Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wan Smol Grup Nomo i Givim Kakae Long Plante Man

Wan Smol Grup Nomo i Givim Kakae Long Plante Man

“Nao [Jisas] i brekem ol bred ya, i givim long ol man blong hem, mo olgeta oli givimaot long olgeta man.”—MAT. 14:19.

1-3. Yu tokbaot olsem wanem Jisas i givim kakae long plante man long Betsaeda. (Yu lukluk pija long stat blong stadi ya.)

YU TRAEM tingbaot samting ya. (Ridim Matiu 14:14-21.) Bifo long lafet blong Pasova long yia 32, wan bigfala hip blong man oli stap wetem Jisas mo ol disaepol blong hem long wan smol taon long not blong Lugun blong Galili, hemia Betsaeda. Namba blong ol man nomo i kasem samting olsem 5,000, be oli no kaontem ol woman mo ol pikinini.

2 Taem Jisas i luk ol man ya, hem i sore tumas long olgeta, nao hem i mekem ol sik man blong olgeta oli gud bakegen, mo i tijim olgeta long Kingdom blong God. Long sapa, ol man blong Jisas oli talem long hem blong i sanemaot ol man ya oli gobak long ol vilej klosap long ples ya, blong pem kakae blong olgeta. Be Jisas i talem long ol man blong hem se: “I gud yufala nomo i givim kakae long olgeta.” Ating tok blong Jisas i mekem ol man blong hem oli stap tingting se, be olsem wanem oli save givim kakae long ol man ya, from we oli gat faef bred mo tu fis nomo.

3 Jisas i sore long ol man ya, nao hem i mekem wan merikel. Merikel ya i stap long fofala buk we oli kolem Gospel. (Mak 6:35-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13) Jisas i talem long ol man blong hem blong oli mekem ol man ya oli sidaon long ol grup, we long sam grup i gat 50 man mo sam i gat 100. Afta we Jisas i talem tangkiu long God from kakae, hem i brekem bred mo fis. Jisas i no givim kakae stret long ol man ya, be hem “i givim long ol man blong hem, mo olgeta oli givimaot long olgeta man ya.” !Ol man ya oli kakae gogo oli fulap gud! Yu traem tingbaot: Jisas i yusum wan smol grup nomo blong givim kakae long plante taosen man. Smol grup ya hemia ol man blong hem. *

4. (1) ?Jisas i tingbaot moa blong givim wanem kakae, mo from wanem? (2) ?Bambae yumi tokbaot wanem long stadi ya mo long nekis stadi?

4 Jisas i tingbaot moa blong givim kakae long spirit  long ol man blong hem. Hem i save se kakae ya, we hemia ol trutok blong Baebol, i save lidim man blong kasem laef we i no save finis. (Jon 6:26, 27; 17:3) Jisas i gat sore, taswe hem i givim bred mo fis long plante man. Be i no hemia nomo, hem i spenem plante aoa blong tijim ol man blong hem. (Mak 6:34) Jisas i save se i no longtaem bambae hem i gobak long heven. (Mat. 16:21; Jon 14:12) ?Be olsem wanem bambae hem i gohed blong givim kakae long spirit long ol man blong hem? Bambae hem i yusum wan smol grup blong man nomo blong givim kakae long plante man. ?Hu ya smol grup ya? Long stadi ya, bambae yumi luk olsem wanem Jisas i yusum wan smol grup blong man, blong givim kakae long ol man blong hem long taem blong ol fas Kristin. Long nekis stadi bambae yumi tokbaot kwestin ya we i impoten tumas long yumi evriwan: ?Hu ya smol grup ya we Kraes i yusum blong givim kakae long spirit long yumi?

Wan smol grup nomo i givim kakae long plante man (Yu luk haf 4)

JISAS I JUSUM SMOL GRUP NOMO

5, 6. (1) ?Wanem bigfala desisen we Jisas i mekem? (2) ?Jisas i mekem wanem blong rerem ol aposol from bigfala wok we bambae oli mekem biaen?

5 Yu traem tingbaot. Wan hed blong famle i mekem sam samting bifo we hem i ded, blong meksua se famle blong hem i gat samting afta we hem i ded. Long sem fasin, Jisas we bambae i kam Hed blong Kristin kongregesen, i mekem sam samting bifo we hem i ded, blong meksua se ol man blong hem oli kasem kakae long spirit. (Efes. 1:22) Klosap tu yia bifo we Jisas i ded, hem i mekem wan bigfala desisen. Hem i jusum ol fas man blong smol grup ya, we bambae hem i yusum blong givim kakae long spirit long plante man.

6 Afta we Jisas i prea wan fulnaet, hem i singaot ol man blong hem oli kam long hem, nao hem i jusumaot 12 long olgeta, mo i givim nem ya aposol long olgeta. (Luk 6:12-16) Tu yia biaen, Jisas i fren gud wetem ol aposol ya. Hem i tijim olgeta taem hem i toktok wetem olgeta mo taem hem i soemaot eksampol long olgeta. Hem i gohed blong singaot olgeta se ol disaepol, from we hem i luksave se oli gat plante samting yet blong lanem. (Mat. 11:1; 20:17) Hem i givim ol gudfala advaes long olgeta wanwan mo i trenem gud olgeta long wok blong prij. (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luk 8:1; 9:52-55) I klia se hem i stap rerem olgeta from wan bigfala wok we bambae oli mekem, afta we hem i ded mo i gobak long heven.

7. ?Jisas i talem wanem blong soemaot impoten wok we ol aposol bambae oli mekem?

7 ?Ol aposol bambae oli mekem wanem wok? Taem dei blong Pentekos long yia 33 i stap kam klosap, i klia se ol aposol oli “holem wok” blong lidim kongregesen. (Wok 1:20) ?Wanem impoten wok we oli mas tingbaot fastaem? Afta we Jisas i laef bakegen long ded, hem i givhan long olgeta blong oli kasem save long wok ya, taem hem i toktok wetem Pita. (Ridim Jon 21:1, 2, 15-17.) Long fes blong sam narafala aposol, Jisas i talem long Pita se: “Yu givim kakae long ol smol sipsip blong mi.” Taswe, Jisas i soemaot se ol aposol blong hem bambae oli stap long smol grup ya we hem i yusum blong givim kakae long plante man. Toktok blong Jisas i leftemap tingting blong olgeta bigwan, mo i klia nomo se hem i tingbaot “ol smol sipsip” blong hem. *

OLI GIVIM KAKAE LONG PLANTE MAN STAT LONG PENTEKOS

8. Ol man we oli bilif long Jisas long taem blong Pentekos, ?oli soemaot olsem wanem se oli luksave se Jisas i yusum ol aposol?

8 Stat long taem blong Pentekos long yia 33, Jisas we i laef bakegen, i yusum ol aposol blong hem blong givim kakae long ol narafala man blong hem we tabu spirit i makemaot olgeta. (Ridim Ol Wok 2:41, 42.) Ol man Jiu mo ol narafala man we tabu spirit i makemaot olgeta long taem ya, oli luksave se Jisas i yusum ol aposol ya. Ale, kwiktaem nomo oli “lesin long ol tok ya we ol aposol oli  stap tijim olgeta long hem.” Wan man we i stadi long lanwis Grik, i talem se tok ya “lesin” i givim tingting ya se “ol man ya evriwan oli wok wetem wan tingting nomo blong holemstrong long samting we oli lanem.” Ol man we oli bilif long Jisas long taem ya, oli wantem tumas blong kasem kakae ya long spirit. Mo tu, oli save ples we bambae oli kasem kakae ya long hem. Oli bilif strong se ol aposol oli save eksplenem ol tok mo fasin blong Jisas. Mo tu, oli save se ol aposol oli save givhan long olgeta blong save gud mining blong ol tok long Baebol, we i tokbaot Jisas. *Wok 2:22-36.

9. ?Ol aposol oli soemaot olsem wanem se oli putum tingting blong olgeta long wok ya blong givim kakae long spirit long ol man blong Jisas?

9 Ol aposol oli putum tingting blong olgeta long wok ya blong tijim ol man blong Jisas. Yu traem tingbaot samting we oli mekem taem wan bigfala rao i kamaot long wan niufala kongregesen. Olgeta ya oli rao from kakae nomo. Taem ol man oli seraot ol mane mo ol kakae, oli no givim long ol wido we oli toktok lanwis Grik, be oli givim long olgeta we oli toktok lanwis Hibru nomo. ?Ol aposol oli stretem bisnes ya olsem wanem? “Ol twelef aposol” oli jusumaot seven man we oli gat gud nem long fes blong ol man, blong oli lukaot long “bisnes ya,” hemia blong seraot kakae. Plante long ol aposol ya oli stap taem Jisas i mekem merikel blong givim kakae long plante man, mo oli joen tu blong givimaot kakae long taem ya. Be naoia, oli luksave se i impoten moa blong putum tingting blong olgeta i stap long wok ya blong givim kakae long spirit long ol man. Taswe oli strong blong mekem ‘wok ya blong talemaot tok blong God.’—Wok 6:1-6.

10. ?Jisas i yusum smol grup blong mekem wanem?

10 Long yia 49, sam elda oli joen wetem ol aposol we oli laef long Jerusalem. (Ridim Ol Wok 15:1, 2.) “Ol aposol mo ol elda” ya oli wok olsem hed kampani. Jisas i Hed blong kongregesen, taswe hem i yusum smol grup ya blong lukluk long ol kwestin long saed blong ol tijing blong Baebol, mo blong oli lukaot long wok blong talemaot mo tijim gud nius blong Kingdom.—Wok 15:6-29; 21:17-19; Kol. 1:18.

11, 12. (1) ?Wanem i soemaot se Jehova i blesem smol grup ya we Pikinini blong hem i yusum blong givim kakae long spirit long ol fas Kristin? (2) ?Ol man oli luksave rod we Jisas i yusum blong givim kakae, long wanem samting?

11 ?Olsem wanem? ?Jehova i blesem smol grup ya we Pikinini blong hem i yusum blong givim kakae long spirit long ol fas Kristin? !Yes! ?Yumi save samting ya olsem wanem? Buk blong Ol Wok i talem se: “Nao  taem trifala ya [aposol Pol mo ol fren blong hem] i gotru long ol taon, trifala i stap talemaot long ol man blong Jisas, ol rul ya we ol aposol mo ol elda long Jerusalem oli putum. Mo trifala i stap tijim olgeta, se oli mas holem ol rul ya. Nao long fasin ya, olgeta man long jos long evri ples oli stap kam strong moa long bilif blong olgeta. Mo evri dei, namba blong olgeta i stap kam antap moa.” (Wok 16:4, 5) I gud blong makem se ol kongregesen ya oli kam bigwan moa from we oli wok gud wetem hed kampani long Jerusalem. Hemia i wan pruf we i soemaot se Jehova i stap blesem smol grup ya. Yumi mas tingbaot se yumi save kasem plante blesing from we Jehova nomo i stap blesem yumi.—Prov. 10:22; 1 Kor. 3:6, 7.

12 Olgeta samting we yumi tokbaot finis oli soemaot se Jisas i stap folem sem fasin ya, hemia blong yusum wan smol grup nomo blong givim kakae long plante man. I isi nomo blong luksave hu ya olgeta we Jisas i yusum blong givim kakae long spirit long ol man blong hem. I gat sam samting we ol aposol, we oli fas memba blong hed kampani, oli mekem blong pruvum se Jehova i stap yusum olgeta. Ol Wok 5:12 i talem se: “Ol aposol oli stap mekem plante merikel, mo plante samting blong sapraes tu, long fes blong ol man.” * Taswe, olgeta we oli kam Kristin oli no gat risen blong talem se, ‘?Hu i smol grup ya we Jisas i yusum blong givim kakae long ol man blong hem?’ Be long en blong fas handred yia, samting ya i jenis.

Long taem blong ol aposol, i isi blong luksave grup ya we Jisas i yusum blong givim kakae long spirit (Yu luk haf 12)

RABIS GRAS I KAM PLANTE

13, 14. (1) ?Wanem samting we Jisas i talem se bambae i hapen, mo tok blong hem i stat blong kamtru wetaem? (2) ?Wanem tufala taem we apostasi i kamaot? (Yu lukluk sam moa save.)

13 Jisas i talem se bambae i gat sam man oli agensem Kristin kongregesen. Yu tingbaot parabol ya blong hem long saed blong gudfala sid mo rabis gras. Jisas i talem se long garen ya we oli planem gudfala sid (ol tabu Kristin), bambae oli planem sid blong rabis gras tu (ol giaman Kristin). Tufala sid ya bambae tufala i gru tugeta gogo kasem taem blong tekemaot kakae long garen, we hemia “en blong wol.” (Mat. 13:24-30, 36-43) I no longtaem biaen, tok blong Jisas i stat blong kamtru. *

14 Long taem blong ol fas Kristin, apostasi i stat kamaot, be ol gudfala aposol blong Jisas oli “blokem” ol giaman tijing blong i no kam insaed long kongregesen. (2 Tes. 2:3, 6, 7) Be taem ol laswan aposol oli ded, apostasi i kamaot bakegen insaed long kongregesen, mo gudfala sid mo rabis gras i gohed blong gru mo i stap olsem blong plante yia. Rabis gras i gru plante be gudfala sid i gru smol nomo. Long taem ya, i no moa gat wan grup we Jisas i yusum blong givim kakae long spirit long ol man blong hem. Be biaen, samting ya i jenis. Kwestin i stap se, ?jenis ya i kamaot wetaem?

?HU BAMBAE I GIVIM KAKAE LONG SPIRIT?

15, 16. ?Save we ol Baebol Studen oli faenem long Baebol, i givhan long olgeta olsem wanem, mo wanem kwestin i kamaot?

15 Klosap long en blong taem ya we tufala sid i stap gru, ol man oli wantem tumas blong faenemaot trutok blong Baebol. Long ol yia 1870, wan smol grup blong ol man we oli wantem save trutok, oli kam wanples mo oli mekem ol Baebol klas. Oli no joen wetem ol giaman Kristin. Ol Baebol Studen ya oli gat tingting daon mo oli rere blong lanem samting, ale oli prea mo oli stadi gud long ol tok blong Baebol.—Mat. 11:25.

16 Ol Baebol Studen ya we sam long olgeta oli man mo sam oli woman, oli stadi gud long ol tok blong Baebol. Ol save we oli faenem long Baebol, i givhan long olgeta blong mekem ol giaman tijing i kam long klia ples, mo blong tijim ol man long trutok blong Baebol. Oli wokem ol buk mo oli seremaot long olgeta ples long wol. Plante man we oli hanggri mo oli tosta from trutok, oli ridim ol buk ya, nao oli agri se hemia trutok. Nao  kwestin i stap se: ?Olsem wanem long ol Baebol Studen we oli laef bifo long 1914? ?Olgeta oli smol grup ya we Jisas i yusum blong givim kakae long ol man blong hem? Nogat. Olgeta ya oli laef long taem ya we tufala sid i stap gru yet. Grup ya we bambae Jisas i yusum blong givim kakae long spirit long ol man blong hem, i no rere yet. I no taem yet blong seraotem ol giaman Kristin long ol tru Kristin.

17. ?Wanem sam impoten samting we oli stap kamtru long stat blong 1914?

17 Long las stadi, yumi lanem se taem blong tekemaot kakae i stat long 1914. Long yia ya, i gat sam impoten samting we oli stap kamtru. Jisas i kam King, mo ol las dei oli stat. (Rev. 11:15) Long 1914 kasem stat blong 1919, Jisas i wok wetem Papa blong hem blong jekem mo klinim haos blong God. * (Mal. 3:1-4) Long 1919, taem blong tekemaot ol gudfala kakae i stat. ?Olsem wanem? ?Hem i taem nao blong Jisas i putumap smol grup ya we bambae hem i yusum blong givim kakae long spirit? !Yes, i stret taem blong hem i mekem olsem!

18. ?Jisas i talem se bambae hem i putumap wanem, mo wanem impoten kwestin we yumi mas tingbaot?

18 Long parabol blong Jisas long saed blong ol las dei, Jisas i talem se bambae hem i putumap wan smol grup we bambae i givim kakae long spirit “long stret taem blong hem.” (Mat. 24:45-47) ?Bambae hem i yusum hu? Jisas bambae i folem sem fasin we hem i mekem long taem blong ol fas Kristin. Bambae hem i yusum wan smol grup nomo blong givim kakae long plante man. Be yumi stap long ol las dei finis, taswe i gud blong tingbaot impoten kwestin ya se: ?Hu ya smol grup ya? Bambae yumi tokbaot kwestin ya mo ol narafala kwestin long parabol blong Jisas, long nekis stadi.

 

^ par. 3 Haf 3: Wan narafala taem bakegen, taem Jisas i mekem merikel blong givim kakae long 4,000 man, we oli no kaontem ol woman mo ol pikinini, hem i givim kakae “long ol man blong hem. Mo ol man blong hem oli givimaot long olgeta man ya.”—Mat. 15:32-38.

^ par. 7 Haf 7: Long taem blong Pita, olgeta “smol sipsip” ya we bambae oli kasem kakae long spirit, oli gat janis ya blong go laef long heven.

^ par. 8 Haf 8: Tok ya se ‘oltaem oli stap lesin long ol tok ya we ol aposol oli stap tijim olgeta long hem,’ i soemaot se ol aposol oli stap tijim ol man oltaem. Sam long ol tijing blong ol aposol i stap long Grik haf blong Baebol.

^ par. 12 Haf 12: Taem tabu spirit i givim ol presen long ol narafala man, i luk olsem se plante taem, wan aposol nao i pasem presen ya i go long olgeta, no oli kasem presen ya taem ol aposol oli stap.—Wok 8:14-18; 10:44, 45.

^ par. 13 Haf 13: Ol tok blong aposol Pol long Ol Wok 20:29, 30 i soemaot se fasin agens bambae i kamaot long tu defren rod. Faswan se, ol giaman Kristin (“ol rabis gras”) bambae oli “kam” insaed long kongregesen blong spolem ol tru Kristin. Namba tu se, “sam” long ol tru Kristin bambae oli tanemraon mo oli agensem trutok, mo bambae oli stap talem ol samting we “oli giaman nomo.”

^ par. 17 Haf 17: Yu lukluk stadi ya “Bambae Mi Stap Wetem Yufala Oltaem,” we i stap long Wajtaoa ya, long pej 11, haf 6.