Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kwestin

Kwestin

?I tru se ol man Isrel oli hangem man nogud long wud, blong kilim hem i ded?

Long plante neson bifo, oli hangem ol man nogud long wan wud no wan pos, blong kilim hem i ded. Ol man Rom oli fasem man nogud mo oli nilim hem long pos. Afta, bambae hem i hang blong sam dei kasem we hem i ded, from we hem i harem i soa tumas, san i bonem hem, ren i wasem hem, hem i hanggri mo i tosta. Hemia wan panis we ol man Rom oli yusum blong mekem man ya i sem.

?Olsem wanem long ol man Isrel bifo? ?Oli hangem ol man nogud long wud, blong kilim olgeta oli ded? Loa we God i givim long Moses i talem se: “Sipos wan man i mekem wan samting we i stret blong hem i ded from, nao yufala i kilim hem i ded, mo yufala i tekem bodi blong hem, yufala i hangem long wan wud, fasin ya i soemaot we Hae God nao i panisim man ya. Be bodi blong hem bambae i no mas hang long wud ya go kasem nekis dei. Yufala i mas berem hem long sem dei ya nomo.” (Dut. 21:22, 23) I klia se, long taem we oli raetem Baebol fastaem long lanwis Hibru, wan man we i mekem wan samting we i stret blong hem i ded from, oli kilim hem i ded fastaem, mo biaen oli hangem hem long wan wud no wan tri.

Levitikas 20:2 i tokbaot fasin ya i se: “Sipos wan long yufala no wan narafala man we i stap wetem yufala i kilim wan pikinini blong hem blong mekem sakrefaes long god ya Molek, bambae yufala i mas stonem hem i ded.” Oli kilim i ded olgeta tu we oli stap toktok wetem ol devel blong ol dedman mo ol narafala devel. ?Oli kilim olgeta olsem wanem? Hemia taem oli ‘stonem olgeta i ded.’—Lev. 20:27.

Dutronome 22:23, 24 i talem se: “Mo sipos yufala i luk we wan man i slip wetem wan gel we oli blokem finis se i blong narafala man, mo tufala i mekem insaed long ples blong yufala, bambae yufala i mas tekem tufala i go afsaed long ples blong yufala, nao yufala i mas stonem tufala gogo tufala i ded, blong tekemaot rabis fasin ya i gowe long ples blong yufala. Gel ya i mas ded, from we taem man ya i holem hem, hem i stap long medel blong ples blong yufala, we sipos hem i singaot, man i save harem blong givhan long hem, be hem i no singaot. Mo man ya i mas ded from we hem i slip wetem wan gel we oli blokem finis, se i blong narafala man.” Wan rod we ol man Isrel bifo oli stap folem blong kilim wan rabis man i ded, hemia blong stonem hem. *

I klia se, long taem we oli raetem Baebol fastaem long lanwis Hibru, wan man we i mekem wan samting we i stret blong hem i ded from, oli kilim hem i ded fastaem, mo biaen oli hangem hem long wan wud no wan tri

Dutronome 21:23 i talem se taem oli hangem wan man long wan wud, “fasin ya i soemaot we Hae God nao i panisim man ya.” Ale, taem ol man Isrel oli luk dedbodi ya, hemia i save gat bigfala paoa long olgeta mo i olsem wan woning long olgeta tu.

^ par. 6 Plante man blong stadi oli agri se folem Loa we God i givim long ol man Isrel, taem wan man i brekem loa, oli kilim hem i ded, bifo we oli hangem bodi blong hem long wan wud. Be, i gat sam samting i pruvum se long fas handred yia, ol man Jiu oli hangem sam man blong brekem loa we oli laef yet, mo oli hang gogo oli ded.