Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 BAEBOL I TALEM WANEM

Kingdom Blong God

Kingdom Blong God

?Kingdom blong God i stap long hat blong man?

“Yu yu kam klosap long kingdom bilong God finis.”

Mak 12:34, Gud Nyus Bilong Jisas Krais.

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Wan bigfala skul we i talem se hem i Kristin, i bilif se Kingdom blong God, hemia taem we “God i rul long hat mo laef blong man.” Plante man oli gat sem tingting.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Kingdom i wan gavman. Hem i no wan pijatok nomo we i min se man i obei long God long hat blong hem. Kingdom blong God bambae i rul antap long fulwol.—Ol Sam 72:8; Daniel 7:14.

Be Jisas i talem se “kingdom blong God i stap insaed long laef blong man.” ?Hemia i minim wanem? (Mifala nomo i raetem long blak raeting; Luk 17:21, King James Version) Jisas i no stap talem se Kingdom i stap long hat blong ol man we oli stap lesin long hem. Ol Farisi nao oli stap lesin long hem. Mo Jisas i talem se olgeta bambae oli no kasem Kingdom blong God. God i no glad long wosip blong olgeta from we oli gat tu fes. (Matiu 23:13) Be i stret nomo we Jisas i talem se Kingdom blong God i stap ‘insaed long laef blong olgeta’, no ‘long medel blong olgeta’ olsem Baebol Long Bislama i talem. ?I stret from wanem? From we King blong Kingdom ya, Jisas, hem i stap stanap long medel blong olgeta.—Luk 17:21.

 ?Wanem ya Kingdom blong God?

“Mifala i wantem we kingdom bilong yu i kam, Mo we olgeta man long wol oli wokem olgeta samting we yu yu wantem, olsem olgeta long heven oli stap wokem.”Matiu 6:10, Gud Nyus Bilong Jisas Krais.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Kingdom ya i gavman blong God we Jisas Kraes i King blong hem. (Matiu 28:18; 1 Timoti 6:14, 15) Kingdom ya bambae i mekem samting we God i wantem i kamaot long heven mo long wol. (Matiu 6:10) Yes, God bambae i yusum Kingdom ya blong finisim ol trabol blong man. Ol gavman blong man oli no naf blong mekem samting ya.

Aninit long rul blong Kingdom blong God, ol man bambae oli stap long paradaes long wol. Bambae i gat pis, oli no moa fraet, mo oli gat plante samting. (Ol Sam 46:9; Aesea 35:1; Maeka 4:4) Bambae i no moa gat man we i sik mo i ded. Sik bambae i finis olgeta. (Aesea 33:24; Revelesen 21:4) Ol olfala tu bambae oli kam yangfala bakegen. Baebol i talem se: ‘Bambae bodi blong man i save kam gud bakegen, i save kam strong olsem we i yangfala nomo.’—Job 33:25.

?YU SAVE MEKEM WANEM?

Nomata se yu kamaot long wanem laen no wanem kantri, yu save stap aninit long rul blong Kingdom blong God. Yu mas mekem samting we God i askem blong yu yu mekem. Baebol i talem se: “God i stap mekem i sem mak nomo long olgeta man. . . . Sipos wan man i ona long God, mo i mekem ol samting we i stret long fes blong hem, bambae God i glad long hem, i nating we hem i wan laen blong Isrel, no i kamaot long wan narafala laen olgeta.”—Ol Wok 10:34, 35.

Sipos ol man oli traehad, ?oli save mekem Kingdom i kam?

“God blong heven bambae i stanemap wan kingdom we neva i save foldaon.”Daniel 2:44, NW.

?OL MAN OLI TALEM WANEM?

Samfala oli ting se ol man nomo bambae oli mekem we Kingdom blong God i kam long wol. Oli ting se sipos oli pulum ol narafala oli kam long jos blong olgeta, no sipos oli wok blong mekem ol man oli joen gud mo pis i stap long fulwol, saye, Kingdom blong God i kam.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

I no man we i stanemap Kingdom ya, be God i stanemap. (Daniel 2:44) Taem Kingdom i stanap, God i talem se: “Mi mi putumap king blong mi finis.” (Ol Sam 2:6) Ol man oli no save mekem Kingdom blong God i kam, mo oli no save spolem wok blong Kingdom ya, from we Kingdom ya we bambae i rul long fulwol, hem i stap long heven nomo.—Matiu 4:17.

?FROM WANEM I IMPOTEN LONG YU?

Yumi evriwan i wantem se wan dei, olgeta man bambae oli joen gud mo oli stap long pis. Maet yu yu stap wok had blong mekem samting ya i kamtru. Be yu harem nogud taem yu luk se wok blong yu i no gat frut. Sipos yu yu kam wan man we i obei long Kingdom ya, bambae yu kasem save se God nao i stap givim paoa long Kingdom blong hem. Ale, bambae yu traehad long stret rod.