gat plante gudfala samting long hem, mo oli save harem gud long ples ya. (Ridim 2 King 18:31, 32.) Mo hem i talem se ol god blong ol narafala neson oli no naf blong protektem ol man blong olgeta, taswe Jehova tu bambae i no naf blong sevem ol man Jerusalem. Be ol man Jerusalem oli waes, oli stap kwaet nomo, oli no talem wan tok nating. Tede, ol man blong Jehova oli stap folem eksampol blong olgeta.—Ridim 2 King 18:35, 36.

15. ?Jehova i wantem se ol man Jerusalem oli mekem wanem? ?Hem i sevem taon ya olsem wanem?

15 I tru se Hesekia i harem nogud tumas from toktok blong man ya, be hem i no go luk wan narafala neson blong i halpem hem. Hem i talem long Aesea blong i askem long Jehova blong i givhan long olgeta. Aesea i  talem long hem se: “King blong Asiria wetem ol soldia blong hem bambae oli no save kam insaed long taon ya. Bambae oli no save lego wan ara nating i kam long hem.” (2 King 19:32) Jehova i wantem se ol man Jerusalem oli stap kwaet nomo mo oli trastem hem. Hem nao bambae i faet long saed blong olgeta. !Mo hemia nao samting we hem i mekem! “Long naet ya, wan enjel blong Hae God i kam long ples ya we ol soldia blong Asiria oli stap long hem, i kilim wan handred eiti faef taosen soldia oli ded.” (2 King 19:35) Ol man Jerusalem oli no ded, i no from ol samting we Hesekia i mekem blong protektem taon ya, be i from paoa blong Jehova.

SAMTING WE YUMI LANEM

16. ?Hu tede i olsem (1) ol man Jerusalem, (2) “ol man Asiria,” (3) mo ol nambawan lida?

16 Profet tok long saed blong ol nambawan lida, i kamtru fulwan long taem blong yumi. Bifo, ol man Asiria oli go faet agensem ol man Jerusalem. I no longtaem, wan enemi we i olsem “ol man Asiria,” bambae i mekem faet long ol man blong Jehova mo i traem blong kilim olgeta oli ded. Baebol i tokbaot faet ya, wetem faet blong ‘King Gogo,’ faet blong “king blong not,” mo faet blong “ol king blong wol.” (Esik. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Rev. 17:14; 19:19) ?Olsem wanem? ?Ol faet ya oli defdefren? Yumi no save. Maet Baebol i yusum plante defren nem blong tokbaot wan faet nomo. ?Jehova i yusum wanem ami blong blokem rabis enemi ya? Hem i yusum wan ami we i defren lelebet. Baebol i talem se long ami ya, i gat “ol nambawan lida wetem ol soldia blong olgeta.” (Maeka 5:5) ?Ol man ya oli hu? Hemia ol elda long kongregesen. (1 Pita 5:2) Tede, Jehova i yusum plante elda blong oli lukaot gud long ol man blong hem, mo oli givhan long olgeta blong oli rere from faet blong “ol man Asiria.” Profet tok blong Maeka i talem se bambae oli “lukaot long ples blong ol man Asiria wetem naef blong faet.” (Maeka 5:6, NW) Wan long ol tul blong faet we oli yusum blong winim enemi ya, hemia Tok blong God we hem i “naef blong faet we Tabu Spirit i givim.”—Efes. 6:17; 2 Kor. 10:4.

17. ?Wanem fo samting long stori ya we oli save givhan long ol elda?

17 Ol elda, yufala i save lanem fo gudfala samting long stori ya we yumi jes tokbaot: (1) Beswan samting we yufala i save mekem blong yufala i rere from faet ya blong “ol man Asiria,” hemia blong mekem bilif blong yufala long God i kam strong, mo yufala i givhan long ol brata blong yufala blong oli mekem sem mak. (2) Taem “ol man Asiria” oli kam faet, yufala i mas trastem fulwan se Jehova bambae i sevem yumi. (3) Long taem ya, maet bambae yufala i luk se advaes we ogenaesesen blong Jehova i givim, i narakaen. Be yumi evriwan i mas rere blong obei long olgeta advaes we yumi kasem, nomata se yumi agri long hem no nogat. Sipos yumi obei, bambae yumi sevem laef blong yumi. (4) Olgeta man we oli stap trastem edukesen blong wol ya, ol sas samting, mo ol ogenaesesen blong ol man, oli mas jenisim tingting blong olgeta naoia. Ol elda, yufala i mas rere blong givhan long eni man we i no trastem fulwan Jehova.

18. Sipos yumi tingting gud long stadi ya, ?hemia bambae i givhan long yumi long fiuja olsem wanem?

18 I gat taem i stap kam we bambae yumi harem olsem se i no gat samting i blokem yumi, olsem ol man Jerusalem long taem blong Hesekia. Taem samting ya i hapen, ol tok blong Hesekia oli save mekem bilif blong yumi i kam strong. I gud yumi tingbaot se ol enemi blong yumi oli ‘gat paoa, be paoa blong olgeta i kam long man nomo. Be long saed blong yumi i no olsem. [Jehova] i God blong yumi, mo hem nao i stap givhan long yumi. Paoa blong hem i bigwan moa winim paoa blong olgeta, mo hem bambae i faet long ol faet ya blong yumi.’—2 Kron. 32:8.

^ par. 4 Hibru tok ya we oli tanem i kam “yang gel” long Aesea 7:14, i save minim wan mared woman, no i save minim wan yang gel we i no stap wetem man yet. Taswe, tok ya i stret long woman blong Aesea mo long yangfala woman Isrel ya, Meri.