Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Inok i Frengud Wetem God

Inok i Frengud Wetem God

Inok i Frengud Wetem God

DEVEL SETAN i ting se hem i save pulum olgeta man oli gowe long God, mo samtaem i luk olsem se hem i win long saed ya. Afta we Ebel i ded, klosap faef handred yia i pas we i no gat man i soemaot klia se oli wantem mekem wok blong Jeova. Evri dei ol man oli stap mekem sin mo oli folem ol fasin we oli no stret nating long fes blong God.

Long taem ya we ol man oli no tingbaot God, Inok i bon. Baebol i soemaot se maet hem i bon samples long yia 3404 B.K.T. Inok i defren olgeta long ol narafala man long taem blong hem. Hem i wan man we God i glad long hem. Aposol Pol i tokbaot Inok wetem ol narafala man ya blong Jeova we oli holem strong bilif mo we oli ol gudfala eksampol blong ol Kristin oli folem. ?Be hu ya Inok? ?Wanem ol traem we hem i mas fesem? ?Olsem wanem hem i winim ol traem ya? ?Mo olsem wanem fasin blong hem blong fasgud long God i save givhan long yumi?

Long taem blong Enos, klosap fo handred yia bifo long Inok, i gat sam man we oli “stat blong yusum nem blong Jeova.” (Jenesis 4:26, NW ) I tru se, bifo long taem ya, ol faswan man we oli laef long wol oli stap yusum nem blong God finis. Taswe, taem vas ya i talem se sam man long taem blong Enos oli stat yusum nem blong God, hemia i no minim se ol man ya oli gat bilif long Jeova mo mekem wosip long hem long fasin we i klin. Sam man we oli stadi long lanwis blong Hibru oli talem se stret toktok blong Jenesis 4:26 i mas olsem se “ol man oli stat yusum nem blong God long nogud fasin” no “long taem ya, fasin blong daonem nem blong God i stat.” Ating sam man long taem ya oli stat blong putum nem blong Jeova long olgeta wan no long ol narafala man, nao taem oli wosip long ol man ya oli giaman se oli stap wosip long Jeova God. No maet oli putum nem blong God long sam aedol we oli stap wosipim.

‘Inok i Frengud Wetem God’

Nating se ol man raonabaot long Inok oli no tingbaot God, be hem i “stap fren gud wetem God,” Jeova. Baebol i no talem sipos ol bubu blong hem, olsem Set, Enos, Kenan, Mahalalel, mo Jared, oli frengud wetem God. Be, ating oli no mekem olsem Inok, from we fasin blong laef blong Inok i makemaot klia we hem i defren long olgeta.—Jenesis 5:3-27.

Blong fren gud wetem Jeova wan man i mas savegud hem. Inok i fren gud wetem God from we hem i mekem laef blong hem i laenap wetem wanem we God i wantem. Jeova i glad tumas long fasin blong Inok blong fasgud long hem. Baebol ya Septuagint i talem se “Inok i stap mekem [God] i glad tumas.” Aposol Pol, hem tu i talem sem samting long saed blong Inok.—Jenesis 5:22; Hibrus 11:5.

Wan stamba samting we i givhan long Inok blong frengud wetem Jeova, hemia bilif. Hem i mas gat bilif long “laen” ya we profet tok i promes se bambae i kamaot long “woman” blong God. Sipos hem i bin gat janis blong mitim Adam, maet Inok i bin gat janis blong kasem sam save long wok we God i mekem wetem faswan man mo woman long Iden. Save we Inok i gat long saed blong God i mekem se hem i “stap traem faenem [God].”—Jenesis 3:15; Hibrus 11:6, 13.

Sipos Inok, mo yumi tu tede, i wantem fren gud wetem Jeova, i no naf jes blong gat save long saed blong God. Tingbaot, sipos yumi tinghae long fasin fren we yumi gat wetem wan man, bambae yumi letem tingting blong man ya i gat paoa long olgeta tingting mo fasin blong yumi. Bambae yumi lukaot gud blong no talem samting no mekem samting we bambae i spolem fasin fren blong yumi wetem hem. Mo sipos yumi mekem plan blong jenisim sam samting long laef blong yumi, bambae yumi meksua se jenis ya i no spolem fasin fren blong yumi wetem man ya.

Taswe, sipos yumi wantem holemtaet fasin fren we yumi gat wetem God bambae yumi lukaot gud long olgeta samting we yumi mekem. Wan impoten samting we yumi nidim hemia stret save long ol samting we hem i laekem mo ol samting we hem i no laekem. Ale yumi mas letem save ya i lidim yumi blong traehad blong mekem hem i glad long olgeta tingting mo fasin blong yumi.

Yes, blong frengud wetem God, yumi mas mekem hem i glad. Hemia samting we Inok i mekem blong plante handred yia. Hibru tok we Baebol i yusum blong talem se Inok i “fren gud” wetem God, ol man oli stap yusum blong tokbaot samting we i gohed oltaem. Noa i wan narafala man blong bilif we i “fren gud wetem God.”—Jenesis 6:9.

Inok i mared, hem i gat wan waef mo i papa blong plante ‘boe mo gel.’ Wan long ol boe blong hem, hemia Metusela. (Jenesis 5:21, 22) Ating Inok i traehad blong lidim famle blong hem long fasin we i stret gud. Be i no isi long hem blong mekem wok blong God from we ol man raonabaot long hem oli no tingbaot God. Ating i gat wan man nomo long taem blong hem we i soem bilif long Jeova. Man ya hemia Lamek, papa blong Noa. (Jenesis 5:28, 29) Nating se i olsem, Inok i no fraet blong folem trufala wosip long laef blong hem.

?Wanem i halpem Inok blong holem bilif long God? I sua se, hem i no joen wetem ol man we oli stap tok nogud long nem blong Jeova no wetem ol narafala man we oli no save givhan long hem blong wosipim God. Inok i prea long Jeova blong i halpem hem. Ating samting ya tu i mekem tingting blong hem i strong blong stap longwe long eni samting we oli save mekem God i no glad long hem.

Tok Agensem Olgeta We Oli No Obei Long God

I hadwok blong traem folem ol fasin we oli gud taem ol man raonabaot long yumi oli no tingbaot God. Be i hadwok moa sipos yumi mas talemaot wan strongfala mesej blong jajmen agensem ol rabis man, olsem we Inok i bin mekem. Spirit blong God i lidim Inok blong talemaot profet tok ya se: “Yufala i luk. Bambae Hae God i kam wetem plante taosen tabu enjel blong hem. Bambae hem i jajem olgeta man, nao bambae hem i givim panis long ol man we oli no obei long hem from ol samting nogud we oli mekem, mo from ol tok nogud we oli sakem long fes blong hem.”—Jud 14, 15.

?Mesej ya i mekem wanem long ol rabis man ya we oli no gat bilif? Ol tok blong Inok i stikim olgeta, mekem se oli no laekem hem mo maet oli tok jikim hem mo oli wantem mekem i nogud long hem. Maet sam long olgeta oli wantem kilim hem i ded blong no moa harem hem i tok. Be, Inok i no fraet. Hem i save finis wanem we i bin hapen long stret man ya Ebel, mo hem i gat strong tingting olsem Ebel blong mekem wok blong God nomata wanem samting i hapen long hem.

“God i Tekemaot Hem”

Maet laef blong Inok i stap long bigfala denja, taswe “God i tekemaot hem.” (Jenesis 5:24) Jeova i no wantem se gudfala profet ya blong hem i safa long han blong ol enemi blong hem we tingting blong olgeta i rabis olgeta. Aposol Pol i talem se, “God i karem hem i go blong mekem hem i no save luk ded.” (Hibrus 11:5, NW ) Plante man oli talem se Inok i no ded. Oli se, God i tekem hem i go long heven, nao hem i gohed blong laef long ples ya. Be, Jisas i talem klia se: “I no gat man we i go antap long heven samtaem. Mi, mi Pikinini blong Man, mi nomo mi kamaot long heven, mi kamdaon.” Jisas nao i “openem rod” blong olgeta we bambae oli go long heven.—Jon 3:13; Hibrus 6:19, 20.

?Ale, wanem i hapen long Inok? Mining blong tok ya “God i karem hem i go blong mekem hem i no save luk ded,” maet hemia se God i mekem Inok i luk wan samting olsem drim nao taem tingting blong hem i stap fulwan long drim ya, God i tekemaot laef blong hem. Sipos i olsem, Inok i no harem i soa bifo we hem i ded. Ale, biaen long samting ya, “ol man oli no save faenem hem,” from we Jeova i mekem bodi blong hem i lus, olsem we hem i bin mekem long bodi blong Moses.—Dutronome 34:5, 6.

Inok i laef kasem 365 yia. Hemia i no longtaem tumas, taem yumi skelem wetem yia blong laef blong ol narafala man long taem blong hem. Be impoten samting long tingting blong wan man we i lavem Jeova hemia blong mekem wok blong God go kasem ded. Yumi save se Inok i mekem olsem from we “taem God i no tekemaot hem yet, God i soemaot long hem we hem i glad tumas long hem.” Baebol i no talem se long wanem rod nao God i soemaot samting ya long Inok. Nating se i olsem, bifo we Inok i ded, hem i sua fulwan we God i glad long hem. Yumi sua se bambae Jeova i rimemba hem taem hem i mekem olgeta dedman oli laef bakegen.

Yumi Mas Gat Bilif Olsem Inok

Yumi save gat bilif olsem ol man ya we oli obei long God. (Hibrus 13:7) From we Inok i gat bilif, hem i wok olsem faswan profet blong God. Ol man long taem blong Inok oli sem mak nomo long ol man tede—oli raf, oli no gat respek long ol samting we oli tabu, mo oli no obei long God. Be Inok i defren. Hem i gat bilif we i tru mo hem i soem gudfala eksampol long fasin fasgud long God. Yes, Jeova i givim wan impoten mesej blong jajmen we Inok i mas talemaot. Be, Jeova i givim paoa long hem tu, blong hem i save talemaot mesej ya. Inok i no fraet blong mekem wok ya we God i givim long hem blong mekem. Mo God i lukaotgud long hem taem ol man nogud oli agensem hem.

Sipos yumi soem bilif olsem Inok i mekem, bambae Jeova i givim paoa long yumi blong talemaot tok blong hem long ol las dei ya. Bambae hem i halpem yumi blong stanap strong mo no fraet taem ol man oli agensem yumi. Nao fasin blong yumi blong fasgud long God bambae i mekem yumi defren olgeta long ol man we oli no obei long God. Bilif bambae i halpem yumi blong fren gud wetem God mo blong mekem ol fasin we oli save mekem hem i glad we i glad long yumi. (Ol Proveb 27:11) Gudfala man ya Inok i gat bilif. Mo from bilif ya hem i fren gud wetem Jeova nating se hem i laef long wan wol we ol man oli no obei long God. Yumi save mekem sem mak.

[Bokis blong pija long pej 30]

?Baebol i Yusum Sam Haf Blong Buk Blong Inok?

Buk blong Inok i no wan long ol olfala hanraet blong Baebol. Samfala oli giaman nomo se Inok i raetem. Ating buk ya i kamaot raonabaot long ol yia 100 B.K.T. Hem i fulap long ol kastom stori blong ol man Jiu, mo ol stori ya oli no stanap long ol trufala samting. Man we i raetem buk ya, i yusum smol save we Jenesis i givim long saed blong Inok, nao i ademap prapa tingting blong hem bakegen. Samting ya nomo i naf blong mekem yumi sakemaot Buk ya blong Inok, sipos yumi tinghae long Tok we i kamaot long God.

Long Baebol, buk blong Jud nomo i talem bakegen profet tok blong Inok, i se: “Yufala i luk. Bambae Hae God i kam wetem plante taosen tabu enjel blong hem. Bambae hem i jajem olgeta man, nao bambae hem i givim panis long ol man we oli no obei long hem from ol samting nogud we oli mekem, mo from ol tok nogud we oli sakem long fes blong hem.” (Jud 14, 15) Plante man blong hae save oli talem se profet tok ya blong Inok agensem ol man long taem blong hem we oli no obei long God, i kamaot stret long Buk blong Inok. ?Maet Jud i bin yusum wan buk we i no kamaot long God mo i no tru, olsem stamba blong ol save ya we hem i raetem?

Baebol i no talemaot olsem wanem Jud i kasem save ya long saed blong profet tok blong Inok. Maet hemia save we plante man oli gat long taem blong hem, we ol olfala blong olgeta oli bin pasem i kam long olgeta. Pol tu i raetem nem blong tufala man blong mekem majik long haos blong Fero, hemia Janes mo Jambres, we tufala i agensem Moses. Be, stori blong Moses i no bin talemaot nem blong tufala ya. Ating Pol i kasem ol save ya long ol olfala blong bifo tu. ?Sipos man blong raetem Buk blong Inok i gat ol olfala save olsemia, weswe yumi ting se Jud i no save gat? *Eksodas 7:11, 22; 2 Timoti 3:8.

I no impoten blong save olsem wanem Jud i kasem ol tok we Inok i bin talemaot long ol man we oli no obei long God. Yumi save se tok ya i tru from we tabu spirit nao i pusum Jud blong raetemdaon. (2 Timoti 3:16) Tabu spirit blong God i lukaot gud se hem i no raetemdaon wan giaman save.

[Futnot]

^ Disaepol Steven tu i talemaot sam samting we yumi no save faenem long wan narafala ples long Hibru haf blong Baebol. Hem i tokbaot edukesen we Moses i kasem long Ijip, mo se hem i gat 40 yia taem i ronwe long Ijip, mo se hem i stap 40 yia long kantri blong Midian, mo tu, hem i tokbaot olsem wanem ol enjel oli joen long wok blong givim Loa long Moses.—Ol Wok 7:22, 23, 30, 38.

[Tok blong pija long pej 31]

Inok i no fraet nating blong talemaot mesej blong Jeova