Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Baebol i Talem Wanem

Drim We i Kam Long God

Drim We i Kam Long God

?Bifo, God i stap toktok wetem ol man long drim?

‘Wan naet Daniel i luk wan vison [drim, NW]. Nao biaen, hem i raetemdaon ol samting we God i soemaot long hem.’ —Daniel 7:1.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

God i yusum plante defren rod blong givim toktok blong hem long ol man. Long taem blong ol man long Baebol, plante taem hem i yusum ol drim. Be ol drim ya oli no olsem ol drim we man i stap luk tede, we oli hafhaf nomo mo oli olbaot. Ol drim we i kamaot long God oli klia, oli stat gud mo oli go finis gud, mo ol toktok blong hem oli tru oltaem. Eksampol, profet Daniel i drim mo i luk sam anamol we oli pija blong sam bigfala politik paoa blong wol, stat long taem blong Babilon, kam kasem taem blong yumi. (Daniel 7:1-3, 17) Josef blong Nasaret we i papa blong Jisas, hem tu i luk wan drim. Long drim ya God i talem long hem blong i tekem woman blong hem mo pikinini blong tufala, oli ronwe i go long Ijip. Long rod ya, rabis King ya Herod i no kilim Jisas i ded. Taem Herod i ded, God i talemaot long Josef long wan drim, mo i talem long hem blong i tekem famle blong hem oli gobak long Nasaret.—Matiu 2:13-15, 19-23.

 ?Tede God i stap toktok wetem ol man long drim?

“Yufala i no mas bitim mak blong ol tok ya we oli raetem finis.” —1 Korin 4:6, NW.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Ol drim we oli raetem i stap long Baebol, olgeta tu oli kamaot long God. Seken Timoti 3:16 mo 17 i tokbaot ol tok ya we oli stap long Baebol, i se: “Olgeta tok blong Baebol oli kamaot long God fastaem. Hem i putum long tingting blong ol man ya bifo, nao oli raetem long buk. Ol tok ya i stret gud blong tijim yumi long ol trutok, mo blong blokem ol krangke tok. Mo i stret gud blong stretem ol krangke fasin, mo blong tijim yumi long ol stret fasin. Ol tok ya, God i givim blong bambae yumi ol man blong hem yumi save kam waes long olgeta samting, nao bambae yumi savegud ol rod blong mekem ol gudfala wok.”

Yes, Baebol i mekem se yumi “savegud” olgeta samting we yumi mas save long saed blong God, ol fasin blong hem, mo stamba tingting blong hem. From samting ya, God i no moa yusum ol drim blong toktok wetem ol man tede. Sipos yumi wantem save wanem bambae i hapen long fiuja, mo samting we God i wantem mekem blong yumi, yumi mas lukluk long Baebol nomo, be ‘yumi no mas bitim mak blong ol tok ya we oli raetem finis.’ Tede, klosap evri man oli gat Baebol, mo oli save stadi long ol tok, mo ol drim we oli raetem i stap long hem.

?From wanem yumi save trastem ol drim mo ol vison we Baebol i tokbaot?

“Taem tok blong profet i kamaot, ol profet oli talem, be Tabu Spirit i stap givim tok long olgeta, nao oli talemaot tok we i kamaot long God.”—2 Pita 1:21.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Plante long ol drim mo vison we oli stap long Baebol oli ol profet tok, mo oli tokbaot ol samting we bambae oli kamtru long fiuja. Ol man we oli raetem ol profet tok ya, oli soemaot se ol tok ya oli tru, mo taem man i ridim, hem i save bilif se olgeta tok blong Baebol oli tru. ?Olsem wanem? ?Ol samting we ol man ya oli luk long vison, oli kamtru stret olsem we Baebol i talem? Yu traem tingbaot vison we i stap long Daniel 8:1-7 we oli raetem klosap long en blong rul blong Babilon.

Long vison ya, profet Daniel i luk wan man sipsip mo wan man nani. Man nani ya i stap faet agens long man sipsip ya, nao i winim hem, i mekem hem i foldaon long graon. I no Daniel we i talemaot mining blong vison ya. Be wan enjel blong God i talemaot, i se: ‘Man sipsip ya we yu yu luk, we i gat tu hon blong hem, hem i pija blong ol king blong tufala kantri ya Media mo Pesia. Mo man nani ya we yu luk, hem i pija blong king blong Gris.’ (Daniel 8:20, 21) Ol buk blong histri oli soemaot se Media mo Pesia i winim Babilon, mo tufala i kam bigfala politik paoa long wol. Ale, tu handred yia biaen, Alexander i kam king blong Gris mo i winim tufala. Ol samting ya oli kamtru olsem we Baebol i tokbaot, mo oli soemaot se ol profet tok blong Baebol, wetem ol drim we oli raetem i stap long hem, oli tru oltaem. Yes, Baebol i no olsem ol narafala buk, mo yumi save trastem.