Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ol Gudfala Samting We Yumi Kasem Taem Yumi Ridim Baebol

Ol Gudfala Samting We Yumi Kasem Taem Yumi Ridim Baebol

“Long tingting blong mi, mi glad tumas long Loa ya blong God.”—ROM 7:22.

1-3. Taem yumi stadi long Baebol mo yumi mekem samting we yumi lanem i wok long laef blong yumi, ?samting ya i givhan long yumi olsem wanem?

WAN olfala sista i talem se: “Evri moning, mi talem tangkiu long Jehova from we hem i givhan long mi blong mi kasem save long Baebol.” Nating se sista ya i ridim ful Baebol bitim 40 taem finis, be hem i stap gohed yet blong ridim Baebol. Wan yangfala sista i talem se taem hem i ridim Baebol, samting ya i givhan long hem blong save se Jehova i laef i stap, mo blong kam klosap moa long hem. Hem i talem se: “Mi neva harem gud olsem, long laef blong mi.”

2 Aposol Pita i tijim yumi se yumi mas laekem trutok we i stap long Baebol. (1 Pita 2:2) Taem yumi stadi long Baebol mo yumi mekem samting we yumi lanem i wok long laef blong yumi, samting ya i save givhan long yumi blong gat wan tingting we i klin, mo blong yumi kasem save se yumi laef blong wanem. Mo tu, yumi save fren gud wetem olgeta we oli lavem God mo we oli mekem wok blong hem. Hemia ol nambawan risen blong yumi “glad tumas long Loa ya blong God.” (Rom 7:22) ?Stadi blong Baebol i save givhan long yumi long wanem narafala rod?

3 Taem yu kasem save long Jehova mo Pikinini blong hem, bambae yu lavem tufala mo ol narafala man tu. Mo tu, taem yu ridim Baebol, bambae yu lanem ol samting we God bambae i mekem blong sevem ol stret man taem hem i spolem ol rabis man. Hemia wan gud nius we yu save talemaot long ol man long wok blong prij. Jehova bambae i halpem yu taem yu stap tijim ol narafala long samting we yu lanem.

YU RIDIM BAEBOL MO YU TINGTING DIP LONG SAMTING WE YU RIDIM

4. ?I minim wanem se man i ridim Baebol long wan ‘smol voes’?

4 Jehova i wantem se yumi tekem taem blong tingting gud long samting we yumi stap ridim long Baebol, mo blong yumi kasem save long hem. Hem i talem long Josua se:  “Oltaem, ol tok we yu yu stap tijim ol man long hem oli mas kamaot long buk blong Loa ya. Mo yu mas tingting gud long ol tok blong hem [“ridim long smol voes,” NW] long dei mo long naet.” (Jos. 1:8; Sam 1:2) ?Olsem wanem? ?Hemia i min se yumi mas ridim Baebol wetem smol voes nomo? Nogat. Be hem i min se yumi no spid taem yumi stap rid, nao bambae yumi kasem save long samting we yumi stap ridim. Olsem nao bambae yumi putum tingting blong yumi long ol vas we oli impoten mo we oli givhan long yumi. Taem yu faenem wan stori we i leftemap tingting blong yu, i gud we yu ridim slo, no maet yu ridim kwaet nomo. Ale, samting we yu ridim bambae i tajem hat blong yu. ?From wanem samting ya i impoten? From we taem yu kasem save gud long ol advaes blong God, bambae yu wantem folem olgeta long laef blong yu.

5-7. Yu talem sam eksampol we i soemaot se taem yumi ridim Baebol slo mo yumi ridim gud, samting ya i save givhan long yumi blong (1) obei long ol loa blong God; (2) toktok kaen long ol narafala; (3) trastem Jehova long taem blong trabol.

5 Taem yumi ridim ol buk blong Baebol we yumi ting se oli had blong kasem save long olgeta, yumi mas ridim slo mo yumi ridim gud. Olsem nao, yumi save tingting gud long samting we yumi stap ridim. Yu traem tingbaot wan yangfala brata we i stap ridim buk blong Hosea. Long japta 4, afta we hem i ridim vas 11 kasem 13, hem i stop mo i tingting gud long ol vas ya. (Ridim Hosea 4:11-13.) ?From wanem? Hemia from we sam dei bifo, klosap hem i mekem rabis fasin long skul. Be taem hem i tingting gud long ol vas ya, hem i stap tingbaot se: ‘Jehova i luk ol rabis samting we ol man oli stap mekem, nating se oli stap olgeta nomo. Mi no wantem mekem Jehova i harem nogud.’ Ale, brata ya i mekem desisen se bambae hem i lukaotgud blong obei long ol loa blong Jehova long saed blong klin fasin.

6 Yu traem tingbaot nambatu eksampol. Wan sista i stap ridim buk blong Joel, nao i stop long japta 2 long vas 13. (Ridim Joel 2:13.) Taem hem i stap ridim vas ya long smol voes, hem i luksave se hem i mas folem fasin blong Jehova we “i kaen mo i gat sore long man, hem i no save kros kwik.” Ale, sista ya i mekem desisen blong jenisim sam samting long laef blong hem, from we samtaem hem i stap tok nogud mo tok kros long man blong hem mo long ol narafala.

7 Yu traem tingbaot nambatri eksampol. Wan brata we i gat famle i lusum wok blong hem, mo hem i wari se bambae hem i lukaot long famle blong hem olsem wanem. Taem hem i ridim Neham 1:7, hem i luk se Jehova i save ol man we oli trastem hem. Mo bambae hem i protektem olgeta taem “oli stap long trabol.” Vas ya i givhan long brata ya blong i luksave se Jehova i lavem hem mo ol famle blong hem. Ale, hem i no wari tumas. Biaen, hem i ridim vas 15. (Ridim Neham 1:15.) Vas ya i mekem hem i luksave se taem hem i stap talemaot gud nius long ol hadtaem, hem i stap soemaot se hem i trastem Jehova. Ale, taem hem i no faenem wan niufala wok yet, hem i yusum moa taem blong hem long wok blong prij.

8. Yu tokbaot sam samting we yu lanem taem yu ridim Baebol.

8 Ol gudfala eksampol ya we yumi stap tokbaot, oli kamaot long sam buk blong Baebol we samfala oli ting se i had blong kasem save long hem. Be taem yu faenemaot ol vas we oli leftemap tingting, bambae yu wantem tumas blong ridim ol buk ya. Ol buk ya oli save leftemap tingting blong yumi mo oli mekem yumi kam waes. Ol narafala buk blong Baebol oli save givhan tu long yumi. Tok blong God i olsem ol sas ston we oli stap aninit long graon. Ol sas ston ya hemia ol advaes blong Baebol we oli leftemap tingting blong yumi. Taem yu stap ridim Baebol, yu mas gohed blong faenemaot “ol sas ston” ya.

YU MAS TRAEHAD BLONG KASEM SAVE SAMTING WE YU RIDIM

9. ?Yumi mas mekem wanem blong kasem save gud long Baebol?

9 Hem i impoten blong ridim Baebol evri dei.  Be yu mas meksua tu se yu kasem save long samting we yu stap ridim. Blong mekem olsem, yu mas lukaot sam moa save long ol buk blong yumi, ol save long saed blong ol man, ol ples mo ol samting we oli hapen. Sipos yu no save olsem wanem blong folem ol samting we yu ridim long Baebol, yu save askem long wan elda no long wan brata no sista we i bigman long saed blong ol Kristin fasin, blong oli givhan long yu. Wan Kristin man bifo, we nem blong hem Apolos i nidim help blong kasem save gud trutok we hem i ridim.

10, 11. (1) ?Hu i givhan long Apolos blong i kam wan gudfala man blong talemaot gud nius? (2) ?Yumi save folem eksampol blong Apolos olsem wanem? (Yu lukluk bokis ya “?Ol Save We Yu Tijim Narafala Long Hem, Oli Stret?”)

10 Apolos i wan man Jiu we i Kristin. Hem i savegud ol tok blong Baebol, mo hem i wok strong long wok blong God. Buk blong Ol Wok i talem se Apolos i tijim ol man long ol trutok long saed blong Jisas. Be hem i no save se Jisas i tijim ol man blong hem long wan niufala fasin blong baptaes. Taem Prisila mo Akwila, tufala i harem Apolos i stap tij long Efesas, tufala i eksplenem “rod blong God i klia moa long hem.” (Wok 18:24-26) ?Samting ya i givhan long Apolos olsem wanem?

11 Taem Apolos i go long Akaea, hem i stap gohed blong prij. Hem i yusum Baebol blong pruvum long ol man Jiu se oli rong, mo hem i soemaot se Jisas i Mesaea. Hem i halpem olgeta we oli bilif long gud nius. (Wok 18:27, 28) Ale taem hem i kasem save long mining blong baptaes blong ol Kristin, hem i “givhan gud” long olgeta we oli bilif long Jisas, blong oli gohed blong mekem wok blong God. ?Yumi save lanem wanem from samting ya? Yumi save folem eksampol blong Apolos, taem yumi wok had blong kasem save long wanem we yumi ridim long Baebol. Be yumi mas gat tingting daon mo rere blong akseptem eni advaes we yumi kasem,  we i save givhan long yumi blong kam gudfala tija.

YU YUSUM SAMTING WE YU LANEM BLONG GIVHAN LONG NARAFALA

12, 13. ?Olsem wanem yumi save yusum Baebol long fasin we i kaen, blong givhan long wan Baebol stadi?

12 Yumi save mekem olsem Prisila, Akwila, mo Apolos. Yumi save givhan long ol narafala. Taem yu stap halpem wan man we i wantem save trutok, blong hem i mekem sam jenis long laef blong hem, blong i save gohed gud long trutok, ?yu yu harem olsem wanem? Sipos yu yu wan elda, nao yu givim sam advaes blong Baebol, blong givhan long wan brata no sista we i stap long trabol, ?bambae yu yu harem olsem wanem taem hem i kam talem tangkiu long yu? Taem yumi yusum Baebol blong halpem ol narafala, yumi harem gud tumas. * ?Yu save mekem samting ya olsem wanem?

13 Long taem blong Elaeja, plante man Isrel oli no mekemap tingting blong olgeta se oli wantem folem tru wosip, no giaman wosip. Samting we Elaeja i talem long ol man Isrel, i save givhan long ol niuwan, we oli no mekem desisen yet blong mekem wok blong Jehova. (Ridim 1 King 18:21.) Mo maet wan man we i wantem save trutok, hem i fraet se ol famle no ol fren blong hem bambae oli agensem hem, taem hem i stap stadi Baebol. Long taem olsem, yu save yusum ol tok we i stap long Aesea blong givhan long hem blong i wosipim Jehova.—Ridim Aesea 51:12, 13.

14. ?Wanem i save givhan long yu blong tingbaot ol vas blong Baebol?

14 I gat plante tok long Baebol we oli save leftemap tingting blong yumi, stretem yumi, mo mekem tingting blong yumi i strong. Be maet yu stap tingting se: ?Olsem wanem mi save tingbaot ol vas blong Baebol, we mi wantem yusum blong givhan long ol narafala? Yu mas ridim Baebol evri dei, mo yu mas tingting dip long samting we yu ridim. Taem yu mekem olsem, sloslo bambae yu savegud Baebol. Mo Jehova i save yusum tabu spirit blong hem blong givhan long yu, blong yu tingbaot ol vas blong Baebol.—Mak 13:11; ridim Jon 14:26.

15. ?Yu mas mekem wanem blong yu save gud Baebol?

15 Yu mas prea long Jehova blong askem waes long hem, olsem we King Solomon i mekem. Sipos yu wantem kamgud moa long wok blong prij mo blong mekem ol wok long kongregesen, yu nidim waes. (2 Kron. 1:7-10) Yu mas folem eksampol blong ol profet, mo yu traem faenemaot ol trutok blong God long Baebol. Samting ya bambae i givhan long yu, blong yu save trutok long saed blong Jehova mo samting we hem i wantem. (1 Pita 1:10-12) Aposol Pol i talem long Timoti se hem i mas stadi long “ol tok blong fasin blong bilif long God, mo long ol gudfala tijing.” (1 Tim. 4:6) Yu mas gohed blong stadi long Baebol. Olsem nao, bambae yu save gud Baebol, mo yu save olsem wanem blong yusum, blong givhan long ol narafala. Mo long semtaem, bilif blong yu bambae i kam strong moa.

TAEM YUMI RIDIM BAEBOL, SAMTING YA I PROTEKTEM YUMI

16. (1) ?Wanem gudfala samting i kamaot from we ol man Berea oli ridim Baebol evri dei? (2) ?From wanem i impoten we yumi ridim Baebol evri dei?

16 Ol man Jiu we oli stap long Berea, oli ridimgud Baebol evri dei. Taem Pol i prij long olgeta, oli stap skelem tok blong hem wetem ol save we oli gat long Baebol. From samting ya, plante long olgeta oli luksave se Pol i tijim trutok, nao “oli bilif long Jisas.” (Wok 17:10-12) Stori ya i tijim yumi se taem yumi ridim Baebol evri dei, bambae yumi bilif strong long Jehova. Sipos yumi wantem stap long niufala wol, yumi mas gat strong bilif.—Hib. 11:1.

17, 18. (1) Taem yumi bilif strong mo yumi lavem ol man, ?hemia i protektem hat blong yumi olsem wanem? (2) Taem yumi putum tingting blong yumi long God, ?hemia i protektem yumi olsem wanem?

17 Pol i talem se yumi mas gat bilif, yumi mas  lavem ol man, mo yumi mas putum tingting blong yumi long God. Hem i talem se: “Yumi ya i man blong delaet, mo hed blong yumi, i mas klia gud. Yumi mas holem fasin blong bilif mo blong lavem narafala man. Hemia i olsem klos blong faet we oli wokem long aean, blong ara i no save kasem yumi. Mo yumi mas putum tingting blong yumi long God blong hem i sevem yumi. Hemia i olsem hat blong faet blong yumi.” (1 Tes. 5:8) Klos blong faet we oli wokem long aean, hem i wan kaen sil we ol soldia oli putum long jes blong olgeta, blong protektem hat blong olgeta. Long sem fasin, yumi mas protektem hat blong yumi. Taem wan Kristin i bilif strong long ol promes blong God, mo i lavem God mo ol narafala man, hem i stap protektem hat blong hem. Ale, bambae hem i mekem evri samting we hem i naf blong mekem, blong God i glad long hem oltaem.

18 Mo tu, Pol i tokbaot wan hat blong faet we yumi mas putum. Hat ya hemia taem yumi “putum tingting blong yumi long God blong hem i sevem yumi.” Ol soldia bifo, oli putum wan hat blong faet, blong protektem hed blong olgeta. Long sem fasin, taem yumi putum tingting blong yumi long God blong i sevem yumi, samting ya i save protektem tingting blong yumi. Mo tu, samting ya i givhan long yumi, blong yumi no lesin long ol krangke toktok blong ol man blong apostasi. Hemia from we ol toktok blong olgeta oli save spolem kongregesen kwiktaem, olsem wan rabis sik. (2 Tim. 2:16-19) Mo tu, taem yumi putum tingting blong yumi long God, samting ya i save mekem yumi strong, nao yumi save agensem ol rabis fasin.

YUMI SAVE STANAP STRONG LONG OL LASDEI, SIPOS YUMI RIDIM BAEBOL

19, 20. ?From wanem yumi laekem tumas Tok blong God? ?Yumi soemaot samting ya olsem wanem? (Yu lukluk bokis ya “Jehova i Givim Samting We Mi Nidim.”)

19 Taem yumi stap kam klosap long en blong rabis wol ya, yumi mas dipen moa long Tok blong Jehova. Samting ya i save givhan long yumi blong yumi no mekem ol rabis fasin, mo blong yumi strong blong blokem samting we yumi nomo yumi wantem. Mo tu, bambae hem i leftemap tingting blong yumi, blong yumi stanap strong, taem Setan mo ol man blong hem oli traem yumi. Ol advaes we oli stap long Tok blong Jehova, oli save givhan long yumi blong stap long rod blong laef.

20 God i wantem “sevem olgeta man.” Hemia ol man blong hem, mo ol man we oli glad blong lesin taem yumi prij mo yumi tijim olgeta long gud nius. Olgeta we oli wantem stap laef, taem rabis wol ya i lus, oli mas “save trutok.” (1 Tim. 2:4) Sipos yumi wantem laef, taem rabis wol ya i finis, yumi mas ridim Baebol mo folem ol tok blong hem long laef blong yumi. Taem yumi ridim Baebol evri dei, yumi soemaot se yumi laekem tumas Tok blong Jehova.—Jon 17:17.

^ par. 12 Yumi no mas yusum Baebol blong fosem wan man blong i jenisim fasin blong hem, no blong talem long hem se hem i wan rabis man. Olsem Jehova, yumi mas gat longfala tingting mo yumi kaen long ol Baebol stadi blong yumi.—Sam 103:8.