Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 KWESTIN 1

?Mi Mi Wanem Kaen Man?

?Mi Mi Wanem Kaen Man?

I IMPOTEN BLONG SAVE

Taem yu savegud yu wan, bambae yu save mekem ol waes desisen long taem we ol narafala oli fosem yu blong mekem wan samting we i no stret.

?BAMBAE YU YU MEKEM WANEM?

Yu traem tingbaot stori ya: Karen i go long wan haos we oli mekem wan smol lafet long hem. I no ten minit yet, be hem i haremsave wan voes biaen long hem.

“?From wanem yu stap stanap yu wan olsem?”

Karen i tanemraon mo i luk fren blong hem Jesika, we i holem tu botel dring, we hem i jes openem nomo. Karen i luksave se i gat alkol long dring ya. Jesika i givim botel ya long Karen mo i talem se: “Yu yu yangfala finis mo i stret blong yu gat gudfala taem.”

Karen i no wantem tekem botel ya, be hem i no wantem mekem Jesika i harem nogud, from we Jesika i bes fren blong hem. Hem i stap tingting se: ‘Jesika i wan gudfala gel ya. Mo sipos hem i dring, hemia i min se mi tu mi save dring. Hemia wan dring nomo, i no olsem ol drag.’

Sipos yu yu Karen, ?bambae yu mekem wanem?

!STOP MO TINGTING!

Sipos yu wantem mekem wan waes desisen long taem olsem, yu mas gat ol fasin, we oli soemaot se yu yu wanem kaen man. Ol fasin ya, bambae oli soemaot strong tingting we yu gat. Taem yu gat ol fasin olsem, bambae yu naf blong bos long laef blong yu, i bitim we yu letem ol narafala oli bos long yu.—1 Korin 9:26, 27.

?Olsem wanem yu save gat ol fasin ya? Ansa blong ol kwestin long nekis pej bambae oli givhan long yu.

 1 ?WANEM OL SAMTING WE MI SAVE MEKEM?

Sipos yu save ol samting we yu naf blong mekem mo ol gudfala fasin blong yu bambae yu gat strong tingting mo yu no fraet.

EKSAMPOL LONG BAEBOL: Aposol Pol i raetem se: “Maet mi no skul gud blong tok, be mi mi savegud ol stamba blong gud nius, mi no sot nating long saed ya.” (2 Korin 11:6) Pol i savegud Baebol, taswe hem i naf blong stanap strong taem ol narafala oli agensem hem. Hem i no letem ol nogud tingting blong olgeta, oli spolem strong tingting blong hem.—2 Korin 10:10; 11:5.

JEKEM YU WAN:Yu raetemdaon wan samting we yu gat gudhan blong mekem.

Raetem wan gudfala fasin we yu gat. (Eksampol, ?yu tingbaot narafala? ?yu glad blong givim samting? ?narafala i save trastem yu? ?oltaem yu no stap kam let?)

2 ?WANEM OL SLAK FASIN BLONG MI?

Sipos yu wantem fasem gud wan samting, be rop we yu yusum i roten, bambae rop ya i brok isi nomo. Long sem fasin, ol slak fasin blong yu oli save winim yu nao yu no moa bos long lef blong yu.

EKSAMPOL LONG BAEBOL: Pol i tingbaot ol slak fasin blong hem. Mo i talem se: “Long tingting blong mi, mi glad tumas long Loa ya blong God. Be mi luk we rabis fasin ya, we i stap wok long laef blong mi, hem i narafala. Hem i agens long Loa ya, we long tingting blong mi, mi glad tumas long hem. Fasin ya i stap mekem mi, mi olsem slef blong fasin blong sin.”—Rom 7:22, 23

JEKEM YU WAN: ?Wanem ol slak fasin we yu mas lanem blong lego?

 3 ?WANEM OL MAK BLONG MI?

?Yu ting se i stret blong ronron krangke long trak gogo besin i finis? !Nogat, i krangke blong mekem olsem!

?Wanem lesen we yumi lanem? Ol mak we yu wantem kasem, oli save halpem yu blong no mekem samting krangke, be blong folem wan plan mo kasem ol samting we yu wantem.

EKSAMPOL LONG BAEBOL: Pol i talem se: ‘Mi resis, be mi no save go olbaot.’ (1 Korin 9:26) Pol i stap traehad blong kasem ol samting we hem i tingbaot, i bitim we hem i stap waet pej, mo i letem ol samting oli hapen long hem.—Filipae 3:12-14.

JEKEM YU WAN: Yu raetemdaon tri samting we oli olsem mak we yu traehad blong kasem nekis yia.

4 ?WANEM BILIF BLONG MI?

Taem yu gat ol fasin we oli soemaot se yu yu wanem kaen man, bambae yu olsem wan tri we rus blong hem i holemtaet graon, mo i stanap strong long taem blong hariken

Sipos yu no bilif long wan samting, bambae laef blong yu i paspas. Olsem wan Nawita we i jenisim kala, bambae yu jenisim ol fasin blong yu, taem yu stap wetem ol fren blong yu. Be hemia i wan saen we i soemaot se yu no rili savegud se yu yu wanem kaen man.

Be sipos yu gat bilif, bambae yu no save jenisim fasin blong yu olsem Nawita, mo yu no save wari long samting we ol narafala oli mekem.

EKSAMPOL LONG BAEBOL: Taem profet Daniel i yangfala, hem i gat ‘strong tingting’ blong obei long ol loa blong God, nating se hem i stap longwe long ol famle mo ol fren blong hem. (Daniel 1:8) Strong tingting i mekem se Daniel i no jenisim fasin blong hem. Daniel i laef folem bilif we hem i gat.

JEKEM YU WAN: ?Wanem bilif blong yu? Eksampol: ?Yu yu bilif long God? Sipos yes, ?from wanem? ?Wanem i pruvum long yu se i gat wan God?

?Yu yu bilif se ol loa blong God oli save givhan long yu? Sipos yes, ?from wanem?

?Yu yu wantem kam olsem weswan long tufala ya? Wan lif we i foldaon, nao win i stap bloem hem olbaot, no wan tri we i stanap strong long wan bigfala hariken. Sipos yu wantem stanap strong olsem tri ya, yu mas gat strong tingting blong soemaot ol fasin we oli makemaot se yu yu wanem kaen man. Mo samting ya bambae i givhan long yu blong ansa long kwestin ya, ?Mi mi wanem kaen man?