Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu “Strong Blong Mekem Ol Gudfala Samting”?

?Yu Yu “Strong Blong Mekem Ol Gudfala Samting”?

‘Jisas Kraes, hem i givim laef blong hem blong mekem we laef blong yumi i klin, yumi man blong hem nomo, mo yumi strong blong mekem ol gudfala samting.’—TAET. 2:14.

1, 2. ?Wanem wok we ol Witnes blong Jehova oli mekem? ?Mo yu yu harem olsem wanem long wok ya?

PLANTE man oli ting se taem oli kasem praes from ol gudfala wok blong olgeta, ol man bambae oli leftemap olgeta. Sam man oli kasem sam praes evri yia, from we oli bin wok strong blong putum pis bitwin tu grup blong man we oli stap raorao. Be God i sanem ol man blong hem blong oli wok olsem ol ambasada mo ol mesenja, blong givhan long ol man blong oli gat pis wetem hem. !Hemia wan samting we i soemaot se God i tinghae long olgeta!

2 Jehova i tinghae tu long yumi ol Witnes blong hem. Hem wetem Jisas tufala i wantem se yumi go talem long ol man blong oli ‘kam fren blong God.’ (2 Kor. 5:20) Yes, Jehova i yusum yumi blong mekem wok ya blong go pulum ol man oli kam long hem. Long bitim 235 kantri, plante milian man oli glad blong fren gud wetem God, mo oli gat hop ya blong kasem laef we i no save finis. (Taet. 2:11) Yumi gat strong tingting blong singaot eniman we ‘i wantem dring, blong i kam tekem wota ya blong laef, we i olsem presen blong hem.’ (Rev. 22:17) Taem yumi mekem gud wok ya we Jehova i givim long yumi, ol man oli luk yumi se “yumi strong blong mekem ol gudfala samting.” (Taet. 2:14) Naoia bambae yumi tokbaot olsem wanem strong tingting we yumi gat blong mekem ol gudfala samting, i save givhan long yumi blong pulum ol man oli kam long Jehova. Faswan samting hemia taem yumi go talemaot gud nius long ol man.

YUMI MEKEM TINGTING BLONG YUMI I STRONG OLSEM JEHOVA MO JISAS

3. ?Tok ya se Jehova i ‘mekem tingting blong hem i strong,’ i tijim yumi long wanem?

3 Aesea 9:7 i tokbaot samting we Jisas bambae i mekem taem hem i rul. Hem i talem se Jehova i ‘mekem tingting blong hem i strong blong mekem olgeta samting ya i kamtru.’ Tok ya i tijim yumi se Papa blong yumi long heven i wantem tumas blong sevem ol man. From samting ya, yumi mas mekem tingting blong yumi i strong blong sapotem wok blong talemaot  Kingdom, mo yumi mas glad blong mekem wok ya. Taem yumi wantem tumas blong givhan long ol man blong oli save Jehova, yumi stap soemaot sem tingting olsem hem. Yumi joen wetem God blong mekem wok blong hem. Taswe, yumi mas gat strong tingting blong talemaot gud nius long ol man, nomata wanem samting i hapen long laef blong yumi.—1 Kor. 3:9.

4. ?Jisas i soemaot olsem wanem se hem i wok strong long wok blong prij?

4 Jisas tu i mekem tingting blong hem i strong. Hem i soemaot wan nambawan eksampol long fasin ya blong wok strong long wok blong prij. Nating se ol man oli mekem i nogud long hem, mo oli mekem hem i harem nogud long bodi blong hem, be hem i stanap strong gogo kasem we hem i ded. (Jon 18:36, 37) Tingting blong Jisas i kam strong moa, taem hem i kam klosap long stret taem blong givim laef blong hem olsem wan sakrefaes.

5. ?Wanem samting long parabol ya blong figtri we i laenap wetem wok blong Jisas?

5 Klosap long en blong yia 32, Jisas i tokbaot wan man we i gat wan figtri long garen blong hem. Be tri yia finis, figtri ya i no karem frut. Ale, hem i talem long man we i stap lukaot long garen blong hem blong i go katemaot figtri ya. Be man ya i talem se i gud blong livim figtri ya stap fastaem, blong hem i save digim graon long stamba blong hem, mo i putum sitsit blong buluk i goraon long hem blong mekem i grugud. (Ridim Luk 13:6-9.) Taem Jisas i talem parabol ya, hem i stap prij tri yia finis long ol man Jiu. Be smol man nomo oli lesin long hem, nao oli kam disaepol blong hem. Biaen, from we Jisas i gat smol taem nomo i stap bifo we hem i ded, hem i wok had moa blong givhan long ol man long Judia mo Perea. Sam dei bifo we Jisas i ded, ol man long ples blong hem oli soemaot se “oli blokem sora blong olgeta,” nao Jisas i krae from olgeta.—Mat. 13:15; Luk 19:41.

6. ?From wanem yumi mas wok strong moa long wok blong prij?

6 From we yumi stap kam klosap moa long taem blong en, i impoten we yumi wok strong moa long wok blong prij. (Ridim Daniel 2:41-45.) !Yumi glad tumas blong stap olsem Witnes blong Jehova! Ol Witnes blong Jehova nomo oli stap givhan long ol man blong oli kasem save long rod ya we God i stap yusum, blong stretem ol trabol blong man. Wan woman we i stap raetem niuspepa, i tokbaot wan kwestin we plante man oli no save ansa blong hem. Hemia kwestin ya se: “?From wanem ol gudfala man oli stap kasem trabol?” Yumi gat nambawan janis ya blong soemaot ansa we Baebol i givim long kwestin ya. Hemia nao wok we God i givim long yumi. Yumi mas glad se ‘tabu spirit bambae i fulap long yumi,’ nao yumi save mekem wok ya we yumi glad. (Rom 12:11, NW) Yes, God nomo i givhan long yumi, nao yumi save mekem wok ya blong halpem ol man blong oli save hem mo oli lavem hem.

YUMI ONA LONG JEHOVA TAEM YUMI LEGO SAMTING WE YUMI WANTEM

7, 8. ?Taem yumi lego samting we yumi nomo i wantem, hemia i pulum ol narafala blong mekem wanem?

7 Aposol Pol i talem se taem hem i stap prij, hem i “no gat taem blong slip mo kakae.” Maet samting ya i hapen long yumi tu, taem yumi stap mekem wok ya blong talemaot gud nius. (2 Kor. 6:5) Toktok ya blong Pol i soemaot se hem i lego samting we hem nomo i wantem, blong i save talemaot gud nius. Yumi save tingbaot ol paenia we oli wok strong long wok blong prij, mo long semtaem, oli wok smol blong winim mane blong givhan long olgeta. Ol misinari tu oli lego plante samting, blong oli save go prij long ol defdefren kantri. Ol wok we oli mekem i olsem wan sakrefaes we oli ‘givim long God blong mekem wosip long hem.’ (Fil. 2:17) ?Olsem wanem long ol elda? Samtaem olgeta tu oli no kakae mo oli no slip gud from we oli mas givhan long ol sipsip blong Jehova. I gat ol olfala tu mo olgeta we oli sik, we oli stap traehad blong go long olgeta miting mo long wok blong prij. Taem yumi tingbaot ol man ya blong Jehova we oli lego samting we olgeta nomo oli wantem, hemia i mekem yumi glad tumas. Mo fasin olsem, i pulum ol narafala tu blong oli gat gudfala tingting long wok we yumi mekem.

 8 Wan man we i no Witnes blong Jehova, i talem tingting blong hem long wan leta we hem i raetem i go long Boston Target, wan niuspepa long Yunaeted Kingdom. Man ya i talem se: ‘Plante man tede oli no moa go long jos. ?Taswe ol lida blong jos oli stap mekem wanem evri dei? Olgeta oli no go lukaotem ol man olsem we Kraes i mekem. Wan skul nomo we i mekem olsem, hemia ol Witnes blong Jehova. Ol Witnes oli go lukaotem ol man mo tijim olgeta long trutok.’ Tede, ol man oli mekem samting we olgeta nomo oli save harem gud long hem. Be taem yumi lego samting we yumi wantem, blong yumi save mekem wok blong God, hemia i leftemap nem blong Jehova.—Rom 12:1.

Ol man oli stap lukluk yumi taem yumi wok strong long wok blong prij, mo hemia i save pulum olgeta oli kam long trutok

9. ?Wanem i pulum yumi blong yumi wok strong long wok blong prij?

9 ?Yumi save mekem wanem, sipos tingting blong yumi i no moa strong blong prij? Yumi mas tingbaot se, ?Jehova i yusum wok blong prij blong mekem wanem? (Ridim Rom 10:13-15.) Jehova bambae i sevem ol man we oli singaot long nem blong hem. Be sipos yumi no prij long ol man, bambae oli no save singaot long nem ya. Sipos yumi luksave samting ya, hemia bambae i pulum yumi blong yumi wok strong blong talemaot gud nius blong Kingdom.

OL GUDFALA FASIN BLONG YUMI OLI PULUM MAN I KAM LONG GOD

Taem yumi tok tru mo yumi wok strong, ol man oli luksave samting ya

10. ?Pol i talem wanem blong soemaot se i impoten we yumi gat ol gudfala fasin?

10 Be strong tingting nomo i no naf. Wan narafala samting we i save pulum man i kam long God, hemia ol gudfala fasin blong yumi. Pol i tokbaot from wanem i impoten we yumi gat ol gudfala fasin. Hem i talem se: “Mifala i no wantem we sam man oli save faenem sam rabis poen long ol wok blong mifala. Nao mifala i stap traehad, blong mifala i no mekem sam fasin we narafala man bambae i save foldaon long hem.” (2 Kor. 6:3) Ol gudfala toktok blong yumi mo ol gudfala fasin blong yumi, oli leftemap tok blong God, mo oli pulum ol man blong oli save Jehova. (Taet. 2:10) I gat plante stori we oli soemaot se taem ol man blong God oli mekem ol gudfala fasin, oltaem i gat gudfala samting i kamaot.

11. ?From wanem yumi mas lukaot gud long ol fasin blong yumi mo ol samting we yumi mekem?

 11 Yumi luksave se fasin blong yumi i save pulum man i kam long Jehova. Be oli save pulum man blong i tingting nogud long yumi tu. Taswe, taem yumi stap long wok, long haos, mo long skul, yumi mas lukaot gud se fasin blong yumi i no pulum man blong i faenem sam rabis poen long wok we yumi mekem. Sipos yumi stap gohed blong mekem sin, bambae yumi kasem bigfala trabol. (Hib. 10:26, 27) Ol tingting ya oli mas pulum yumi blong lukluk gud long ol samting we yumi stap mekem, mo blong tingbaot se ol fasin blong yumi oli givim wanem tingting long ol narafala. Mo i gud yumi tokbaot samting ya long prea blong yumi. Tede, ol gudfala fasin oli stap lus. Nating se i olsem, ol man we oli waes bambae oli luksave ‘man we i stap mekem wok blong God’ mo ‘man we i no stap mekem wok blong God.’ (Mal. 3:18) Yes, ol gudfala fasin blong yumi oli save pulum ol man blong oli fren gud wetem God.

12-14. ?Taem yumi stanap strong long ol trabol we oli traem bilif blong yumi, hemia i mekem wanem long ol man? Yu talem wan eksampol.

12 Taem Pol i raetem leta i go long ol Kristin long Korin, hem i talem se hem i harem nogud plante taem, from we hem i kasem hadtaem, ol man oli agensem hem, oli kilim hem, mo oli putum hem long kalabus. (Ridim 2 Korin 6:4, 5.) Taem yumi kasem ol trabol mo yumi mekem tingting blong yumi i longfala, samting ya i save givhan long ol man blong oli kam long trutok. Sam yia i pas, ol man oli wantem kilim i ded olgeta Witnes blong Jehova long Angola. Oli holem wan Witnes wetem woman blong hem, mo 30 man mo woman we oli stap stadi. Ale, oli kilim olgeta gogo, blad i kamaot long bodi blong olgeta. Oli kilim nogud ol woman mo ol pikinini tu. Oli mekem olsem, from we oli wantem mekem ol man oli fraet, nao bambae oli no lesin long ol Witnes blong Jehova. Plante man oli kam hivap raon long olgeta, blong lukluk. Be afta long trabol ya, plante man long eria ya, oli kam askem Baebol stadi long ol Witnes. Biaen, ol Witnes oli gohed blong talemaot Kingdom mo gudfala samting we i kamaot, se plante man oli kam long trutok.

13 Stori ya i soemaot se sipos yumi holemstrong long ol rul blong Baebol, samting ya i save givhan long ol narafala. Taem Pita mo ol narafala aposol oli stanap strong, oli pulum plante man blong oli kam fren blong Jehova. (Wok 5:17-29) Yumi tu, yumi save mekem sem mak. Sipos yumi soemaot gudfala fasin long ol fren long skul, long wok, mo long ol famle blong yumi, olgeta tu oli save kam fren blong Jehova.

14 Long plante ples tede, ol brata blong yumi oli kasem trabol. Long Amenia, klosap 40 brata oli stap long kalabus from we oli no joen long faet, mo i luk olsem se long ol manis we i kam, bambae i gat sam moa brata oli go kalabus. Long Eritrea, 55 man blong Jehova oli stap long kalabus, we sam long olgeta ya, oli gat bitim 60 yia. Long Saot Koria, klosap 700 Witnes oli go kalabus from bilif blong olgeta. Fasin ya i stap gohed olsem klosap 60 yia finis. I gud yumi prea se ol gudfala brata ya blong yumi, bambae oli gohed blong soemaot ol gudfala fasin we oli leftemap nem blong Jehova, mo oli pulum ol man we oli laekem stret fasin oli kam long trutok.—Sam 76:8-10.

15. Yu tokbaot wan stori we i soemaot se taem yumi tok tru, hemia i save pulum narafala i kam long trutok.

15 Taem yumi no giaman, hemia tu i save pulum man i kam long trutok. (Ridim 2 Korin 6:4, 7.) Yu traem tingbaot stori ya. Wan Kristin sista i wantem pem bas blong i karem hem i go long wan ples we i no longwe. Ale, wan woman i talem long hem se, hem i no nid blong pem from we ples ya i klosap nomo. Be sista ya i talem se i oraet nomo, bambae hem i pem bas ya. Afta we woman ya i kamaot long bas, draeva blong bas i askem long sista ya se: “?Yu yu wan Witnes blong Jehova?” Sista ya i ansa se: “Yes. ?Yu askem olsem from?” Draeva i se: “Mi harem yu stap toktok long narafala woman ya long saed blong mane blong bas, mo mi mi save se ol Witnes blong Jehova oli ol man we oli talem samting we i tru.” Sam manis biaen, sista ya i go long miting, nao wan man i kam luk hem mo i askem long hem se: “?Yu luksave mi? Mi mi draeva ya we mi toktok long yu long saed blong mane blong bas. Taem mi luk gudfala fasin blong yu, mi tekem desisen blong stadi Baebol wetem ol Witnes blong  Jehova.” Taem yumi tok tru, ol man oli save trastem yumi.

YUMI MAS GOHED BLONG MEKEM OL FASIN WE OLI LEFTEMAP JEHOVA

16. ?From wanem longfala tingting, lav, kaen fasin i pulum ol man oli kam long Jehova? Yu talem wan eksampol blong samting we ol lida blong skul oli mekem.

16 Yumi save givhan long ol man tu blong oli kam klosap long Jehova, taem yumi soemaot ol gudfala fasin olsem, longfala tingting, lav mo kaen fasin. Maet sam man we oli stap lukluk yumi, oli wantem save Jehova mo stamba tingting blong hem, mo oli wantem save ol man blong hem tu. Fasin blong ol tru Kristin i defren olgeta long fasin blong ol man blong wol, we oli stap talem se oli wosipim God be oli giaman nomo. Sam lida blong skul oli kam rij from ol kleksen we ol man oli stap givim i go long jos. Oli stap trikim ol man blong olgeta blong stilim mane blong olgeta, mo oli yusum ol mane ya blong wokem ol bigfala haos we oli flas, mo blong pem ol trak we oli sas. Wan lida blong skul i pem haos blong dog blong hem we insaed long hem, i gat masin blong mekem rum i kolkol, we oli kolem ekondisen. Yes, plante man we oli talem se oli folem Kraes, oli gat tingting ya se man i mas “pem” olgeta from ol wok we oli mekem. (Mat. 10:8) Oli olsem ol pris long Isrel bifo, we oli “talemaot mining blong ol loa blong God, long ol man nomo we oli save pem olgeta from.” Mo plante samting we oli tijim i no kamaot long Baebol. (Maeka 3:11) Be fasin olsem i no pulum man blong i kam fren blong God.

17, 18. (1) ?Taem yumi soemaot ol gudfala fasin, hemia i leftemap nem blong Jehova olsem wanem? (2) ?Wanem i pulum yu blong mekem ol gudfala samting?

17 Defren olgeta, ol samting we ol tru Kristin oli tijim mo ol gudfala wok we oli mekem, i pulum plante man oli kam long trutok. Wan brata we i paenia i stap prij long ol haos wanwan. Ale, wan olfala woman i blokem tok blong hem kwiktaem nomo, taem i luksave se hem i wan Witnes. Olfala woman ya i talem se taem brata ya i noknok long doa, hem i stap stanap long wan lada long kijin, mo i stap traem blong jenisim wan laet we i bon. Nao brata ya i talem long hem se: “!Lukaot bae yu foldaon! !Lego i stap bae mi mekem!” Olfala woman ya i singaot hem i kam insaed. Brata ya i jenisim laet ya mo biaen hem i gobak. Smoltaem biaen, boe blong olfala woman ya i kambak, nao woman ya i tokbaot samting we i hapen. Boe ya i sapraes tumas, ale hem i lukaotem brata ya blong talem tangkiu long hem. Biaen tufala i storian gud, mo boe ya i agri blong stadi Baebol.

18 ?From wanem yumi mas mekem ol gudfala samting? Hemia from we taem yumi mekem tingting blong yumi i strong blong prij, mo yumi mekem samting we Jehova i wantem, yumi stap leftemap nem blong Jehova mo yumi stap givhan long ol man, blong Jehova i sevem olgeta. (Ridim 1 Korin 10:31-33.) Taem yumi gat strong tingting blong talemaot gud nius, mo yumi mekem ol gudfala fasin, yumi soemaot se yumi lavem God mo ol man. (Mat. 22:37-39) Sipos yumi strong blong mekem ol gudfala samting, bambae Jehova i blesem yumi bigwan mo bambae yumi glad. Mo tu, yumi save harem gud blong wet long taem ya, we olgeta man bambae oli strong blong mekem wosip long Jehova, mo blong leftemap nem blong hem.