Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Baebol​—Ol Profet Tok Blong Hem Oli Kamtru, Haf 5

Gud Nius Blong Olgeta Man

Baebol​—Ol Profet Tok Blong Hem Oli Kamtru, Haf 5

I gat eit haf we bambae oli kamaot long ol “Wekap!” blong tokbaot ol profet tok blong Baebol. Ol haf ya bambae oli ansa long ol kwestin ya: ?Ol profet tok ya oli kamaot long waes blong man nomo? ?Wanem samting i pruvum se oli kamaot long God? Mifala i askem long yu blong yu lukluk ol pruf ya.

BAEBOL i tok blong God we hem i givim long ol man. Tok ya i talemaot wan gud nius long man. Taem Jisas Kraes i stap long wol, hem i wok strong blong “talemaot gud nius blong kingdom.” (Luk 4:43, NW) Baebol i soemaot se Kingdom ya hem i gavman blong God. Gavman ya bambae i finisim olgeta gavman long wol we ol man oli stap harem nogud aninit long rul blong olgeta. Bambae hem i putum pis, mo i finisim olgeta trabol we oli mekem man i safa. (Daniel 2:44; Matiu 6:9, 10) !Hemia wan nius we i gud tumas!

From we nius ya i gud tumas, i stret nomo we hem i go kasem olgeta ples long wol. Be ol man oli kilim Jisas i ded, mo ol disaepol blong Jisas oli no plante nating. ?Olsem wanem long gud nius ya? ?Bambae i no moa gat man blong talemaot from we Jisas i ded? Baebol i talem se gud nius ya bambae i no save lus. Hem i talemaot tri samting ya se: (1) Gud nius bambae i go kasem olgeta ples long wol. (2) Ol man bambae oli wok strong blong agensem gud nius. (3) Plante man bambae oli girap, oli giaman se oli Kristin mo bambae oli lidim plante man oli gorong. Bambae yumi tokbaot ol profet tok ya.

Gud Nius Ya Bambae Oli Talemaot Long Olgeta Ples Long Wol

Sam profet tok:

“Gud nius ya i mas go long olgeta man long wol fastaem.” (Mak 13:10) “Yufala i mas go talemaot mi long Jerusalem, mo long olgeta ples long Judia mo Sameria, gogo yufala i finisim olgeta ples long wol.”—Ol Wok 1:8.

?Tok ya i kamtru olsem wanem?: Smoltaem afta we Jisas i ded long yia 33 K.T., ol man blong hem oli mekem we Jerusalem i fulap finis long ol tok blong gud nius ya. Oli go long olgeta ples long Judia mo Sameria. Mo i no 15 yia yet, be ol Kristin oli sanem ol misinari oli go finis long plante kantri we Rom i rul long olgeta. Long yia 61 K.T., i stret nomo blong talem se gud nius ya, i go long “olgeta ples” long wol.

Ol samting blong bifo we oli faenemaot:

  • I no Baebol nomo we i tokbaot wok blong Kristin skul. Plante narafala buk mo hanraet we man i raetem bifo, olgeta tu oli tokbaot wok ya mo oli pruvum se fas Kristin skul i go kasem plante ples hareap nomo. Suetonius, wan man Rom we i raetem stori blong ol samting we i hapen bifo, i tokbaot Kristin skul, se long yia 49 K.T. hem i go kasem Rom finis. Pliny ya we i Yangwan, hem i hedgavman blong ples ya Bitinia (we tede oli kolem se Teki) i raetem wan leta i go long King Trajan long yia 112 K.T. Leta ya i tokbaot Kristin skul mo i talem se skul ya i kasem plante ples hareap nomo, olsem wan “sik we i kasem plante man hareap.” Hem i talem se skul ya i no stap long ol bigbigfala taon nomo, be hem i go kasem ol man long ol smosmol vilej mo plantesen tu.” Wan man we i ridim ol stori ya mo i traem faenemaot ol samting we oli bin hapen bifo, i talem se: “I no wan handred yia yet afta we ol aposol oli ded, be ol Kristin oli gat ol haos wosip finis long plante bigfala taon long ol kantri ya we Rom i rul long olgeta.”

  • Henry Chadwick i raetem long buk blong hem (The Early Church) se: “Plante samting i hapen we i traem blokem Kristin skul. Sipos ol samting ya oli hapen long wan narafala grup blong man ating bambae grup ya i lus finis. Be Kristin skul i kam antap mo i go kasem plante ples hareap nomo.”

Ol Man We Oli Agensem Gud Nius

Profet tok:

“Bambae olgeta oli save tekem yufala i go long Kaonsel blong jajem yufala. Bambae oli save wipim yufala insaed long haos blong prea. Mo bambae yufala i mas stanap long fes blong ol haeman blong gavman, mo long fes blong ol king, from we yufala i man blong mi, blong bambae yufala i talemaot gud nius long fes blong olgeta.”—Mak 13:9.

?Tok ya i kamtru olsem wanem?: Ol man Jiu mo ol man Rom oli agensem ol Kristin. Oli holem olgeta, mo putum olgeta long kalabus, oli mekem i nogud long olgeta, mo oli kilim olgeta oli ded tu.

Ol samting blong bifo we oli faenemaot:

  • Flavius Josephus, i wan man Jiu we i laef bifo, mo hem i raetem stori blong ol samting we i hapen long taem blong hem. Man ya i talem se ol lida blong ol man Jiu oli kilim i ded Jemes, brata blong Jisas. Mo tu, Baebol i tokbaot Gamaliel we i wan memba blong kaonsel blong ol man Jiu. Ol man oli gat bigfala respek long Gamaliel. Wan dei hem i tok long Kaonsel we i wantem jajem ol disaepol blong Jisas. Hem i talem se oli mas tingting gud long samting we oli mekem long ol disaepol ya. (Ol Wok 5:34-39) Ol buk we ol man oli raetem, oli tokbaot Gamaliel mo olgeta tu oli talem se hem i wan man we i no jajem narafala man hareap.

  • Ol man we oli tokbaot ol samting we oli bin hapen bifo, oli talem se plante long ol king blong Rom oli mekem i nogud we i nogud long ol Kristin. King Nero i faswan blong mekem olsem long yia 64 K.T. Leta we Pliny ya we i Yangwan i sanem i go long King Trajan, i tokbaot sam panis we oli givim long ol Kristin from we oli no wantem lego bilif blong olgeta.

  • Henry Chadwick i talem se: “Ol man oli kilim ol Kristin mo oli mekem i nogud long olgeta, be samting ya i no mekem ol Kristin oli kam slak.” Ol Kristin oli ronwe long ples we ol man oli stap mekem trabol long olgeta. Oli go stap long ol narafala ples, mo oli tekem gud nius tu i go wetem olgeta. (Ol Wok 8:1) Oli stanap strong long bilif blong olgeta, nating se ol famle mo ol fren blong olgeta i agensem olgeta. Yumi sapraes long ol samting ya, from we ol man blong Jisas ‘oli no gat nem, mo oli no skul gud,’ mo oli no man blong politik. (Ol Wok 4:13) Ol man we oli raetem stori blong ol samting we oli hapen bifo, oli talem se ‘plante long ol man we oli lesin long Gud Nius, oli man we oli stap lukaot long ol smosmol stoa mo bisnes.’

Taem ol man oli stadi long histri blong ol Kristin, oli sapraes blong luk se grup ya we i smol nomo, i save go kasem plante ples hareap nomo, nating se ol man oli agensem hem bigwan. Be Jisas i talemaot ol samting ya finis, bifo we oli hapen. Mo tu, Baebol i talemaot se i gat wan samting we bambae i stopem wok blong prij blong smoltaem.

Sam Giaman Kristin Oli Girap

Sam profet tok:

“Olgeta ya we oli olsem wael dog, bambae oli kam long yufala, mo bambae oli ronem yufala ol man blong Jisas, olsem we yufala i sipsip nomo. Yes, i gat taem i stap kam, we sam man blong yufala bambae oli save girap, oli giaman nomo blong lidim ol man blong Jisas oli biaen long olgeta, oli go krangke.” (Ol Wok 20:29, 30) “Bambae i gat ol tija oli kamtru long yufala we tijing blong olgeta i no stret. Bambae oli tekem ol giaman toktok i kam insaed, we i save spolem bilif blong yufala. . . . Mo from fasin ya blong olgeta, bambae plante man oli tok nogud long Rod blong Trutok.”—2 Pita 2:1, 2.

?Tok ya i kamtru olsem wanem?: Sam man oli kam insaed long Kristin kongregesen mo oli spolem kongregesen from we oli mekem i strong tumas long ol man, oli giaman, mo oli wantem haenem nomo.

Ol samting blong bifo we oli faenemaot:

  • Afta we ol fas disaepol blong Jisas oli ded, sam man we oli gat haenem mo paoa oli kam insaed long Kristin skul mo sloslo oli stap jenisim ol tijing blong tru Kristin skul wetem waes blong ol man Gris. Ale i no longtaem, sam long ol man ya oli putumap olgeta oli kam ol lida blong skul. Oli gat fasin olsem ol man blong politik we oli wantem haenem mo mane nomo. Sam man we oli stadi long histri, oli talem se taem gavman blong Rom i tekem “Kristin Skul” i kam olsem stamba jos blong kantri blong hem, skul ya i no moa sem mak long skul blong ol fas Kristin.

  • Kristin skul i no moa folem fasin blong ol tru Kristin. Hem i stap plante handred yia mo i mekem plante samting we i nogud tumas. Hem i kilim ol man oli ded mo i wok had blong kasem mane nomo. Ol man long skul ya oli no soemaot se oli stap folem Jisas. Defren nao, taem ol man oli wantem folem fasin blong Jisas blong prij, mo oli traem tanem Baebol i go long lanwis blong ol man, ol lida blong skul oli kros mo oli mekem i nogud long ol man ya.

Taem giaman Kristin skul ya i stap mekem wok blong hem long ol handred yia we oli pas, i luk olsem se i no moa gat man we i stap talemaot gud nius. Be Jisas i talem se long taem blong ol las dei, i gat sam man we bambae oli talemaot gud nius ya bakegen. Hem i talem se ol las dei ya i olsem taem blong seraotem rabis gras long gudfala kakae long garen. Ol rabis gras oli pija blong ol giaman Kristin. Mo gudfala kakae i pija blong ol tru Kristin. Long taem blong ol las dei, bambae ol tru Kristin oli seraot long ol giaman Kristin. (Matiu 13:24-30, 36-43) Yes, long taem ya nao, profet tok ya se ol man oli talemaot gud nius, bambae i kamtru long fasin we i bigwan moa. (Matiu 24:14) Long wan narafala haf bambae yumi tokbaot profet tok ya.