Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wan Olfala Hanraet i Soemaot Nem Blong God

Wan Olfala Hanraet i Soemaot Nem Blong God

Ol man blong hae save oli faenem wan olfala hanraet we i sapotem desisen blong putumbak nem blong Jehova long stret ples blong hem long Grik haf blong Baebol.