WAJTAOA—BLONG STADI Septemba 2013

Yu Skelem Tu Samting We Tufala i Defdefren

Oltaem Jisas i skelem tu samting we i defdefren. Yu save lanem olsem wanem blong yusum fasin ya blong tijim narafala long Baebol.

Yumi Save Trastem Ol Tok Blong Jehova

Oltaem Jehova i yusum ol tok blong hem blong lidim ol man blong hem. ?From wanem yumi save trastem ol tok ya?

Yu Mas Glad Long Ol Tok Blong Jehova

?Yumi glad blong folem ol tok blong Jehova, no yumi luk se oli hevi tumas? ?Olsem wanem blong trastem ol tok blong hem?

?God i Jenisim Yu Finis?

?From wanem God i mas “jenisim” yumi? ?Yumi mas jenisim wanem? ?God i jenisim tingting blong yumi olsem wanem?

Yu Mas Mekem Ol Desisen We Oli Waes

?Yu mas mekem olsem wanem, blong ol desisen blong yu oli stret long samting we God i wantem? ?Wanem i save givhan long yu blong yu folem desisen we yu mekem?

Wok Blong Paenia i Mekem Yumi Fren Moa Wetem God

Tingbaot eit samting we oli save mekem se wan paenia i fren moa wetem Jehova. ?Wanem i save givhan long yu blong yu gohed long wok ya?

Kwestin

?From wanem Jisas i krae bifo we hem i mekem Lasaros i laef bakegen, olsem Jon 11:35 i talem?