Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 HAF 13

?Yumi Mas Mekem Wanem Blong God i Glad Long Yumi?

?Yumi Mas Mekem Wanem Blong God i Glad Long Yumi?

Yumi mas stap longwe long ol fasin nogud. 1 Korin 6:9, 10

Sipos yumi lavem Jehova, bambae yumi no save mekem ol samting we hem i no laekem.

Jehova i no wantem we yumi stil, yumi dring bitim mak mo yumi tekem drag.

God i no laekem nating we man i kilim narafala man i ded, mo we woman i kilim pikinini long bel, mo we man i slip wetem man mo woman i slip wetem woman. Hem i no glad taem yumi wantem plante samting tumas mo yumi gat fasin blong faetem narafala.

Yumi no mas wosipim ol aedol mo yumi no mas wok wetem ol rabis spirit.

Taem wol i kam Paradaes, ol man we oli wantem mekem ol fasin nogud bambae oli no save stap long hem.

 Yumi mas mekem gudfala fasin. Matiu 7:12

Blong mekem God i glad, yumi mas traehad blong gat ol fasin olsem hem.

Yumi soemaot se yumi lavem ol narafala taem yumi kaen long olgeta mo yumi glad blong givim samting long olgeta.

Yumi no mas stil mo yumi no mas giaman.

Yumi mas givhan long ol narafala blong oli save Jehova mo ol fasin blong hem. —Aesea 43:10.

Yumi mas gat fasin sore mo fasin blong fogivim narafala.