Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wok Blong Paenia i Mekem Yumi Fren Moa Wetem God

Wok Blong Paenia i Mekem Yumi Fren Moa Wetem God

‘I gud yumi presem God blong yumi.’—SAM 147:1.

1, 2. (1) Taem yumi tingbaot mo tokbaot wan fren no famle blong yumi, ?wanem i save hapen? (Yu luk pija antap.) (2) ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tingting gud long olgeta?

TAEM yumi tingbaot mo tokbaot wan fren no famle blong yumi, yumi laekem hem moa. Sem mak taem yumi tingbaot mo tokbaot Jehova God. Deved i wan man blong lukaot long sipsip. Long naet, hem i stap afsaed wetem ol sipsip, mo i stap lukluk i go antap long ol sta long skae. Hem i tingting dip long ol nambawan fasin blong Jehova mo ol naesfala samting we hem i mekem. Nao hem i raetem se: “Taem mi mi luk skae we yu yu mekem, mo mi luk mun mo ol sta we yu yu putum olgeta oli stap long stret ples blong olgeta, mi luk man se hem i nating nomo. I no stret blong yu yu tingbaot hem. I no stret nating blong yu lukaot gud long hem.” (Sam 8:3, 4) Aposol Pol tu i talem ol gudfala toktok, taem hem i tingbaot olsem wanem plan blong Jehova i stap kamtru long ol Kristin we tabu spirit i makemaot olgeta, i se: “!Olgeta! !Fasin blong God blong givhan long ol man, i gud tumas! !Waes blong hem, mo save blong hem i bigfala tumas, i bitim mak!”—Rom 11:17-26, 33.

2 Long wok blong prij, yumi tingbaot Jehova mo yumi tokbaot hem. Samting ya i mekem se yumi fren moa wetem hem. Plante brata mo sista we oli fultaem paenia oli talem se wan long ol blesing we oli kasem taem oli prij moa, hemia se oli lavem God moa. Stadi ya bambae i givhan long ol paenia mo olgeta we oli wantem mekem wok blong paenia, blong oli tingting gud long ol kwestin ya: ?Wok blong paenia i save givhan long yu olsem wanem, blong yu fren moa wetem Jehova? Sipos yu yu wan paenia finis, ?wanem i save givhan long yu blong yu gohed long gudfala wok ya? Sipos yu no wan paenia yet, ?yu save jenisim wanem samting blong yu save stat long  wok ya? Fastaem, bambae yumi tokbaot olsem wanem wok blong paenia i mekem se yumi fren moa wetem God.

WOK BLONG PAENIA I MEKEM YUMI FREN MOA WETEM GOD

3. Taem yumi tokbaot ol blesing blong Kingdom long wok blong prij, ?samting ya i mekem wanem long yumi?

3 Taem yumi talemaot ol blesing blong Kingdom long narafala, yumi kam klosap moa long Jehova. Taem yu prij long ol man long haos blong olgeta, ?yu yu laekem blong soem wanem vas long olgeta? Maet yu laekem Ol Sam 37:10, 11; Daniel 2:44; Jon 5:28, 29, no Revelesen 21:3, 4. Taem yumi tokbaot ol promes ya, hemia i mekem yumi tingbaot bakegen se “evri samting we oli gud mo evri presen we oli nambawan,” oli kamaot long Jehova nomo. Nao yumi kam klosap moa long hem.—Jem. 1:17.

4. Taem yumi prij, ?wanem i mekem se yumi glad tumas long gudfala fasin blong God?

4 Taem yumi luk ol man we yumi prij long olgeta oli harem nogud, yumi glad tumas se yumi save trutok. Ol man we oli no save trutok, oli no gat wan samting blong givhan long olgeta blong oli glad mo oli win long laef. Oli wari long ol samting we bambae oli kamaot long wol, mo oli no save rod blong winim ol trabol. Oli traem faenemaot from wanem nao oli stap laef. Plante we oli strong long skul blong olgeta, olgeta tu oli no gat save long Baebol. Oli sem mak long ol man Nineve bifo. (Ridim Jona 4:11.) Taem yumi joen plante long wok blong prij, yumi luksave moa se Jehova i stap lukaot gud long yumi. (Aes. 65:13) Yes, Jehova i givim ol samting we ol man blong hem oli nidim. Be i no hemia nomo. Hem i givim janis tu long olgeta man, blong oli putum tingting blong olgeta long ol nambawan promes blong hem nao oli harem gud. Hemia i pulum yumi blong tingbaot se Jehova i gud tumas.—Rev. 22:17.

5. Taem yumi givhan long ol narafala blong oli save trutok, ?olsem wanem long ol trabol blong yumi?

5 Taem yumi givhan long ol narafala blong oli save trutok, yumi no moa tingting tumas long ol trabol blong yumi. Wan fultaem paenia, nem blong hem Trisha, i harem nogud tumas taem papa mo mama blong hem, tufala i divos. Wan dei hem i no wantem go prij, from we hem i harem nogud tumas. Nating se i olsem, hem i go mekem wan Baebol stadi. Stadi ya i blong tri pikinini we papa blong olgeta i lego olgeta, mo bigfala brata blong olgeta i stap mekem i nogud long olgeta. Trisha i talem se: “Taem mi tingbaot trabol blong olgeta, mi luksave se trabol we mi mi gat i nating nomo. Taem mifala i stap stadi, ae blong olgeta i saen mo oli stap laf smosmol from we oli glad tumas. Ol pikinini ya oli olsem presen we Jehova i givim, speseli long dei ya we mi mi harem nogud tumas.”

6, 7. (1) Taem yumi tijim narafala long Baebol, ?wanem i mekem se bilif blong yumi i kam strong moa? (2) Taem yumi luk ol jenis we Baebol i mekem long laef blong man, ?hemia i mekem wanem long yumi?

6 Taem yumi tijim narafala long Baebol, bilif blong yumi i kam strong moa. Aposol Pol i tok agensem sam man Jiu we oli no mekem samting we oli tijim narafala long hem, i se: “Yufala i save tijim ol narafala man. ?Be from wanem yufala i no save tijim yufala bakegen?” (Rom 2:21) Ol paenia oli gat plante janis blong tijim ol narafala long trutok mo blong mekem ol Baebol stadi. Be sipos oli wantem mekem gud wok ya, fastaem oli mas tijim olgeta bakegen. Hemia i min se oli mas rere long ol stadi wanwan, mo oli mas lukaot moa save long sam kwestin we ol man oli askem. Wan paenia, nem blong hem Janeen, i talem se evri taem we hem i tijim narafala long trutok, hem i harem se trutok ya i go dip moa long hat mo tingting blong hem. Nao bilif blong hem i kam strong moa.

7 Taem yumi luk ol bigfala jenis we Baebol  i mekem long laef blong man, yumi luksave moa se waes blong God i gud tumas. (Aes. 48:17, 18) Hemia i mekem se tingting blong yumi i kam strong moa blong folem ol tok blong Baebol. Wan narafala paenia, nem blong hem Adrianna, i talem se: “Taem ol man oli folem prapa waes blong olgeta, laef blong olgeta i fasfas. Be taem oli stat blong folem waes blong Jehova, laef blong olgeta i kam gud moa.” Phil tu i sapraes bigwan taem hem i luk ol bigfala jenis we paoa blong Jehova i save mekem long laef blong man.

8. Taem yumi prij wetem ol brata mo sista, ?oli givhan long yumi olsem wanem?

8 Taem yumi prij wetem ol brata mo sista, oli leftemap tingting blong yumi. (Prov. 13:20) Ol paenia oli prij plante wetem ol narafala brata mo sista. Hemia i mekem se ‘bilif blong olgeta i givhan long narafala, mo bilif blong narafala i givhan long olgeta.’ (Rom 1:12; ridim Hibrus 10:24.) Wan paenia, nem blong hem Lisa, i talem se long ples we hem i wok long hem, ol man oli jalus, mo oltaem oli traem winim narafala. I nating nomo sipos oli spolem narafala, oli mas win.Oli tokbaot man mo oli tok swea. Lisa i talem tu se: “Samtaem oli jikim mi from ol gudfala fasin blong mi. Be taem mi mi prij wetem ol brata mo sista, oli leftemap tingting blong mi. Long en blong dei, mi mi harem gud nating se mi taed.”

9. Taem man i mekem wok blong paenia wetem woman blong hem, ?olsem wanem long mared blong tufala?

9 Taem man i mekem wok blong paenia wetem woman blong hem, mared blong tufala i kam gud moa. (Pri. 4:12) Madeline mo man blong hem, tufala tugeta i paenia. Madeline i talem se: “Mitufala i gat janis blong storian plante. Mitufala i tokbaot wanem i hapen long wok blong prij. Sipos no, mitufala i tokbaot wan samting long Baebol riding  we mitufala i save yusum long wok blong prij. Evri yia we mitufala i mekem wok blong paenia tugeta, mitufala i fren moa.” Trisha, we hem mo man blong hem tufala tugeta i paenia, i talem se tufala i lukaot gud blong tufala i no mekem ol bigfala kaon, ale tufala i no rao from mane. Tufala i joen blong mekem ol visit mo stadi. Taswe tufala i fren gud, mo mared blong tufala i kam gud moa.

Taem yumi mekem wok blong fultaem paenia, yumi harem gud (Yu luk haf 9)

10. Taem yumi putum Kingdom long fasples mo yumi luk se God i givhan long yumi, ?olsem wanem long bilif blong yumi?

10 Yumi trastem Jehova moa, taem yumi putum Kingdom i stap long fasples, mo taem yumi luk se Jehova i stap givhan long yumi, mo taem hem i ansa long prea blong yumi. I tru, olgeta Kristin oli trastem Jehova. Be ol paenia oli save gud se i gat wan rod nomo blong gohed long wok blong paenia, hemia blong trastem Jehova. (Ridim Matiu 6:30-34.) Curt mo woman blong hem, tufala i mekem wok blong paenia, mo samtaem tufala i mekem wok blong eria elda tu. Ale oli askem long tufala blong tufala i go visitim wan kongregesen. Tufala i mas ron long trak tu aoa haf blong kasem kongregesen ya. Be i no gat naf bensin long trak blong tufala, blong go mo kambak. Mo Curt bambae i kasem pei blong hem long nekis wik nomo. Tufala i gat tingting se bambae tufala i go, no nogat. Ale, tufala i prea, nao tufala i agri blong go. Tufala i trastem Jehova se hem bambae i givim samting we tufala i nidim. Taem tufala i rere blong aot long trak, wan sista i kam mo i givim wan presen long tufala. Presen ya, hemia stret mane we tufala i nidim blong pem bensin. Curt i talem se, taem samting olsem i hapen bakegen mo bakegen, yumi luk klia nomo se Jehova i stap givhan long yumi.

11. ?Olsem wanem? ?Ol paenia oli kasem blesing?

11 Ol paenia oli luk se taem oli traehad long wok blong Jehova mo oli traehad blong kam klosap long hem, Jehova ‘i mekem ol gudgudfala samting long olgeta.’ (Dut. 28:2) Be samtaem wok blong paenia i no isi. Rabis wol ya mo sin we yumi kasem long Adam i save mekem trabol long yumi. Sam paenia oli lego wok ya smoltaem from wan trabol. Be samtaem, yumi save winim no blokem trabol. ?Wanem i save givhan long wan paenia blong i gohed long gudfala wok ya?

GOHED NOMO LONG WOK BLONG PAENIA

12, 13. (1) Sipos i had blong wan paenia i kasem aoa blong hem, ?i gud hem i mekem wanem? (2) I impoten we paenia i ridim Baebol evri dei, i stadi hem wan, mo i tingting dip. ?From wanem?

12 Ol paenia oli gat plante samting blong mekem. Taswe oli mas gat wan gudfala program, blong oli save mekem evri samting. (1 Kor. 14:33, 40) Sipos i had blong wan paenia i kasem aoa blong hem, i gud hem i tingbaot bakegen se hem i stap yusum taem blong hem long wanem samting. (Efes. 5:15, 16) Hem i save askem se: ‘?Mi mi spenem tumas taem long spel mo pleplei? ?Mi mi save katemdaon ol aoa we mi wok blong winim mane? ?Mi mi stap westem taem long ol samting we oli no impoten?’ Ol paenia oli mas skelem program blong olgeta oltaem, mo oli mas jenisim sam samting.

13 Evri dei, wan paenia i mas makemaot taem blong ridim Baebol, mo stadi hem wan, mo tingting dip. Hem i mas lukaot gud se hem i no westem taem long ol samting we oli no impoten, nao i no gat naf taem blong mekem ol samting we oli impoten. (Fil. 1:10) Yu tingbaot wan paenia we i prij fuldei, mo long naet, hem i gat plan blong rerem miting. Be fastaem hem i ridim ol leta we hem i kasem. Afta, hem i openem kompiuta, i ridim ol imel, mo i ansa long olgeta. Afta, hem i go long wan websaet blong jekem praes blong wan samting we hem i wantem pem. Nao hem i sek se tu aoa i pas finis, be hem i no stat yet blong rerem miting. ?Olsem wanem? ?Yu ting se fasin olsem i save lidim hem blong kasem trabol? Yes. Yu traem tingbaot wan man blong resis. Sipos hem i wantem  gohed oltaem long spot ya, hem i mas lukaot gud long kakae blong hem. Long sem fasin, wan paenia we i wantem gohed nomo long wok ya i mas stadi oltaem.—1 Tim. 4:16.

14, 15. (1) ?Ol paenia oli no mas mekem laef blong olgeta i fasfas from wanem? (2) Sipos wan paenia i kasem trabol, ?hem i mas mekem wanem?

14 Ol paenia we oli gohed oltaem, oli traehad blong mekem se laef blong olgeta i no fasfas. Hemia nao samting we Jisas i talem long ol disaepol blong hem. (Mat. 6:22) Hem tu i no mekem laef blong hem i fasfas, taswe hem i save putum tingting blong hem fulwan long wok blong prij. Hem i talem se ol wael dog mo ol pijin oli gat haos blong olgeta, be ‘hem, Pikinini blong Man, i no gat ples blong i go slip long hem.’ (Mat. 8:20) Paenia we i folem eksampol blong Jisas, i tingbaot se sipos hem i gat plante samting, be hem i mas spenem taem blong lukaot long ol samting ya. Taem oli brok, hem i mas mekem olgeta oli gud bakegen, mo taem oli kam nogud hem i mas pem niuwan.

15 Ol paenia oli save se oli mekem wan impoten wok. Be oli no ting se oli moa gud long narafala. Oli save se wok blong paenia i wan blesing we Jehova nomo i givim. Taswe, sipos oli wantem gohed long wok ya, oli mas trastem Jehova. (Fil. 4:13) Samtaem oli kasem trabol. (Sam 34:19) Long taem olsem, oli no mas hareap blong finis long wok ya. Oli mas prea long Jehova blong i givhan long olgeta. (Ridim Ol Sam 55:22.) Taem oli luk se Jehova i lavem olgeta mo i lukaot gud long olgeta, oli fren moa wetem hem.—Aes. 41:10.

?YU YU SAVE MEKEM WOK BLONG PAENIA?

16. Sipos yu yu wantem kam wan paenia, ?yu mas mekem wanem?

16 Sipos yu wantem mekem wok blong paenia mo kasem ol blesing we ol narafala paenia oli kasem, yu mas tokbaot samting ya long Jehova. (1 Jon 5:14, 15) Yu save toktok long olgeta we oli stap mekem wok blong paenia tu. Sloslo yu save mekem ol step, blong yu kam wan paenia. Keith mo woman blong hem Erika, tufala i mekem olsem. Taem tufala i mared, tufala tugeta i wok fultaem blong kasem mane, olsem plante narafala yangfala. I no longtaem, tufala i pem wan haos mo wan niufala trak. Tufala i talem se: “Taem mitufala i kasem ol samting ya, mitufala i ting se bambae mitufala i harem gud, be nogat.” Samtaem biaen, Keith i lusum wok blong hem, ale hem i yusum taem blong hem long wok blong haftaem paenia. Hem i talem se: “Mi mi luksave se wok blong prij i givim bigfala glad.” Tufala i fren gud wetem wan narafala brata mo sista we tufala i mekem wok blong paenia mo laef blong tufala i no fasfas. Keith mo Erika i luk se tufala i glad tumas. Nao tufala i mekem wan lis blong makemaot ol step we tufala i wantem mekem. Tufala i putum lis ya long aesbokis, mo taem tufala i mekem wan step, tufala i putum wan mak klosap long hem. Afta we sam taem i pas, tufala i naf blong stat long wok blong paenia.

17. I gud yu tingbaot sipos yu save mekem wok blong paenia. ?From wanem?

17 ?Olsem wanem? ?Yu yu save mekem wok blong paenia? Maet yu luk se no yet. Sipos i olsem, yu save traehad blong joen moa long wok blong prij. Olsemia, bambae yu kam klosap moa long Jehova. Nao sipos yu prea long Jehova blong tokbaot ol samting long laef blong yu, maet yu luk se yu save jenisim sam samting mo yu save kam wan paenia. Ol samting we yu lego blong kam wan paenia bambae oli olsem nating nomo, taem yu skelem wetem ol blesing we yu kasem. Bambae yu harem gud moa from we yu putum Kingdom i stap long fasples long laef blong yu, mo from we yu givim taem mo paoa blong yu blong givhan long ol narafala. (Mat. 6:33) Bambae yu yu gat plante moa janis blong tingbaot Jehova mo blong tokbaot hem. Nao bambae yu lavem hem moa, mo yu mekem hem i glad tumas.