Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ

?Wanem Wok Blong Wan Papa?

?Wanem Wok Blong Wan Papa?

“?Wanem samting we mi mekem i rong?” Maekel * long Saot Afrika i askem kwestin ya bakegen mo bakegen. Hem i wan papa we i traehad blong mekem gud wok blong hem. Be boe blong hem we i gat 19 yia, i stronghed we i stronghed. Evritaem we Maekel i tingbaot boe ya, hem i stap tingting se maet hem i no bin mekem gud wok blong hem.

Wan narafala papa we nem blong hem Teri, hem i stap long Spen mo hem tu i traehad long wok blong papa. Pikinini blong hem, nem blong hem Andru, i talem se: “Mi tingbaot se taem mi smol, papa blong mi i ridim buk long mi, i pleplei wetem mi, mo mitufala i go wokbaot mitufala nomo. Hem i mekem se mi mi glad blong lanem ol samting.”

I tru se i no isi blong man i mekem gud wok blong papa. Be i gat sam advaes blong Baebol we oli save givhan long hem. Plante papa oli luk se taem olgeta mo famle blong olgeta oli folem waestok we i stap long Baebol, samting ya i givhan long olgeta. Naoia bambae yumi tokbaot sam long ol advaes ya we oli save givhan long ol papa.

 1. Yu Makemaot Taem Blong Spenem Wetem Famle Blong Yu

Papa, ?bambae yu soemaot olsem wanem long pikinini blong yu se hem i impoten long yu? Maet yu yu mekem plante samting blong pikinini blong yu i gat kakae mo i gat wan ples blong stap long hem. Yu yu mekem ol samting ya from we yu tinghae long pikinini blong yu, yu luk se hem i impoten tumas. Be sipos yu no spenem inaf taem wetem pikinini blong yu, samting ya i save mekem pikinini i ting se yu tingbaot moa ol narafala samting i bitim hem. Ol narafala samting ya maet hemia wok, ol fren, mo ol samting we yu yu laekem.

?Wetaem wan papa i mas stat blong spenem taem wetem pikinini blong hem? Wan mama i stat blong fren wetem pikinini blong hem taem i stap yet long bel blong hem. Samwe long 16 wik afta we wan bebi i stat blong gru long bel blong mama, hem i save harem ol noes. Long taem ya, papa tu i save stat blong fren wetem pikinini blong hem. Hem i save lesin long hat blong bebi we i pam, i save harem we bebi i kikim bel blong mama, i save toktok long hem, mo i save singsing long hem.

Advaes Blong Baebol: Ol stori blong Baebol oli soemaot se ol man nao oli stap tijim pikinini blong olgeta. Dutronome 6:6, 7 i soemaot se ol papa oli mas spenem taem wetem pikinini blong olgeta evri dei. Vas ya i talem se: “Yufala i no mas fogetem ol tok ya we mi mi stap givim long yufala tede. Oltaem, yufala i mas tijim ol pikinini blong yufala long hem. Sipos yufala i stap long haos, no yufala i stap wokbaot, no yufala i go blong slip, no yufala i girap bakegen, be yufala i mas tokbaot ol samting ya.”

2. Yu Lesin Gud

Yu lesingud mo yu no hareap blong jajem hem

Sipos yu wantem se yu mo pikinini blong yu, yutufala i storian gud, yu mas lesin gud long hem. Mo taem yu lesin long hem, yu no mas kros kwik mo yu no mas hareap tumas blong jajem hem.

Sipos pikinini blong yu i save se bambae yu yu kros kwik long hem mo yu jajem hem, bambae hem i no wantem talemaot ol filing blong hem long yu. Be sipos yu stap kwaet mo yu lesin, yu soemaot long hem se yu wari long hem mo yu wantem givhan long hem. Samting ya bambae i pulum hem blong i talemaot tingting mo filing blong hem.

Advaes Blong Baebol: Plante man we oli folem waestok blong Baebol, oli luk se tok ya i givhan gud long olgeta. Yu traem tingbaot, Baebol i talem se: “Yufala evriwan i mas rere oltaem blong lesin, be yufala i no mas hareap blong toktok. Mo yufala i no mas hareap blong kros.” (Jemes 1:19) Sipos wan papa i folem advaes ya blong Baebol, bambae hem i naf blong toktok gud wetem pikinini blong hem.

 3. Yu Stretem Pikinini Wetem Lav Mo Yu Talem Gudfala Toktok

Nating se yu harem nogud no yu kros long pikinini blong yu, be yu mas stretem hem wetem lav. Long rod ya, yu stap tijim hem long wan fasin we i save givhan long hem long ful laef blong hem. ?Be yu save stretem hem olsem wanem? Yu save givim advaes long hem, no yu tok blong stretem hem, no yu tijim hem, no yu givim panis long hem.

Mo tu, sipos papa i talem gudfala toktok oltaem long pikinini blong hem, pikinini ya bambae i lesin taem papa i stretem hem. Wan waestok blong bifo i talem se: “Tok we wan man i talem long prapa taem blong hem, i olsem sam gol apol long wan plet silva.” (Ol Proveb 25:11, NW) Taem yu talem gudfala toktok long pikinini blong yu, hemia i save givhan long hem blong i wokem ol gudfala fasin. Sipos yu no talem gudfala toktok, bambae hem i harem se hem i no naf blong mekem wan gudfala samting. Taem papa i luksave gudfala samting we pikinini i mekem, mo i talem gudfala toktok long hem, pikinini bambae i harem gud mo i wantem mekem samting we i stret.

Advaes Blong Baebol: ‘Ol papa. Bambae yufala i no stap mekem ol samting we i save mekem ol pikinini blong yufala oli kros, from we sipos yufala i stap mekem olsem, bambae tingting blong olgeta i foldaon.’Kolosi 3:21.

4. Yu Lavem Mo Yu Respektem Woman Blong Yu

Fasin we papa i mekem long mama, i save givhan long pikinini no i save spolem hem. Wan grup blong ol man we oli stadi long ol pikinini we oli stap gruap, i eksplenem se: “Taem papa i respektem mama, samting ya i mekem i gud long pikinini. . . . Taem papa mo mama tufala i respektem tufala, mo pikinini i luk samting ya, hem i harem se hem i sef.”—The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. *

Advaes Blong Baebol: “Yufala ol man we i mared, yufala i mas lavem ol woman blong yufala . . . Man i mas lavem woman blong hem, i mas lukaot gud long hem olsem we i stap lukaot gud long bodi blong hem nomo.”Efesas 5:25, 33.

 5. Yu Lavem God Mo Yu Tijim Pikinini Blong Yu Blong i Mekem Olsem

Wan papa we i lavem God, i save givhan long ol pikinini blong hem blong oli fren gud wetem Papa blong olgeta long heven. Long rod ya, hem i givim wan presen we i nambawan tumas long olgeta.

Antonio we i Witnes blong Jehova, i gat sikis pikinini blong hem mo i lukaot gud long olgeta. Wan long ol gel blong hem i raetem wan leta long hem we i talem se: “Papa, mi wantem talem tangkiu long yu from we yu tijim mi blong mi lavem Jehova God, blong mi lavem ol man raonabaot long mi, mo blong mi gat gudfala tingting long mi wan. Yu soemaot long mi se yu yu lavem Jehova, mo yu keagud long mi. Papa, tangkiu tumas we yu putum Jehova long fasples long laef blong yu mo yu lukluk ol pikinini blong yu olsem se oli ol presen we Jehova i givim.”

Advaes Blong Baebol: “Yufala i mas lavem [God] long olgeta tingting blong yufala, mo long olgeta laef blong yufala, mo long olgeta paoa blong yufala. Yufala i no mas fogetem ol tok ya we mi mi stap givim long yufala tede.”Dutronome 6:5, 6.

Ol faef poen we yumi jes tokbaot, oli save givhan long yu blong yu mekem gud wok blong papa, be i klia se ol poen ya nomo oli no naf. I gat sam narafala samting bakegen we yu mas mekem. Mo yu no mas ting se bambae yu kam wan papa we i stret gud olgeta. Be sipos yu soemaot long pikinini blong yu se yu lavem hem, mo yu traehad blong givim ol samting we hem i nidim, bambae yu mekem gud wok blong papa. *

^ par. 3 Mifala i jenisim sam nem long haf ya.

^ par. 19 Sipos papa mo mama tufala i divos, i gud we papa i kaen mo i respektem mama ya, from we samting ya i save givhan long pikinini blong i fren gud wetem mama blong hem.

^ par. 25 Sipos yu wantem sam moa advaes long saed blong famle laef, i gud yu ridim buk ya Spesel Rod Blong Mekem Famle i Hapi, we ol Witnes blong Jehova oli wokem.www.jw.org.