Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 HAF 8

?Ded Blong Jisas i Givhan Olsem Wanem Long Yu?

?Ded Blong Jisas i Givhan Olsem Wanem Long Yu?

Jisas i ded blong yumi save kasem laef. Jon 3:16

Tri dei afta we Jisas i ded, sam woman oli go long gref blong hem mo oli luk we bodi blong hem i no moa stap. Jehova i mekem hem i laef bakegen.

Biaen, Jisas i kamtru long ol aposol blong hem.

Yes, Jehova i mekem Jisas i laef bakegen olsem wan spirit we i gat bigfala paoa, mo we i no save ded bakegen samtaem. Ol disaepol blong Jisas oli luk hem taem hem i go antap long heven.

 God i mekem Jisas i laef bakegen mo i putumap hem i kam King blong Kingdom blong God. Daniel 7:13, 14

Jisas i givim laef blong hem blong pem rod blong ol man oli save go fri. (Matiu 20:28) Sakrefaes ya blong Jisas, i rod blong God blong givim laef long yumi, hemia laef we i no save finis.

Jehova i putumap Jisas i kam King, blong hem i rul antap long wol. Mo i gat 144,000 man we bambae oli rul wetem Jisas. Taem ol man ya oli stap long wol, oli holemstrong long God gogo oli ded. Biaen, God i mekem olgeta oli laef bakegen long heven. I gat Jisas mo ol 144,000 man ya long gavman no Kingdom blong God we i stap long heven. Kingdom ya bambae i rulum wol long fasin we i stret.—Revelesen 14:1-3.

Kingdom blong God bambae i mekem wol ya i kam wan paradaes. Bambae i no moa gat ol bigfala faet. Ol man bambae oli no moa brekem loa. Bambae i no moa gat puaman mo man we i hanggri. Olgeta man bambae oli harem gud tumas. —Ol Sam 145:16.