Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yumi Leftemap Hae Nem Blong Jehova

Yumi Leftemap Hae Nem Blong Jehova

“Bambae mi stap leftemap hae nem blong yu oltaem, gogo i no save finis.”—SAM 86:12.

1, 2. Defren olgeta long ol giaman Kristin skul, ?ol Witnes blong Jehova oli tingbaot nem blong God olsem wanem?

OLGETA giaman Kristin skul (Krisendom), oli no moa yusum nem blong God. Fastok blong Baebol ya Revised Standard Version, i pruvum samting ya taem hem i talem se “i rong olgeta” blong ol jos we oli talem se oli Kristin, oli singaot God long wan nem.

2 Be ol Witnes blong Jehova oli no mekem olsem. Olgeta oli glad blong karem nem blong God mo blong ona long nem ya. (Ridim Ol Sam 86:12; Aesea 43:10.) Mo tu, yumi glad tumas blong kasem save long mining blong nem ya, mo blong save from wanem i impoten blong mekem nem ya i tabu. (Mat. 6:9) Jehova * i ona long yumi taem hem i soemaot ol save ya long yumi. Yumi no mas ting nating long samting ya. Taswe, bambae yumi tokbaot tri impoten kwestin. ?I minim wanem blong save nem blong God? ?Jehova i soemaot olsem wanem se hem nomo i save karem nem ya? ?Mo olsem wanem yumi save wokbaot long nem blong Jehova?

?I MINIM WANEM BLONG SAVE NEM BLONG GOD?

3. ?I minim wanem blong save nem blong God?

3 Blong save nem blong God, i min se man i save gudnem blong hem, ol fasin blong hem, ol plan blong hem, mo ol wok we hem i mekem blong givhan long ol man blong hem, be i no min se man i save nomo tok ya “Jehova.” Taem Jehova i stap mekem ol plan blong hem oli kamtru, sloslo hem i stap soemaot ol save ya long yumi. (Prov. 4:18) God i talem nem blong hem long Adam mo Iv. Taswe Iv i talem se: ‘Jehova i givhan long mi, nao mi kasem wan pikinini we i boe. I gud mi putum nem blong hem se Ken.’ (Jen. 4:1) Ol gudfala man blong wok blong Jehova bifo, olsem Noa, Ebraham, Aesak, mo Jekob, oli save nem blong God. Jehova i stap blesem olgeta, i lukaotgud long olgeta mo i talemaot ol plan blong hem  long olgeta. Ol samting ya oli mekem olgeta oli tinghae moa long nem blong Jehova. Samtaem biaen, God i talemaot mining blong nem blong hem long Moses.

Moses i save mining blong nem blong God, mo samting ya i mekem bilif blong hem i strong

4. ?From wanem Moses i askem nem blong God? ?From wanem kwestin we Moses i askem i stret?

4 Ridim Eksodas 3:10-15. Taem Moses i gat 80 yia, God i talem long hem se: “Yu go luk king blong Ijip, blong yu tekemaot ol man ya blong mi we oli stap long ples blong hem.” Ale, Moses i askem wan impoten kwestin long Jehova, hem i se: ‘?Be sipos oli askem long mi se, “?Be nem blong hem hu?”, bambae mi talem wanem long olgeta?’ Longtaem finis i kam, ol man blong God oli save nem blong hem, taswe ?from wanem Moses i askem kwestin ya? Hemia from we hem i wantem save moa se God ya we i karem nem ya Jehova, hem i wanem kaen God. Olsem nao, hem i save pulum ol man Isrel blong oli bilif se God bambae i sevem olgeta. Kwestin we Moses i askem i stret, from we ol man Isrel oli stap wok slef longtaem finis, mo maet oli no moa save sipos God blong ol bubu blong olgeta, i save sevem olgeta no nogat. Mo sam man Isrel tu oli wosip long ol god blong ol man Ijip.—Esik. 20:7, 8.

5. ?Jehova i soemaot mining blong nem blong hem olsem wanem, taem hem i stap ansa long Moses?

5 ?Jehova i ansa olsem wanem long Moses? Hem i talem long Moses blong i talem long ol man Isrel se: “God we i sanem mi mi kam long yufala, nem blong hem ‘Mi Stap We Mi Stap,’” no “bambae mi soemaot mi olsem we bambae mi soemaot mi.” (NW) * Biaen hem i talem bakegen long Moses se: ‘Mi mi Jehova, mi God blong ol bubu blong yufala bifo, mo mi nao mi sanem yu yu go long olgeta.’ Ol tok ya oli soemaot se Jehova i save mekem eni samting we hem i nidim blong mekem, blong stamba tingting blong hem i kamtru. Mo oltaem bambae hem i mekem ol promes blong hem oli kamtru. Hemia nao from wanem long vas 15, Jehova i talem se: “Nem ya blong mi bambae i stap we i stap, we bambae i no save lus samtaem. Mo ol laen blong yufala bambae oli stap singaot mi long nem ya.” I klia se ol tok ya oli mekem Moses i sapraes bigwan, mo oli mekem bilif blong hem i kam strong.

JEHOVA I SOEMAOT SE HEM NOMO I SAVE KAREM NEM YA

6, 7. ?Jehova i mekem ol promes blong hem oli kamtru olsem wanem?

6 Afta we Jehova i sanem Moses i go long Ijip, hem i mekem samting we hem i promes blong mekem. Hem i mekem ol man Isrel oli fri. Hem i mekem ten panis i kasem ol man Ijip, mo hem i soemaot se king blong Ijip wetem ol god blong ol man Ijip oli no gat paoa. (Eks. 12:12) Biaen Jehova i mekem Red Si i seraot, i letem ol man Isrel oli gokros, mo hem i draonem king wetem ol soldia  blong hem. (Sam 136:13-15) Jehova i lukaot gud long plante taosen man Isrel long draeples. Hem i givim kakae mo wota long olgeta. Ol klos mo ol sandel blong olgeta oli no brobrok nating. (Dut. 1:19; 29:5) Olgeta samting ya oli soemaot se i no gat wan samting i save blokem Jehova blong no mekem samting we hem i promes blong mekem. Biaen, Jehova i talem long Aesea se: ‘Mi nomo mi Jehova, mi nomo mi save sevem yufala.’—Aes. 43:11.

7 Nekis man we i lidim ol man Isrel afta long Moses, hemia Josua. Josua i luk ol bigfala wok we Jehova i mekem long Ijip mo long draeples. Taswe, long en blong laef blong hem, hem i talem long ol man Isrel se: ‘Yufala evriwan i savegud long tingting blong yufala we Jehova i givim ol gudgudfala samting ya long yumi, stret olsem we hem i promes bifo finis. Olgeta promes ya blong hem, hem i mekem oli kamtru evriwan, i no gat wan promes nating i stap we i no kamtru.’ (Jos. 23:14) Jehova i mekem stret olsem we hem i promes blong mekem.

8. ?Longtaem finis, Jehova i mekem wanem promes mo promes ya i stap kamtru olsem wanem tede?

8 Tede tu, Jehova i stap mekem samting we hem i promes blong mekem. Longtaem finis, hem i yusum pikinini blong hem, blong talem se long ol las dei, bambae ol man oli talemaot gud nius blong Kingdom “long olgeta ples long wol.” (Mat. 24:14) Jehova nomo i naf blong mekem samting we hem i talem i kamtru. Hem nomo i gat paoa blong mekem se wok ya i gohed. Hem i yusum ol man we oli “no skul gud” blong oli mekem wok ya. (Wok 4:13) Taswe, taem yumi joen long wok ya blong talemaot gud nius blong Kingdom, yumi stap mekem profet tok blong Baebol i kamtru. Yumi stap leftemap Papa blong yumi, mo yumi soemaot se yumi wantem mekem olsem, taem yumi prea se: “Nem blong yu i tabu. Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu, mo we yu yu kam King blong olgeta man, mo we olgeta man long wol oli mekem ol samting we yu yu wantem, olsem we olgeta long heven oli stap mekem.”—Mat. 6:9, 10.

NEM BLONG HEM I HAE WE I HAE

King blong Ijip i no wantem luksave se Jehova i God

9, 10. ?Wanem sam narafala samting mo fasin we Jehova i mekem, we i soemaot mining blong nem blong hem? ?Mo wanem samting i kamaot from?

9 Afta we ol man Isrel oli aot long Ijip, Jehova i mekem sam narafala samting bakegen blong soemaot mining blong nem blong hem. Hem i mekem wan kontrak blong Loa wetem olgeta mo i promes blong lukaotgud long olgeta from we olgeta oli man blong hem. (Jer. 3:14) Mo ol man Isrel oli kam olsem woman blong Jehova, oli karem nem blong hem. (Aes. 54:5, 6) Sipos oli obei long ol loa blong hem, bambae hem i blesem olgeta, i lukaotgud long olgeta, mo i givim pis long olgeta. (Nam. 6:22-27) Olgeta kantri oli mas save se i no gat narafala God we i olsem Jehova. (Ridim Dutronome 4:5-8; Ol Sam 86:7-10.) Plante man mo woman blong narafala neson oli jusum blong wosipim Jehova wetem ol man Isrel. Oli mekem  sem mak olsem woman Moab ya Rut, we i talem long Nomi se: “Ol man ples blong yu bambae oli man ples blong mi, mo God blong yu bambae i God blong mi.”—Rut 1:16.

10 Blong samwe 1,500 yia, Jehova i lukaot long ol man Isrel. Long taem ya, hem i soemaot ol fasin blong hem long olgeta. Nating se plante taem oli no obei long hem, be hem i “gat sore” long olgeta mo hem “i no save kros kwik.” Hem i wan God we i gat longfala tingting. (Eks. 34:5-7) Be longfala tingting blong Jehova i gat mak blong hem. Longfala tingting ya i kasem mak blong hem, taem ol man Isrel oli no wantem bilif long Jisas mo oli kilim hem i ded. (Mat. 23:37, 38) From samting ya, oli no moa karem nem blong God. Long lukluk blong Jehova, oli olsem wan wud we i drae. (Luk 23:31) ?Ale samting ya i mekem ol man Isrel oli gat wanem tingting long nem blong God?

11. ?From wanem ol man Isrel oli no moa yusum nem blong God?

11 Sam taem i pas, ol man Isrel oli stat blong gat rong tingting long nem blong God. Oli ting se nem blong God i tabu tumas, mo man i no mas yusum nem ya. (Eks. 20:7) From samting ya, sloslo oli no moa yusum nem blong God. Jehova i mas harem nogud tumas taem hem luk se ol man oli no respektem hem, mo oli no leftemap nem blong hem. (Sam 78:40, 41) Nem blong Jehova i impoten tumas long hem. Baebol i talem se Jehova i no save letem ol man blong hem oli wosip long ol narafala god. I olsem we hem i jalus from nem blong hem. Taswe, bambae hem i no save letem we ol man Isrel oli gohed blong karem nem blong hem, from we oli no respektem hem. (Eks. 34:14) Hemia i tijim yumi se i impoten tumas blong tinghae long nem blong God ya we i mekem yumi.

WAN NIU GRUP BLONG MAN WE I KAREM NEM BLONG GOD

12. ?Jehova i mekem olsem wanem blong wan niu grup blong man i karem nem blong hem?

12 Jehova i talem long Jeremaea se bambae hem i mekem “wan niufala promes” no kontrak, wetem wan niufala neson. Jeremaea i bin talem se ol man blong neson ya, “stat long ol haeman, gogo kasem olgeta we oli no gat nem,” bambae oli ‘save Jehova.’ (Jer. 31:31, 33, 34) Niufala neson ya i stat long Pentekos long yia 33, taem God i stanemap wan niufala kontrak. Niufala neson ya hemia “Isrel blong God.” Long niufala neson ya i gat ol man Isrel mo ol man blong narafala kantri tu. Jehova i tokbaot olgeta se oli ol man we “oli holem nem blong hem.”—Gal. 6:16, Nyutesteman wetem Ol Sam Long Bislama; ridim  Ol Wok 15:14-17; Mat. 21:43.

13. (1) ?Wanem i soemaot se ol fas Kristin oli yusum nem blong God? (2) ?Yu yu harem olsem wanem taem yu yusum nem blong God long wok blong prij?

13 Ol fas Kristin we oli blong niufala neson ya, oli yusum nem blong God, taem oli talem ol vas long Hibru haf blong Baebol. * Long Pentekos long yia 33, taem aposol Pita i toktok long bigfala hip blong ol man Isrel mo ol narafala laen, hem i yusum nem blong God plante taem. (Wok 2:14, 20, 21, 25, 34) Ol fas Kristin oli ona long Jehova, nao hem i blesem wok blong olgeta. Tede tu, Jehova i blesem ol wok blong yumi, taem yumi talemaot nem blong hem long ol narafala mo yumi soem nem ya long Baebol. I olsem we yumi stap pulum ol narafala man oli kam long Jehova. !Mo hemia wan bigfala blesing blong olgeta mo blong yumi tu! Taem oli save Jehova, i olsem we oli stat blong fren gud wetem hem, mo fasin fren ya bambae i kam strong moa, mo bambae i stap blong olwe.

14, 15. ?Jehova i mekem wanem blong protektem nem blong hem?

14 Afta we ol aposol oli ded, sam man oli stat blong spolem Kristin kongregesen wetem ol giaman tijing. (2 Tes. 2:3-7) Ol giaman tija ya oli folem kastom blong ol man Jiu, hemia blong no moa yusum nem blong God. ?Olsem wanem?  ?Jehova i letem we nem blong hem i lus? Nogat. ?Yumi save samting ya olsem wanem? Hemia from we nem ya i stap yet tede, nating se yumi no save se bifo oli talem nem ya olsem wanem. Blong plante handred yia, nem blong God i stap long ol translesen blong Baebol, mo long ol buk blong ol man we oli stadi long Baebol. Long 1757, Charles Peters i raetem se nem ya “Jehova,” i soemaot se hem i defren long ol narafala god. I no gat wan narafala taetel bakegen we i soemaot samting ya. Wan buk long saed blong wosip long God, we Hopton Haynes i raetem long 1797, i talem se: “JEHOVA i nem we ol man Jiu oli yusum long GOD blong olgeta. Mo oli wosip long hem nomo; sem mak olsem we Kraes mo ol Aposol blong hem oli mekem.” Henry Grew (we i laef long ol yia 1781 kasem 1862) i yusum nem blong God, be i no hemia nomo. Hem i kasem save tu se man i mas leftemap nem blong God mo mekem i tabu, from we ol man oli daonem nem blong God. Mo George Storrs (we i laef long ol yia 1796 kasem 1879) we i wok wetem Charles T. Russell, tufala i yusum nem blong God.

15 Yia 1931 i wan impoten yia blong ol man blong God. Bifo long yia ya, ol man blong God oli karem nem ya Baebol Studen. Be long yia ya, oli karem nem ya ol Witnes blong Jehova. (Aes. 43:10-12) Oli mekem ol man oli save se oli praod blong stap olsem man blong wok blong God, wan kampani blong man we i “holem nem blong hem,” mo oli presem nem blong God. (Wok 15:14) Samting ya i mekem yumi tingbaot ol tok blong Jehova long Malakae 1:11, we i talem se: “Olbaot long olgeta ples long wol ya i gat fulap man we oli stap ona long mi, [“nem blong mi bambae i stap kam hae moa,” NW].”

YUMI WOKBAOT LONG NEM BLONG JEHOVA

16. ?From wanem i wan bigfala blesing blong wokbaot long nem blong Jehova?

16 Profet Maeka i raetem se: ‘Olgeta man long wol ya oli stap mekem wosip long ol god blong olgeta, mo oli stap obei long olgeta, be yumi ya, Jehova i God blong yumi, mo bambae yumi stap mekem wosip long hem, [“yumi wokbaot long nem blong Jehova,” NW], mo yumi stap obei long hem oltaem nomo, gogo i no save finis.’ (Maeka 4:5) Vas ya i soemaot se Jehova i letem ol Baebol Studen oli karem nem blong hem. Hemia wan bigfala blesing from we i olsem se God i ona long olgeta. Mo tu, samting ya i mekem oli sua gud se God i glad long olgeta. (Ridim Malakae 3:16-18.) ?Yu tu yu harem olsem? ?Yu yu traehad blong ‘wokbaot long nem blong Jehova’?

17. ?Wanem tri samting we yumi mas mekem blong yumi ‘wokbaot long nem blong Jehova’?

17 Yumi mas mekem tri samting blong yumi save ‘wokbaot long nem blong Jehova.’ Faswan samting se, yumi mas talemaot nem blong God long ol narafala from we yumi save se God bambae i sevem olgeta nomo we oli ‘singaot long hem long nem blong hem.’ (Rom 10:13) Nambatu samting se, yumi mas gat ol fasin we Jehova i gat, olsem fasin ya blong lavem ol man. Nambatri samting se, yumi mas glad blong obei long ol loa blong God. Long rod ya, yumi stap ona long nem blong Papa blong yumi. (1 Jon 4:8; 5:3) ?Bambae yu yu gohed blong ‘wokbaot long nem blong Jehova,’ God blong yumi, blong olwe?

18. ?Ol man we oli ona long nem blong Jehova, oli stap wet blong harem gud long wanem promes?

18 I no longtaem, bambae olgeta man we oli no wantem save Jehova mo we oli rebel agensem hem, oli mas save se hem i hu. (Esik. 38:23) Hemia ol man we oli mekem olsem king blong Ijip we i talem se: ‘?Hu ya Jehova ya? ?Weswe mi mi mas harem hem?’ Ale Jehova God i mekem wan samting blong king blong Ijip i luksave se Jehova i hae we i hae. (Eks. 5:1, 2; 9:16; 12:29) Be yumi, yumi jusum blong save Jehova mo blong stap olsem ol fren blong hem. Yumi praod blong stap olsem ol man we oli obei long hem, mo oli karem nem blong hem. Yes, yumi stap wet blong harem gud long ol gudfala promes blong hem long fiuja. Mo yumi trastem promes ya long Ol Sam 9:10 we i talem se: “Olgeta we oli save yu [“nem blong yu,” NW], oli trastem yu. Olgeta we oli kam long yu, yu no save lego wan long olgeta.”

^ par. 2 Jehova hem i nem blong God long Baebol. Long Bislama Baebol, oli tekemaot nem ya “Jehova” mo oli putum taetel ya “Hae God.” Long stadi ya, bambae yumi yusum nem ya “Jehova” long ol vas we Bislama Baebol i yusum “Hae God.”

^ par. 5 Nem blong God i haf long wan veb long lanwis Hibrus, we i minim “kamaot.” “Jehova” i minim “Hem i Mekem i Kamaot.”

^ par. 13 Nem blong Jehova i stap long ol hanraet blong Hibru lanwis we ol fas Kristin oli yusum. Nem blong Jehova i stap tu long ol fas kopi blong Baebol ya Septuagint. Hem i wan translesen blong Hibru haf blong Baebol we oli tanem i kam long Grik.